Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Dobrinj (fond)
Signatura: HR-DARI-94
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOOD (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Dobrinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Dobrinj, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU-31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Predmetni fond 94, tada s gradivom od 1944. do 1957., razdijeljen je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, na fondove Narodni odbor općine Dobrinj 1952-1955 (HR-DARI-94) i Mjesni narodni odbor Dobrinj 1947-1952 (HR-DARI-312), a gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Dobrinj 1944.-1945. je uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73), koji je kasnije rasformiran. Tijekom revizije fonda 2013. izdvojeno je iz predmetnog fonda još i gradivo Mjesnog ureda Dobrinj 1955-1957 te od njega oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1186.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa te povjerljive i opće spise. Među malobrojnim povjerljivim spisima najviše je normativnih okružnica viših vlasti vojne tematike (novačenje, predvojničke obuka i sl.) te spisa u vezi evidencije stanovništva, raspodjele racionirane robe, zaliha robe i sl. Opći spisi najviše sadrže okružnice i normativne dopise viših vlasti. Ima i dosta kopija upravnih akata viših vlasti (dozvole za obavljanje gospodarske djelatnosti, akti o školstvu, financijski akti i sl.) te vlastitih upravnih akata NOO-a (građevinske dozvole, rješenja o dodjeli zemljišta, odluke o održavanju javnog reda i mira, personalna rješenja, rješenja o novčanim isplatama i kreditima i sl.). U opće spise su također uvršteni i prijepisi zapisnika sjednica NOO-a, a dosta ima i spisa s podacima o pojedincima na traženje viših vlasti, spisa u svezi reguliranja građanskih stanja, raznih pisanih zamolba i predstavki mještana te političkih karakteristika. Za 1953. je karakteristično gradivo u svezi priprema za popis stanovništva. Među općim spisima su također proračunski spisi, razni iskazi i evidencije (razvedeni, djeca, omladinci, slijepci i drugo), a ima i dosta spisa o socijalnoj i invalidskoj zaštiti (dodjela socijalne pomoći, uzdržavanje nezbrinute djece i sl.) te o raznim komunalnim projektima i problemima (elektrifikacija i drugo). Nešto spisa ima s izvornim podacima o raznim granama gospodarstva (najviše o obrtu, poljodjelstvu, ribarstvu, stočarstvu, šumarstvu i turizmu). Od važnijih pojedinačnih predmeta ističu se Popis naselja u općini Dobrinj s podacima o broju kuća, domaćinstava i stanovnika te Popis organizacijskih jedinica NOO Dobrinj (popis svih javno pravnih tijela u općini s podacima o adresi i broju uposlenih).
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je ikada izvršeno (podaci u HAR 388/1970).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinski narodnooslobodilački odbor Dobrinj (HR-DARI-657), Mjesni narodni odbor Dobrinj (HR-DARI-312) i Mjesni ured Dobrinj (HR-DARI-1186), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe kronološki po sadržajnim cjelinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 165-166 i kutije 199-202.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11762
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica