Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Krk (fond)
Signatura: HR-DARI-82
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOK Krk (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kotarski narodni odbor Krk (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 13.20 d/m
Tehničke jedinica: 59 knj. ; 102 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Krk (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Krk, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Predmetni fond 82 razdijeljen je 2005. godine tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, sukladno klasifikaciji fondova u RH, na fondove Narodni odbor kotara Krk 1945-1955 (HR-DARI-82) i Narodni odbor općine Krk 1955-1960 (HR-DARI-652). U reviziji fonda 2012. utvrđeno je da količinski pokazatelji objavljeni u Pregledu fondova i zbirki u RH nisu točni.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62). Spisi Nikole Karabaića, povjerenika Povjereništva za komunalne poslove NOK Krk, preuzeti su 2005. od Općine Punat (DAR: Klasa 036-05/05-02/01).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih, povjerljivih i strogo povjerljivih spisa, kazala urudžbenih zapisnika općih spisa i jedan urudžbeni zapisnik Personalne komisije. Fond nadalje sadrži odjelne očevidnike pošte za odjele financija, komunalnih poslova, poljoprivrede, privrede, socijalne zaštite, tajništva i trgovine, referade za radne i službeničke odnose, referade za proračun te posebne očevidnike pošte upućene mjesnim uredima, školskom inspektoru i Kotarskom narodnom sudu Krk. Najveći dio fonda čine opći spisi, koji, osim infomacija o raznim područjima društvenog života i pojedincima, sadrže i dosta upravnih akata iz oblasti financija, gospodarstva, socijalne i zdravstvene zaštite, prosvjete, itd. te velik broj okružnica i uputstava, izvješća, statistika, imovinsko-pravnik akata, personalija, građevnih dozvola i dostavljenih akata pravosudnih tijela. Od ostalog gradiva fond sadrži povjerljive spise, okružnice i uputstva, spise Tajništva, Financijskog odjela, Socijalnog odjela, Odjela za radne odnose, Odjela poljoprivrede i šumarstva te Komisije i Suca za prekršaje. Među izdvojenim gradivom su spisi o mirovinama, učenicima u privredi, prijedlozi i rješenja o proglašenju umrlim te spisi Nikole Karabaića, povjerenika Povjereništva za komunalne poslove.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je ikada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Kotarski narodnooslobodilački odbor Krk (HR-DARI-70) i Narodni odbor općine Krk (HR-DARI-652), kao jedan podfond unutar nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je mehanički oštećeno, neke strojopisne kopije su teško čitljive.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 76: Oblasni narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 77: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak
HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 287: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 293: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 300: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 301: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 314: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 320: Direkcija za autosaobraćaj pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 322: Biro za pritužbe i prijedloge Predsjedništva vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 325: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 341: Glavna direkcija za otkup kože, vune, pamuka i otpadaka Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 344: Glavna direkcija za zadružnu poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 348: Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 349: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 365: Republički zavod za društveno planiranje Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-DARI- 545: Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje
HR-HDA- 1085: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1089: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1092: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1095: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1100: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1101: Glavna uprava za obalnu plovidbu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1105: Glavna uprava za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1106: Glavna uprava za ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1112: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1114: Uprava za iseljenike Ministarstva rada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1115: Uprava za iseljeničku službu Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH
HR-HDA- 1118: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1119: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1125: Glavna direkcija za preradu ribe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1127: Glavna direkcija žitnog fonda Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1133: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1134: Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1137: Glavna direkcija ribarske industrije Ministarstva ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1144: Glavna direkcija za promet stokom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1146: Glavna direkcija za promet vinom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1147: Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1150: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1153: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1161: Generalna direkcija građevinske industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1163: Komisija za zadruge pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1173: Komitet za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1175: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1564: Sekretarijat za industriju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1565: Komisija za reviziju projekata Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1646: Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1664: Savjet za industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1981: Uprava za neprivredne investicije
HR-HDA- 1985: Republički sekretarijat za budžet i opću upravu
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Klen, Danilo. Krčke arhivalije u Historijskom arhivu u Rijeci, .str. 371-377
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 539
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 108-109
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 89, 762
Identifikator: HR-DARI/AJ 11750
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica