Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-96
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOO Punat (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 5 kut. ; 7 svež
Odgovornost: Narodni odbor općine Punat (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Punat, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od predmetnog fonda 96, tada s gradivom od 1943. do 1957., odvojeno je 2005. godine, tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, gradivo Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Punat 1943.-1945., koje je uvršteno u zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori na otoku Krku (ex HR-DARI-73) i gradivo Mjesnog narodnog odbora Punat 1945.-1952., od kojeg je oblikovan istoimeni fond (sada HR-DARI-1013, ex HR-DARI-450). Godine 2005. je od Općine Punat preuzeta manja količina gradiva NOO Punat (1 kutija) i nešto više gradiva drugih stvaratelja s područja te općine. Nakon toga je iz predmetnog fonda izdvojeno gradivo Mjesnog ureda Punat 1955.-1957. te oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1022.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62) i 24. veljače 2005. od Općine Punat (DAR: Klasa 036-05/05-02/01)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomoćnih knjiga sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa, jedan urudžbeni zapisnik matičarske službe te evidencije zamolbenica i službenih potvrda. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica narodnog odbora te zapisnike i referate drugih općinskih tijela; opće, povjerljive i strogo povjerljive spise; imovinsko - pravne spise, materijale za poljoprivrednu i ribolovnu statistiku, gradivo Stambenog fonda, spise u vezi gradnje osnovne škole u Puntu, biračke popise i druge spise u vezi izbora odbornika narodnog odbora, evidencije osoba koje su bile u internaciji, iskaze službeničkih potvrda, porezne spise i zapisnike o popisu proizvodnje vina te raznu financijsku dokumentaciju. Među općim spisima najviše je okružnica viših vlasti te raznih potvrda i uvjerenja iz djelokruga stvaratelja. Opći spisi nadalje sadrže zapisnike sjednica narodnog odbora te zapisnike zborova birača, raznih ad hoc komisija i usmenih izjava stranaka podnijetih u uredu Narodnog odbora. Tu su i dosta brojni općinski oglasi, molbe i pritužbe građana, razne gospodarske i socijalne statistike, vlastiti i dostavljeni upravni akti, spisi u svezi ostvarivanja socijalnih i zdravstvenih prava te razna financijska dokumentacija (društveni planovi, završni računi i sl.). Od važnijih ostalih sadržaja nalazi se među općim spisima korespondencija s iseljeničkim organizacijama u SAD (klub Domorodac), spisi o akciji istrebljivanje chinokoka kod pasa, podaci o društvenim organizacijama i adresar NOO Punat, jedan dopis s podacima o limenoj glazbi "Napredak" u Puntu, itd.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Općinsko poglavarstvo Aleksandrovo (HR-DARI-654), Općina Punat (HR-DARI-653), Turistički odbor Punat (HR-DARI-655), Općinski narodnooslobodilački odbor Punat (HR-DARI-656), Mjesni narodni odbor Punat (HR-DARI-1013) i Mjesni ured Punat (HR-DARI-1022), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe uglavnom je sređeno kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2026
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Dosta su oštećeni uvezi knjiga, spisi nisu očišćeni od metalnih spajalica.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 179-181, 185-189, 193-197, 201-203, 211 i 265 te kutije 228-234, 243, 246 i 271
Identifikator: HR-DARI/AJ 11764
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica