Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Vrbnik (fond)
Signatura: HR-DARI-97
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOOV (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 3 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Narodni odbor općine Vrbnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je prije 1970. bilo pohranjeno u pismohrani Mjesnog ureda Vrbnik, gdje je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1955. godine. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od predmetnog fonda 97, tada s gradivom od 1945. do 1957., odvojeno je 2011. godine gradivo Mjesnog narodnog odbora Vrbnik 1945.-1952., od kojeg je oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1083. Godine 2014. je izdvojeno i gradivo Mjesnog ureda Vrbnik te od njega oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1208.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvani urudžbeni zapisnici, pripadajuća kazala te evidencije zamolbenica. Od ostalog gradiva postoje samo još opći spisi. Među općim spisima pohranjeno je i nešto povjerljivih spisa te dosta tematski oblikovanih većih predmeta (izborni spisi, mjesečne evidencije ulova ribe, poljoprivredni spisi, kazneni spisi, marvinske putnice, iskazi službenih potvrda, oglasi, itd.). Prevladavaju normativne okružnice i druge normalije viših vlasti, potvrde iz stalnih evidencija, službene informacije o pojedincima i događajima, upravni i sudski akti viših vlasti dostavljeni stvaratelju, vlastiti upravni akti i ugovori ( npr. izvlaštenja), službenički spisi, zamolbe i peticije mještana, zapisnici usmenih izjava mještana datih u uredu NOO-a o raznim zbivanjima i činjenicama i sl. Također, među općim spisima ima dosta predmeta u svezi socijalno - invalidske i zdravstvene skrbi, evidencija žrtava fašističkog terora, gospodarskih evidencija (najviše poljodjelskih, šumarskih, stočarskih i ribolovnih), spisa komunalne problematike, iskaza građevinskih radova, iskaza trgovine i opskrbe, poreznih spisa, spisa o predvojničkoj obuci, itd. Pojedine zanimljive sadržaje donose, npr., jedno pisano izvješće vrbničkog župnika Josipa Volarića o prihodima župe od misa i drugih izvora, spis o "Vitezićevu domu" i biblioteci, popis pčelara s podacima o broju košnica, popis pasa s podacima o vlasniku i pasmini, jedan spis s podacima u svezi akcije "Doprinos za uljepšavanje mjesta i unapređenje turizma.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Dopuna: Fond će biti dopunjen gradivom koje je po ukidanju Mjesnog ureda Vrbnik preuzela Općina Vrbnik.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Mjesni narodni odbor Vrbnik (HR-DARI-1083) i Mjesni ured Vrbnik (HR-DARI-1208), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije serije sređeno je kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2026
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 123-127 i 130-132 te kutije 162-165
Identifikator: HR-DARI/AJ 11765
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica