Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Draga Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-98
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNO Draga Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Draga Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o predmetnom fondu i fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 i 103. Tijekom revizije fonda 2014. utvrđeno je da 0,1 d/m gradiva ne pripada predmetnom fondu nego da je riječ o gradivu Mjesnog narodnog odbora Jurandvor. Od tog gradiva je oblikovan zaseban fond HR-DARI-1215.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih i povjerljivih spisa. Osim njih sadrži zapisnike sjednica narodnog odbora te opće spise. Među općim spisima najviše ima okružnica i obavijesti viših vlasti, raznih uredovnih potvrda te dopisa i evidencija u svezi opskrbe, planova poljoprivredne i stočarske proizvodnje te obveznog otkupa. Također ima dosta molbi i pritužbi mještana i pravnih osoba, vojnih i drugih evidencija fizičkih osoba (invalidi, vlasnici tegleće stoke i vozila, djeca pod starateljstvom, vlasnici cisterni, itd.), prekršajnih postupaka u svezi obveznog otkupa, spisa mjesnog samodoprinosa te proračunskih spisa. Od zanimljivijih pojedinačnih spisa može se istaći Plan radova za uređenje mjesta iz 1950, Popis nadleštava, ustanova i poduzeća u Jurandvoru te Bilten predvojničke obuke br. 1, god. I. iz 1950.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije serije sređeno je kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Nisu uklonjeni metalni dijelovi spisa.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 159-162 te kutije 169-172 i 174
Identifikator: HR-DARI/AJ 11766
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica