Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Kras (fond)
Signatura: HR-DARI-100
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOK (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1952
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 4 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Kras (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o predmetnom fondu i fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101 i 103.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od pomoćnih knjiga fond sadrži samo urudžbene zapisnike općih spisa. Nadalje sadrži opće i povjerljive spise te izdvojene važnije okružnice (važnija naređenja). Među općim spisima je pohranjen i urudžbeni zapisnik za studeni - prosinac 1946. U seriji općih spisa najviše ima okružnica i raznih normativnih dopisa viših upravnih tijela, gradiva o opskrbi pučanstva, gradiva u svezi planske privrede (uglavnom poljoprivrede) te raznih potvrda i informacija iz stalnih evidencija. Također ima nešto zapisnika sastanaka i referata o radu MNO, zapisnika sastanaka Savjeta građana, zapisnika izjava datih u kancelariji MNO, vlastitih oglasa, molbi i pritužbi mještana, dostavljenih upravnih i sudskih akata, raznih dozvola, izvoda iz vojnih evidencija, popisa osoba i stvari (korisnici invalidnina, omladine, vojnih obveznika, konja, mula, itd.), statistika te nešto proračunskih i drugih financijskih spisa.
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond kao cjelina je opisan kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na seriju pomoćne knjige, seriju opći i povjerljivi spisi te seriju okružnice (važnija naređenja). Serija okružnice prikazana je u inventaru u sklopu fonda Mjesni narodni odbor Gabonjin (HR-DARI-99), što je najvjerojatnije posljedica činjenice da je spisovodstvo oba fonda vodilo isto tijelo, Administrativni centar Gabonjin. Gradivo je dosta zamiješano, u fondu se u manjoj mjeri mogu pronaći spisi drugih stvaratelja (MNO Dobrinj i MNO Gabonjin).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, djelomice je dosta zgužvano.
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose kutije 210 - 213 i 215 te knjige 169-170.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11768
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica