Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Selce (fond)
Signatura: HR-DARI-102
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOS (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 44 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1950
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 28 knj. ; 15 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Selce (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda se ne spominje u Vodiču kroz fondove Državnog arhiva u Rijeci iz 1966. godine. Prvi put fond se spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., pod sadašnjim nazivom i internom oznakom, ali tada i s gradivom Mjesnog i Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Selca iz razdoblja 1943. - 1945. Na isti način fond je prikazan i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj republici Hrvatskoj iz 1984. godine. Godine 1999. fond je arhivistički sređen i tada je iz njega odvojeno gradivo Mjesnog i Općinskog narodnooslobodilačkog odbora 1943. - 1945. te od njega oblikovan fond Općinski narodnooslobodilački odbor Selce (HR-DARI-464).
Način preuzimanja: Nema podataka o preuzimanju u DARI
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvani urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa te pripadajuća kazala. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica, opće i povjerljive spise, izvješća o radu MNO, izdvojene predmete te nešto tehničke dokumentacije groblja, kupališne ceste, rekonstrukcije hotela Slaven i jedne nepoznate obiteljske kuće. Također sadrži knjige aprovizacije, knjige prijava boravka, knjige izdanih propusnica, evidencije ratnih šteta, dosta financijskih knjiga i još neke sporedne evidencije. Od važnijih izdvojenih predmeta fond sadrži prijave ratnih zločina i ratnih šteta, katastar domaćinstava, gradivo nacionalizacije hotela i ugostiteljskih objekata, gradivo opskrbe te spise o poljodjelstvu, ribarstvu, stočarstvu, turizmu i vinogradarstvu. Povjerljivi spisi najviše sadrže povjerljive okružnice financijske, imovinsko-pravne, personalne, policijske, pravosudne, sigurnosne, upravne i vojne tematike, a ima i nešto povjerljivih karakteristika i raznih personalija pojedinaca, regrutnih popisa, spisa o poreznim prekršajima te povjerljivih popisa u svezi primanja pomoći iz inozemstva. Među općim spisima najviše ima okružnica i drugih normativnih spisa viših vlasti te potvrda iz stalnih evidencija ili o poznatim činjenicama. Također ima dosta spisa planske privrede i garantirane opskrbe, imovinsko - pravnih spisa, kopija upravnih i sudskih akata raznih viših tijela, spisa o komunalnim radovima i socijalno - invalidskoj zaštiti te poreznih i proračnskih spisa. U manjoj mjeri opći spisi sadrže zapisnike i izvješća s raznih sastanaka i skupova, zapisnike izjava datih u uredu MNO, molbe i pritužbe mještana te razne popise osoba i stvari.
Izlučivanju: Izlučivanje je obavljeno zapisnički 1999. godine (DARI, Klasa: UP/I-036-04/99-01/58). Popis izlučenog gradiva pohranjen je u dosjeu fonda HR-DARI-464.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise, koji su raspoređeni na sljedećih devet serija: 1. Registraturna pomagala, 2. Financijske knjige, 3. Ostale knjige, 4. Zapisnici sjednica MNO-a, 5. Izvještaji o radu MNO-a, 6. Povjerljivi spisi, 7. Opći spisi, 8. Izdvojeni predmeti i 9. Ncrti. Prva i druga serija imaju podserije. Unutar serija i podserija oblikovani su u nekim slučajevima još i niže jedinice opisa odnosno predmeti.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2021
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-102/P - 1 Mjesni narodni odbor Selce (popis)
DARI-102/SI - 1 Mjesni narodni odbor Selce (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11770
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica