Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-79
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOKC (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 26 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 38.60 d/m
Tehničke jedinica: 144 knj. ; 358 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Narodni odbor kotara Crikvenica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1955. preuzeo njegov slijednik, Narodni odbor općine Crikvenica, a nakon ukidanja potonjeg 1963. njegov slijednik, Skupština općine Crikvenica. Veći dio fonda je 1972. preuzet u HAR u nesređenom stanju s gradivom još pet stvaratelja s područja Crikvenice i Novog Vinodolskog (vidi HR-DARI - 83, 85, 87, 581 i 584). Gradivo je prilikom preuzimanja bilo provizorno notirano na svojevrsnim analitičkim karticama na temelju kojih je 1974. sastavljen popis gradiva te oblikovan jedan zbirni fond s nazivom Kotarski narodni odbor Crikvenica i oznakom JU - 26. Godine 1979. izrađen je za taj zbirni fond zajednički sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran tijekom priprema za izdavanje publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. i od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni i fondovi Kotarski narodni odbor Novi (HR-DARI-83), Narodni odbor općine Crikvenica (HR-DARI-85) i Narodni odbor gradske općine Crikvenica (HR-DARI-87). Godine 1993. je fondu priključena 1 knjiga i 10 kutija naknadno pronađenog gradiva kao zaseban podfond. Tijekom pripreme podataka za Pregled arhivskih fondova i zbirki u R Hrvatskoj iz 2006. izdvojeno je još i gradivo za fond Kotarski narodnooslobodilački odbor Crikvenica (HR-DARI-581). Ostatak fonda, oko 4 d/m, zapisnički je preuzet 2008. od Grada Crikvenica i smješten u Sabirni centar Senj. Za potonje gradivo postoji primopredajni popis.
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. od Skupštine općine Crikvenica i 2008. od Grada Crikvenica. (HAR: 287/72. i 152/73., akvizicija br. 104; DARI - Klasa: 036-05/08-02/09)
Sadržaj jedinice: Glavni urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa s pripadajućim kazalima, odjelni urudžbeni zapisnici Tajništva, Planske komisije, Odjela obrta i industrije, Odjela /Povjereništva poljoprivrede i šumarstva, Odjela rada, Uprave za radnu snagu, Prosvjetnog odjela, Socijalnog odjela/Odjela za socijalnu politiku, Disciplinskog suda i Suca za prekršaje. Personalni očevidnici i kazala, očevidnici vojnih obveznika, očevidnici ratnih šteta, očevidnici iz područja radnih odnosa i mirovinsko - invalidske zaštite, porezne i proračunske knjige, blagajničke i druge financijske knjige. Opći i povjerljivi spisi po glavnim urudžbenim zapisnicima te povjerljivi spisi Tajništva. Zapisnici sjednica Kotarskog narodnog odbora i podređenih gradskih, mjesnih i općinskih narodnih odbora Belgrad, Bribir, Crikvenica, Drivenik, Grižane, Jadranovo, Krmpote, Ledenice, Novi Vinodolski i Tribalj te zapisnici njihovih izvršnih odbora, zborova birača i savjeta građana s pripadajućim referatima i odlukama. Upute i okružnice u svezi ustrojstva i preustrojstva te likvidacije kotarskog i podređenih narodnih odbora, poslovnici o radu i druge normalije, personalije, plansko-analitički materijali društvenog razvoja, imovinsko-pravni spisi (eksproprijacije i drugo), izborni spisi, spisi o sindikalnim aktivnostima.
Razni odjelni izdvojeni predmeti iz područja gospodarstva i komunalnih poslova (zapisnici sjednica savjetâ i drugih tijela, regulatorna osnova za 1948., okružnice, izrada i ostvarenje petogodišnjih i ostalih planova za kotar i područne mjesne odbore, gospodarske analize, spisi o ratnim štetama i obnovi, hidroelektrani "Tribalj" i elektrifikaciji općenito, popisi i rješenja o osnutku gospodarskih subjekata, obrtnice, spisi o nadriobrtnicima i kućnoj radinosti, podaci za građevinske dozvole i pripadajući nacrti, gradivo o Vodovodnom privrednom poduzeću i pilani "Bribir", bankovna izvješća, zapisnici radničkih savjeta gospodarskih subjekata u kotaru i njihova statusna dokumentacija, ugovori s učenicima u privredi), agrara i zemljišnih odnosa (spisi Agrarne komisije, zapisnici o arondaciji, darivanju nekretnina državi, popisi crkvenih i privatnih imanja, opće analize i podaci o poljodjelstvu, ribarstvu, stočarstvu, šumarstvu i šumskim štetama, voćarstvu i zadrugarstvu te podaci o pojedinim poduzećima - najviše o Kotarskom šumskom poduzeću "Treskavac"). Gradivo o trgovini i prometu (spisi o nabavno-potrošačkim zadrugama, izvješća o poslovanju trgovačkih poduzeća, statistike trgovine i opskrbe, spisi o obvezatom otkupu, društvenoj prehrani, kadrovima u trgovini, izvješća o poslovanju pojedinih trgovačkih poduzeća, gradivo Trgovinske inspekcije, Povjereništva državnih nabavki i Zemaljskog ureda za cijene). Gradivo o ugostiteljstvu i turizmu (zapisnici sastanaka, normativno - pravni akti, analitičko - planski spisi, računi u svezi popravka hotela "Therapija"), radnim odnosima te socijalnoj i zdravstvenoj skrbi (okružnice, normativni spisi, zapisnici sastanaka, spisi o problematici stručnih kadrova, gradivo Inspekcije rada i Uprave za radnu snagu - radne knjižice i sl., popis radnika i službenika šumskog gospodarskog poduzeća "Viševica", gradivo o iseljenicima povratnicima, očevidnici o odraslim osobama na državnoj skrbi, spisi Komisije za prekršaje i Komisije za prevođenje radnika, zdravstvena izvješća, popisi poginulih i ranjenih boraca, invalida i primatelja socijalne pomoći, iskazi klimatskih i kupališnih lječilišta, spisi o dječjim domovima, dogradnji dječjeg odmarališta "Vladimir Nazor" i o školskim kuhinjama Međunarodnog dječjeg fonda). Gradivo o prosvjeti i kulturi (okružnice i uputstva, zapisnici konferencija i sastanaka, prosvjetne statistike, spisi o radu prosvjetnih i kulturnih ustanova, tekstualna izvješća i brojčani podaci o učenicima, nastavnicima i školskim zgradama, karakteristike nastavnika, spisi o obrazovanju nastavnika i organizaciji raznih tečajeva, spisi o predvojničkoj obuci, inventari škola, projekti škole u Krmpotama i nadogradnji zidarsko-klesarske škole u Crikvenici, jedno izvješće o stanju župnih arhiva, jedna povelja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije dodijeljena KNO Crikvenica u svezi sadnje stabala u memorijalnom centru "Martyrs forest"). Financijska dokumentacija (okružnice, upute i bilteni, proračunski spisi za kotar i kotarska poduzeća i ustanove, platne liste, gradivo o porezima i zajmovima, gradivo Inspekcije prihoda, kupoprodajni ugovori, rješenja o konfiskaciji predmeta i posebno konfiskaciji njemačke imovine, spisi o pravnoj zaštiti autorskih prava, blagajnički spisi). Gradivo Komisije i Suca za prekršaje te veća količina gradiva o ratnim štetama za pojedina mjesta.
Izlučivanju: Izlučivanje je izvršeno bez zapisnika.
Dopuna: Imovinsko - pravni predmeti iz Ureda državne uprave PGŽ, Ispostava Crikvenica.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Podfondovi: I. Gradivo sređeno 1979. godine, II. Gradivo sređeno 1993. godine i III. Gradivo preuzeto 2008. godine u Sabirni centar Senj. Serije prvog podfonda: 1. Knjige Tajništva s podserijama 1.1. Personalna i kadrovska služba, 1.2. Vojska, 2. Knjige Planske komisije, 3. Knjige obrta i industrije, 4. Knjige poljodjelstva, ribarstva i šumarstva, 5. Knjige turizma i ugostiteljstva, 6. Knjige komunalnih poslova i građevinarstva, 7. Knjige rada i radnih odnosa, 8. Knjige prosvjete, 9. Knjige Socijalne i zdravstvene zaštite, 10. Knjige financiranja, 11. Knjige suca za prekršaje, 12. Povjerljivi spisi s podserijom 12.1. Povjerljivi spisi Tajništva, 13. Opći spisi, 14. Izdvojeni predmeti s podserijama 14.1. Tajništvo, 14.2. Planska i kontrolna komisija, 14.3. Gospodarstvo (obrt i industrija, poljodjelstvo, šumarstvo i ribarstvo), 14.4. Promet, 14.5. Trgovina i opskrba, 14.6. Turizam i ugostiteljstvo, 14.7. Komunalni poslovi i građevinarstvo, 14.8. Rad i radni odnosi, 14.9. Prosvjeta i kultura, 14.10. Socijalna i zdravstvena zaštita, 14.11. Financiranje, 14.12. Komisija i sudac za prekršaje, 14.13. Ratna šteta. Serije drugog podfonda: 1. Knjige Tajništva, 2. Spisi Tajništva, 3. Spisi Planske komisije, 4. Spisi Gospodarstva - Odjela za privredu, 5. Spisi komunalnih poslova i građevinarstva, 6. Spisi socijalne i zdravstvene zaštite, 7. Spisi povjereništva financija. Gradivo trećeg podfonda je popisano prema broju unosa u Arhivsku knjigu Grada Crikvenice i nije dublje strukturirano.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, latinica
Obavijesna pomagala: DARI-79/O - 1 Kotarski narodni odbor Crikvenica (ostalo)
DARI-79/SI - 2 Kotarski narodni odbor Crikvenica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 76: Oblasni narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 77: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak
HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 282: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 284: Ministarstvo građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 286: Ministarstvo komunalnih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 287: Ministarstvo narodnog zdravlja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 292: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 293: Ministarstvo ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 295: Ministarstvo saobraćaja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 296: Ministarstvo socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 297: Ministarstvo šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 299: Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 300: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 301: Državni sekretarijat za poslove opće uprave i budžet Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 305: Zemaljska komisija za ratnu štetu
HR-HDA- 306: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske
HR-HDA- 307: Komisija državne kontrole Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 308: Planska komisija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 314: Sekretarijat za personalnu službu pri Vladi Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 320: Direkcija za autosaobraćaj pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 322: Biro za pritužbe i prijedloge Predsjedništva vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 323: Zemaljski ured za cijene pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 325: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 329: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 341: Glavna direkcija za otkup kože, vune, pamuka i otpadaka Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 343: Glavna direkcija šumskih gospodarstava Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 344: Glavna direkcija za zadružnu poljoprivredu Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 348: Glavna uprava za pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 349: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 352: Invalidska komisija pri Ministarstvu socijalnog staranja Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 365: Republički zavod za društveno planiranje Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 368: Državni zavod za socijalno osiguranje. Filijala Zagreb
HR-DARI- 545: Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje
HR-HDA- 1085: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1089: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1092: Savjet za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1095: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1100: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1101: Glavna uprava za obalnu plovidbu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1105: Glavna uprava za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1106: Glavna uprava za ribarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1108: Glavna uprava za šumarstvo Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1112: Uprava za sjemensku službu Glavne uprave za poljoprivredu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1114: Uprava za iseljenike Ministarstva rada Federativne Narodne Republike Jugoslavije
HR-HDA- 1115: Uprava za iseljeničku službu Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH
HR-HDA- 1118: Glavna direkcija građevne industrije Ministarstva građevina Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1119: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1125: Glavna direkcija za preradu ribe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1127: Glavna direkcija žitnog fonda Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1133: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1134: Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1137: Glavna direkcija ribarske industrije Ministarstva ribarstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1141: Glavna direkcija za otkup žitarica Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1144: Glavna direkcija za promet stokom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1146: Glavna direkcija za promet vinom Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1147: Glavna direkcija za promet vinom, voćem i povrćem Ministarstva za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1150: Glavna direkcija za saobraćaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1153: Glavna direkcija za promet vinom i ostalim poljoprivrednim proizvodima Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1161: Generalna direkcija građevinske industrije Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1163: Komisija za zadruge pri Predsjedništvu vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1173: Komitet za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1175: Biro za iseljenike Ministarstva rada Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1522: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske
HR-HDA- 1564: Sekretarijat za industriju Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1565: Komisija za reviziju projekata Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1568: Ministarstvo poljoprivrede Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1608: Odsjek za iseljeničku službu Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1643: Savjet za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1646: Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1664: Savjet za industriju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1981: Uprava za neprivredne investicije
HR-HDA- 1985: Republički sekretarijat za budžet i opću upravu
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 227
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 539
Krota, Ines. Sumarni inventar arhivskog fonda Kotarskog narodnog odbora Crikvenica, Historijski arhiv Pazin i Historijski arhiv Rijeka, Pazin - Rijeka 1981. , .str. 301-333
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 73
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 89, 617
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbor Crikvenica" na predmetni fond se odnose knjige18-55, 57-82 te kutije 1-198, 200-310 i 329-338.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11747
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica