Facebook
Naziv: Parobrodarsko društvo "Adria" (fond)
Signatura: HR-DARI-184
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PdA (hrvatski)
Alternativni nazivi: "Adria" S.A. di navigazione marittima (talijanski)
Razdoblje: 1881 - 1937
Arhivske jedinica: 5.50 d/m
Tehničke jedinica: 142 knj. ; 9 kut.
Odgovornost: Parobrodarsko društvo Adria (Rijeka) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je vjerojatno preuzet prije 1953.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno očuvano, posebice spisi koji su uglavnom iz razdoblja između dva svjetska rata. Od spisa su značajni ugovori i prilozi o gradnji palače Adria u Rijeci. Također je sačuvana i brojna poslovna korespondencija kao i prilozi za primopredaju brodova i opreme parobrodarskom društvu Tirrenia. Računovodstvena i knjigovodstvena dokumentacija, kao i statistike kretanja brodova i robe, pružaju uvid u model financijskog poslovanja, cijene i situaciju u pomorskom prometu u međuratnom razdoblju. Najveći dio fonda predstavljaju knjige i to matične knjige zaposlenika, knjige plaća te izvješća o nesrećama raznih brodova.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR pod br.118/1-58. od 5.4.1958. određena je komisija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Adrije i drugih parobrodarskih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva i to 4 knjige: ugovori o najmu brodova 1881–1883 i 1885–1888, knjiga blagajne 1936. i knjiga prometa brodova 1932–1936.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za serije Računovodstvena dokumentacija te Statistike kretanja brodova i robe postoji dva niza fizičkih jedinica, knjige i kutije, unutar istih serija. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice (knjiga, kutija) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu.
Odabran je sljedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Statusna dokumenatcija i drugi temeljni dokumenti, 2. Personalna dokumentacija, 3. Aktivna i pasivna poslovna korespondencija, 4. Okružnice, 5. Računovodstvena dokumentacija, 6. Statistike kretanja brodova i robe, 7. Ekonomski planovi i analize, 8. Tehnička dokumentacija, 9. Fotografije, 10. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski (Sporadično mađarski, njemački, engleski, francuski i hrvatski)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir i fotografski papir. Na određenim knjigama korice su u lošijem stanju. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice, knjige odnosno kutije.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-184/SI - 1 Parobrodarsko društvo "Adria" (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11849
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica