Facebook
Naziv: Parobrodarsko društvo "Italia" (fond)
Signatura: HR-DARI-186
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PdI (hrvatski)
Alternativni nazivi: "Italia". S.A. di Navigazione Genova - Agenzia Fiume (1934 - 1945) (talijanski)
Razdoblje: 1934 - 1943
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Parobrodarsko društvo Italia (Rijeka) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je vjerojatno preuzet prije 1953.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Fond ne sadrži knjige, dok su od spisa značajne okružnice, koje ukazuju na promjene u zakonima i propisima u pomorstvu u tom razdoblju. Također su važni i popisi poslovnica i predstavnika društva u Italiji i inozemstvu kao i vodič za gradove i zemlje u kojima plove brodovi Parobrodarskog društva „Italia“.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR pod br.118/1-58 od 5.4.1958. određena je mosija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Parobrodarskog društva „Italia“ i drugih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva: 1 knjiga utovara i istovara za 1939. godinu.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu.
Odabran je sljedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Aktivna i pasivna poslovna korespondencija, 2. Okružnice, 3. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-186/SI - 1 Parobrodarsko društvo "Italia" (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11851
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica