Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Dubašnica (fond)
Signatura: HR-DARI-434
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NOODu (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: JU-126 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1955
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 7 kut.
Odgovornost: Narodni odbor općine Dubašnica (stvaratelj) (1952-1955)
Povijest jedinice: Nakon likvidacije NO-a općine Dubašnica 31.8.1955. njegova arhiva ostala je na čuvanju u zgradi bivšeg NO-a općine Dubašnica u Bogovićima. Prema evidencijama vanjske arhivske službe Državnog arhiva u Rijeci gradivo je čuvano u Mjesnom uredu Dubašnica, kasnije Mjesnom uredu Malinska. Prema posrednim indikacijama arhiv je rečeno gradivo preuzeo u razdoblju od listopada 1970. do siječnja 1971. ali to nije evidentirano niti u jednoj evidenciji Državnog arhiva u Rijeci, niti je postojao popis gradiva. U knjizi Općeg inventara fond se vodi pod brojem 407. Sređivanjem u arhivu formiran je fond Narodni odbor općine Dubašnica, HR-DARI-434 (JU-126), 1945-1955, iz kojeg je radom na Registru fondova i zbirki izdvojen dio gradiva 1945-1952 i iz njega formiran poseban, novi fond, Mjesni narodni odbor Dubašnica, HR-DARI-876.
Način preuzimanja: Nema podataka o akviziciji.
Sadržaj jedinice: Od knjiga sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa, urudžbeni zapisnik matičnog ureda za 1952., kazala za urudžbene zapisnike općih spisa za 1952. i 1953. te pojedina administrativna knjiga i dnevnik stočnih putnica 1953-1955. Od spisa sačuvani su opći spisi, fragmentarno povjerljivi spisi, spisi Matičnog ureda i vojne evidencije te nekoliko izdvojenih predmeta. U općim spisima u većoj mjeri je zastupljena tema turizma, a posebne razvojne teme su gradnja pristaništa Glavotok i elektrifikacija područja. Zapisnici sjednica nalaze se u općim spisima.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva. (DAR, Klasa: 036-04/97-47/34)
Dopuna: U Mjesnom uredu Malinska čuva se strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik NO-a općine Dubašnica (1952-1955).
Mjesta: Malinska ; Dubašnica ; Bogovići (Krk) ; Glavotok ; Poljica (Krk)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda sređeno je sumarno prema načelu prvobitnog reda. Knjige i spisi odvojeno su sređeni. Knjige su sređene po vrsti i kronološki. Spisi su podijeljeni u serije: opći spisi sređeni po godinama, unutar njih po broju urudžbenog zapisnika; povjerljivi spisi sređeni su po broju povjeljivog urudžbenog zapisnika; spisi Matičnog ureda po broju urudžbenog zapisnika tog ureda; spisi vojne evidencije sređeni su po brojevima te evidencije; izdvojeni predmetni spisi sređeni su kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-434/SI - 1 Narodni odbor općine Dubašnica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 82: Narodni odbor kotara Krk (Fond Narodni odbor kotara Krk je zbog vertikalnog odnosa više/niže tijelo značajan je dopunski izvor.)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 6)
Napomena o dopunskim izvorima: Manji dio fonda nalazi se u Mjesnom uredu Malinska.
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 541
Opća napomena: U fondu se zbog tehničkih razloga nalazi dio gradiva sljednika Mjesnog ureda Dubašnica za razdoblje 1955.-1957.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12101
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica