Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Dubašnica (fond)
Signatura: HR-DARI-450
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Stara signatura: JU-137 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Dubašnica (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda čuvano je u Mjesnom uredu Dubašnica, kasnije Malinska zajedno s gradivom fondova Mjesni narodni odbor Dubašnica i Narodni odbor općine Dubašnica, nakon ukidanja potonjeg 1955. godine. Preuzeto je zajedno s istim gradivom krajem 1970. godine o čemu nema podataka u službenim evidencijama Državnog arhiva u Rijeci. Fond je nastao izdvajanjem iz gradiva fonda Mjesni narodni odbor Dubašnica. U Knjizi općeg inventara upisano je pod rednim brojem 407.
Način preuzimanja: Nema podataka o akviziciji.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Od knjiga sačuvani su urudžbeni zapisnici za manja razdoblja 1943. i 1944. godine. Od spisa sačuvane su fragmentarne serije zapisnika sjednica, općih spisa i izdvojeni predmetni spisi.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Dopuna: Prema postojećim saznanjima gradivo ovog fonda nije u posjedu nijedne pismohrane.
Mjesta: Dubašnica ; Malinska ; Bogovići (Krk)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno prema načelu prvobitnog reda. Tijekom sređivanja odvojeno su sređene knjige i spisi. Knjige, i to samo serija urudžbenih zapisnika, sređena je kronološki. U spisima odvojene su serije i unutar njih stvoren sljedeći raspored: zapisnici sjednica (sređeni kronološki), opći spisi (po godinama, te po broju urudžbenog zapisnika), izdvojeni predmetni spisi (sređeni kronološki).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-450/SI - 1 Općinski narodnooslobodilački odbor Dubašnica (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Napomena o dopunskim izvorima: Fond Kotarski narodnoslobodilački odbor Krk (1943-1945) zbog svoje nadležnosti značajan je dopunski izovr, fond Mjesni narodni odbor Dubašnica (1945-1952) u neporednoj je vezi jer su stvaratelji u odnosu prednik/sljednik.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12117
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica