Facebook
Naziv: Turističko društvo Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-731
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TdO (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 88 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1952 - 1998
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 1 kom. ; 9 kut. ; 2 mapa ; 1 svež ; 2 reg.
Odgovornost: Turističko društvo Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja stvaratelja 1990.-ih njegove poslove i pismohranu preuzela je Turistička zajednica grada Opatije. Ona je gradivo 2001. i 2012. predala DAR-u skupa s gradivom više drugih stvaratelja iz područja turizma.
Način preuzimanja: Akvizicija 282 (gradivo preuzeto 2001.) i DAR - Klasa: 036-05/13-02/02 (gradivo preuzeto 2012.)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvani samo jedan urudžbeni zapisnik i jedno imensko kazalo članova Društva. Fond nadalje sadrži stvarateljevu statusnu dokumentaciju, zapisnike sjednica društvenih tijela i zapisnike sastanaka na kojima su nazočili njegovi predstavnici, zatim očevidnike gostiju, prepisku, veći broj izdvojenih predmeta, jedan album s fotografijama (Grand hotel Slavija), zbirku sitnog tiska i periodičkih publikacija te završne račune. Među izdvojenim predmetima je gradivo o izletima, suradnji s inozemnim partnerima, uređenju nusprostorija u vili Angiolina, kinološkoj izložbi te nekoliko pravila i statuta turističkih udruga iz ranijih razdoblja prije i nakon Drugog svjetskog rata. Također ima nešto turističkih statistika, raznih problemskih referata, jedan referat o KUD Zora, itd. U fondu je i jedna kartonska oglasna ploča - obavijest o otvorenim hotelima, restoranima, kavanama i barovima.
Izlučivanju: Jedno manje izlučivanje je izvršeno u DAR-u (DAR - Klasa: UP/I 036-04/01-01/34). Za druga izlučivanja nema podataka.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na dva podfonda: 1. Gradivo preuzeto 2001. i 2. Gradivo preuzeto 2012. Prvi podfond je podijeljen u četiri serije: 1.1. Knjige, 1.2. Spisi, 1.3. Fotografije i razglednice, 1.4. Zbirka. Unutar serija gradivo je sređeno po sadržajnim cjelinama, a unutar njih u pravilu kronološki. Drugi podfond je sređen po točkama zajedničkog primopredajnog zapisnika za fondove HR-DARI-731, 733 i 1070, koje se odnose na predmetni fond.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2069
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-731/P - 1 Turističko društvo Opatija (popis)
DARI-731/P - 2 Turističko društvo Opatija (popis)
Opća napomena: Iz funkcionalnih razloga se u fondu nalazi i nešto gradiva slijednika, Turističke zajednice grada Opatija.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12392
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica