Facebook
Naziv: Promjena prezimena (serija)
Signatura: HR-DAPA-55-2
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Zbirka promjena prezimena ( - 2004) (hrvatski) (U arhivističkim zapisima Državnog arhiva u Pazinu i izvorima objavljenim do 2004. godine.)
Usporedni nazivi: Riduzione dei cognomi (talijanski)
Druge oznake: Stara signatura: 427 (Historijski arhiv Pazin / Povijesni arhiv Pazin)
Razdoblje: 1927 - 1943
Arhivske jedinica: 15.90 m
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 156 kut.
Povijest jedinice: Gradivo serije nastalo je radom provincijskog povjerenstva za promjene prezimena, koje je pri Prefekturi osnovano 1927. na temelju Kraljevskog dekreta br. 494 od 7.4.1927. godine kojim se i na području novih provincija uvode odredbe iz Kraljevskog dekreta br. 17 od 10.1.1926. o vraćanju prezimena u talijanski oblik. "Vraćanje" prezimena u talijanski oblik počivalo je na ideji kako su netalijanski toponimi i prezimena izvorno bili u latinskome obliku, koji je izmijenjen ("barbariziran") slavenskom i germanskom upotrebom, a tim su zakonom ostvareni preduvjeti za ostvarenje fašističkih i nacionalističkih ciljeva brisanja netalijanskih nacionalnih identiteta na području Kraljevine Italije, odnosno asimilacije netalijanskog stanovništva u talijanski nacionalni korpus i kulturu.
Proces potalijančivanja započeo je već ranije, neposredno po talijanskoj okupaciji, a dijelom se pravno nadovezivao na austrijski Carski patent od 5.6.1826. kojim je bila omogućena promjena prezimena na osobni zahtjev, u slučaju prijelaza na kršćanstvo te drugim slučajevima. Od 1927. godine pri prefekturama se formiraju posebna povjerenstva, u čijem radu uz administrativno osoblje sudjeluju kao stručnjaci i talijanski jezikoslovci, koji određuju vrstu promjena oblika netalijanskih prezimena. Sam postupak promjene prezimena nominalno se odvijao na temelju osobnih zahtjeva koji su u ime svih članova svoje obitelji podnosili glavari obitelji, čime je istim zahtjevom bilo obuhvaćeno više osoba. No, kako se među sačuvanom gradivom nalazi relativno malen broj podnesenih zahtjeva nositelja kućanstva u odnosu na proveden broj postupaka, a što upućuje na mogućnost da se talijanizacija prezimena odvijala i bez podnošenja zahtjeva, te kako je iz arhivskog gradiva provincijskih vlasti vidljivo da je odbijanje promjene prezimena bilo sankcionirano, dobrovoljnost je bila prividna. Na temelju postupka povjerenstva prefekt je donosio dekret o promjeni prezimena, koji je bio konačan i koji se u prijepisima dostavljao matičnim uredima pri općinskoj upravi te župnim uredima. Rad povjerenstva za promjenu prezimena trajao je do kapitulacije Italije, a tijekom cijelog razdoblja se uredsko poslovanje povjerenstva odvijalo odvojeno od sustava upravljanja spisima drugih jedinica Podprefekture. Nakon prestanka djelovanja Prefekture u početkom svibnja 1945. gradivo je premješteno u Labin, a potom na sušak, odakle je predano Historijskom arhivu Rijeka (opširnije vidi: Fond - povijest jedinice). Pri svim prethodnim imateljima gradivom se upravljalo kao odvojenom i samostalnom cjelinom. U Historijskom arhivu Pazin gradivo je zbog registraturne, sadržajne, funkcionalne samostalnosti bilo evidentirano kao Zbirka promjena prezimena sve do 2004. godine, kada je kao serija pripojeno fondu Prefektura Istre u Puli (Zabilješka klasa: 612-06/04-04/05, urbroj: 2163-56-04-04 BP). Serija je arhivistički sređena i obrađena 2008. godine, kada je izrađen i sumarni inventar serije.
Način preuzimanja: Vidi: Fond - Način preuzimanja.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži uredske evidencije (urudžbeni zapisnik, knjige kazala) i predmetne spise vezane uz promjene netalijanskih prezimena u talijanski oblik. Uz opći urudžbeni zapisnik promjena prezimena (1929-1940) u kojem je evidentirana korespondencija između povjerenstva za promjene prezimena i raznih općina Provincije Istre, zajedničko kazalo promjene prezimena za prvih dvjestotinjak osoba koje su promijenile prezime te pojedinačna kazala za svako pojedino slovo abecede (s izuzetkom slova E, Q i V, koja su bila malobrojna). Kazala za pojedina početna slova prezimena nadovezivala su se brojčanim slijedom na prvo zajedničko kazalo, a predmeti su u njih upisivani kronološki, kako su predmeti zaprimani, te stoga imaju i funkciju urudžbenif zapisnika. Pojedinačni predmeti (za glavare obitelji i članove njihovih kućanstava) dokumentiraju cjelokupan proces promjene prezimena te u pravilu uključuju zahtjev za promjenu i krsni list nositelja kućanstva, obiteljski list, dekret o promjeni i dr. Iz ovakvog sustava evidentiranja bile su izuzete promjene prezimena svećenika, budući da se ti predmeti nisu numerirali i registrirali u kazalima.
Dopuna: Ne očekuju se dopune.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serija se sastoji od sljedećih podserija: Opći urudžbeni zapisnik, Zajedničko kazalo promjene prezimena, Kazala promjene prezimena za pojedina slova abecede (A-Z), Predmeti promjene prezimena (A-Z). Hrvatska prezimena koja započinju slovima Ć, Č, Đ, DŽ; LJ, NJ, Š i Ž upisana su u kazala početnih slova C, G, L, N, S i X. Predmeti promjene prezimena za svako pojedino slovo prate redoslijed evidentiran u odgovarajućem kazalu početnog slova prezimena. Na kraju skupine predmeta za pojedino slovo prezimena nalaze se naknadno numerirani predmeti promjena prezimena svećenika, koji nisu bili evidentirani u kazalima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-55/O - 1 Prefektura Istre u Puli: serija Promjena prezimena (ostalo)
Napomena o dopunskim izvorima: Gradivo serije dopunjuju izvori navedeni u opisu fonda.
Identifikator: HR-DAPA/AJ 137171
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica