Facebook
Naziv: Prefektura Istre u Puli (fond)
Signatura: HR-DAPA-55
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Prefettura dell'Istria a Pola (talijanski)
Razdoblje: 1923 - 1945
Arhivske jedinica: 78.40 d/m
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 631 kut.
Odgovornost: Prefektura Istre u Puli (stvaratelj)
Povijest jedinice: Na početku svoga djelovanja Prefektura je svojim poslovanjem obuhvatila značajan dio predmeta naslijeđenih od Podprefekture u Puli (prethodno: Civilnog komesarijata u Puli), a tijekom 1923. i 1924. uredsko poslovanje stvaratelja i dalje se nastavilo odvijati prema klasifikacijskom sustavu naslijeđenom od Podprefekture u Puli. Spisi su se najvećim dijelom urudžbirali centralno, pri Kabinetu. Među spisima iz 1924. godine čuva se predmet iz kojega je vidljivo kako je promjena klasifikacijskog sustava koji se za spise Kabineta započeo primjenjivati od 1925. bila uvjetovana vanjskom stručnom pomoći dvaju arhivista Prefekture u Torinu, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova poslalo u Pulu kako bi uredili pismohranu prefekture te uspostavili prikladniji sustav upravljanja spisima kabineta.
Od 1925. godine nadalje spisi Kabineta klasificiraju se unutar ukupno 27 kategorija, a sadržaj nekih kategorija povremeno se u nekim razdobljima prilagođavao poslovnim funkcijama Prefekture, pa je tako među povjerljive spise (kategorija XXVI) od 1927. uključena i prefektova opća korespondencija, za koju se još neko vrijeme (do najranije 1933. godine) vodi usporedni urudžbeni zapisnik. Na primjeru gradiva provincijskog povjerenstva za promjenu prezimena kojim se upravljalo zasebno, može se pretpostaviti da su druga tijela/vijeća prefekture imala izdvojene sustave upravljanja spisa. U gradivu iz 1935. čuva se predmet (1935: V-2, kut. 233) u kojem prefekt izvještava Ministarstvo unutrašnjih poslova o stanju i uvjetima smještaja arhivskog gradiva Prefekture i ukinutih podprefektura u Pazinu, Poreču i Lošinju, a u kojem prefekt izvještava kako je gradivo Prefekture opremljeno i zaštićeno te pohranjeno u namjenski opremljenom sunčanom prostoru upravne zgrade (Palazzo del Governo, danas: Dom hrvatskih branitelja u Puli). Ratne okolnosti, posebno nakon 1942. godine, odrazile su se i na spisovodstveni sustav (spisi pojedinih kategorija neredovito registriraju ili se uopće ne registriraju). Po završetku Drugog svjetskog rata prve podatke o gradivu pohranjenom pri Prefekturi donosi Izvještaj o nalazu arhiva br. 106 od 30. svibnja 1945. godine koji je Oblasna komisija za ratne zločine za Istru poslala Upravnom odjelu Oblasnog narodnog odbora za Istru (dalje: ONO za Istru) i Zemaljskoj komisiji za ratne zločine u Pazinu, a u kojem se navodi sadržaj i uvjeti smještaja gradiva pohranjenog u zgradi prefekture. Skrbništvo nad gradivom preuzeo je Otsjek za odnarođivanje i arhivu ONO za Istru, a po uspostavi Savezničke vojne uprave u Puli i preseljenju sjedišta ONO za Istru u Labin, gradivo stvaratelja je zajedno s ostalim gradivom (civilnih komesarijata, podprefektura, Kvesture te karabinjerskih četa u Pazin i Rovinj) iz sjedišta Prefekture preseljeno u Labin, gdje je pri Otsjeku za ispitivanje arhive Oblasne komisije za ratne zločine za Istru krajem rujna 1945. dovršen njegov pregled.
Sve do kraja 1946. gradivo se i dalje nalazilo u Labinu, pri Komisiji za ratne zločine za Istru, a nešto prije prestanka djelovanja Komisije (Odlukom predsjedništva Zemaljske komisije za ratne zločine od 30.12.1946.) gradivo je 20. i 21. prosinca predano Okružnoj komisiji za ratne zločine na Sušaku, gdje je, prema izvorima Državnog arhiva u Rijeci, ostalo do 1947. godine kada je preuzeto u riječki arhiv, tada nadležan i za područje Istre. Gradivo Prefekture Istre u Puli preuzimano je od Historijskog arhiva Rijeka u tri navrata tijekom 1966. i 1967. Spisi Kabineta osnovno su sređeni u razdoblju od 1973. do 1975. godine kao fond Prefektura Istre u Puli, iz čega je proizašao opsežan i informativan popis svih predmeta vođenih pri Kabinetu. Nakon preuzimanja u pazinski arhiv gradivo promjene prezimena je zbog svoje registraturne, sadržajne i funkcionalne samostalnosti evidentirano pod zasebnom signaturom kao Zbirka promjena prezimena, te je krajem 1970-ih i u 1980-ima u nekoliko navrata djelomično obrađivano. Godine 2004. godine pripojeno je fondu Prefekture Istre u Puli kao serija, a u cijelosti je arhivistički je obrađeno 2008. godine te opisano u sumarnom inventaru serije.
Način preuzimanja: Gradivo Prefekture Istre u Puli preuzeto je od najvećim dijelom od Historijskog arhiva Rijeka 1966. i u dva navrata 1967. godine. Spisi Kabineta preuzeti su 18.5.1966. (Zapisnik br. 03-104/01-66, br. akvizicije 30) u količini od 410 kutija, a naknadno je u ožujku preuzeta još manja količina spisa (zapisnik br. 64-1/1967 od 25.3.1967, br. akvizicije 36). Većina gradiva serije Promjena prezimena (ukupno 200 svežnjeva) preuzeta je iz Historijskog arhiva Rijeka 5. svibnja 1967. (Zapisnik br. 99-1/1967 od 19.5.1967., akvizicija br. 37). Naknadno je iz dana 25.10.1973. od Arhiva Jugoslavije u Beogradu preuzeta 1 kutija dekreta o promjeni prezimena (1928/1929), a ta akvizicija nije upisana u Knjigu akvizicija (1964-2004).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži predmetne spise nastale pri Kabinetu Prefekture (1923/1945) te gradivo o mijenjanju netalijanskih prezimena stanovnika Istre, Cresa i Lošinja u talijanske inačice istih, nastale u razdoblju od 1927. do 1943. godine. U spisima Kabineta čuvaju se podaci vezani uz: urede državne i javne uprave i javnu sigurnost (prefektura, kvestura, potprefekture, uredi javne sigurnosti), rad i ustroj općinske uprave u Provinciji Istri, fašističku stranku i fašistička udruženja, protufašistička i netalijanska udruženja, javne i komunalne radove te projekte financirane od središnje vlasti u Rimu, poljoprivredu i ekonomiju, korporacije, sindikate, poštansku službu i promet, pravosuđe i vjerska pitanja, financije, prosvjetu i zaštitu istarske povijesne baštine, obranu i vojsku, državnu cenzuru tiska i poštanskog prometa, turizam, kulturna događanja, djelatnost velikih gospodarskih subjekata, korporacija i zadruga, politička i rasna pitanja i dr.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu sačuvani.
Dopuna: Moguće su manje dopune.
Vrste medija: Papir ; Fotografija
Vrste građe: plakati ; Program ; sitni tisak ; spisi ; Zemljopisna karta ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od dviju serija: Spisi Kabineta (osnovno sređeno) i Promjena prezimena (arhivistički sređeno). Unutar serije Spisi Kabineta gradivo je sređeno po godištima, a unutar godišta po redoslijedu spisovodstvenih kategorija. Unutar gradiva serije Promjena prezimena oblikovane su četiri podserije: Opći urudžbeni zapisnik, Zajedničko kazalo promjene prezimena A-Z, kazala promjene prezimena po pojedinim slovima abecede, Predmeti promjena prezimena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-55/O - 1 Prefektura Istre u Puli: serija Promjena prezimena (ostalo)
DAPA-55/P - 1 Prefektura Istre u Puli: serija Spisi Kabineta (Gab) (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 8: Riječka prefektura
HR-DARI- 12: Pokrajinska administracija Istre
HR-DAPA- 56: Pokrajinsko školsko nadzorništvo za Istru u Puli
HR-DAPA- 57: Kvestura Istre u Puli
HR-DAPA- 58: Podprefektura u Pazinu
HR-DAPA- 59: Podprefektura u Poreču
HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-DARI- 398: Muzej Hrvatskog primorja Trsat (U zbirci se, među gradivom preuzetim u Državni arhiv u Rijeci 2008. godine, čuvaju i manje količine gradiva Prefekture Istre u Puli.)
HR-DAPA- 452: Financijska uprava za Istru
HR-DAPA- 799: Zbirka plakata i drugih tiskovina (Među gradivom zbirke iz razdoblja Talijanske uprave čuvaju se tiskane objave centralnih vlasti Kraljevine Italije te tiskovine prefekta Istarske provincije, Pokrajinske administracije Istre i s njima povezanih savjeta, vijeća i odbora (Savjet za regrutaciju Istarske provincije, Provincijska komisija za propagandu pšenice, Provincijski savjet za korporacijsku ekonomiju, Provincijski savjet za prehranu i dr.). )
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10319
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica