Facebook
Naziv: Spisi Kabineta (serija)
Signatura: HR-DAPA-55-1
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Druge oznake: Registraturna oznaka: Gabinetto (Prefektura Istre u Puli) , Gab
Razdoblje: 1920 - 1945 (Unutar dijela predmeta nalaze se predspisi (1920-1922), nastali pri Civilnom komesarijatu i Podprefekturi u Puli. Manji broj predmeta sadrži predspise iz austrijskog razdoblja, nastalih najvjerojatnije pri Kotarskom poglavarstvu (kapetanatu) u Puli.)
Arhivske jedinica: 62.50 m
Tehničke jedinica: 475 kut.
Povijest jedinice: Vidi: Fond - povijest jedinice. Prefektura Istre u Puli. Gradivo serije osnovno je sređeno u razdoblju od 1973. do 1975. godine, a kako bi se, uslijed nepostojanja urudžbenih zapisnika omogućilo pretraživanje ovog iznimno bitnog gradiva do razine predmeta, istom je prilikom izrađen vrlo detaljan i informativan arhivski popis.
Sadržaj jedinice: Uz predmete koji se odnose na objavljene natječaje raznovrsnih tijela centralne ili provincijskih vlasti Kraljevine (ministarstva, državni i vojni uredi) te natječajnu dokumentaciju pristiglu za zapošljavanje te predmete vezane uz polaganje državnih ispita (kat. I), u fondu se čuvaju opći spisi vezani uz rad i kadrovska pitanja (premještaji, imenovanja, razrješenja osoblja, troškovi ureda) Prefekture (kat. II), potprefektura (kat. III) te Kvesture, nižih ureda javne sigurnosti i milicije (kat. IV). Unutar kategorije V čuvaju se razne okružnice, te od 1943. do 1945. predmeti vezani uz troškove ureda prefekta, ali i popisi osoba koje nastavljaju vršiti javnu službu i po uspostavi Socijalne Republike.
Djelatnost Kvesture, ureda javne sigurnosti, karabinjera, milicije dokumentirana je u predmetima kategorije VI, u kojoj se, uz raznovrsne odredbe io održavanju javnog reda i mira čuvaju dnevni tjedni i mjesečni izvještaji Kvesture, dopisi i izvještaji o specifičnim pitanjima vezanima uz održavanje javne sigurnosti i političkog poretka, izvještaji i statistike o kriminalnim djelima, ozljedama na radu i prekršajima, izvještaji o brodovima koji uplovljavaju u Pulu i iskrcavanju stranih putnika i sl. te troškovi ureda javne sigurnosti (nakon 1929). U predmetima iz 1944. godine čuvaju se i podaci vezani uz partizanske aktivnosti. U kategoriji VII čuvaju se predmeti vezani uz protutalijansku i antifašističku propagandu, među kojima i izvješća karabinjera vezana uz istrage i uhićenja. Među predmetima iz kat. VIII, koji se odnose na rad provincijske i općinske administracije, čuvaju se brojni izvještaji iz istarskih općina, podaci o ustroju općinskih tijela, imenovanjima i razrješenjima izvanrednih povjerenika, načelnika, vijeća, tajnika, imenovanjima i zapošljavanju službenika u općinskim uredima i službama (liječnici, veterinari) i mjesnim ustanovama (poduzeća, zadruge, dobrotvorne ustanove), podaci o općinskim porezima, požarima i uništenju općinskih zgrada i općinskih arhiva (1924 (kat. AV) – Umag; 1933 - Svetvinčenat; 1935 – Boljun) te neredima, protestima i pobunama u pojedinim općinama. Među predmetima koji se odnose na rad provincijske administracije čuva se manja količina spisa vezanih uz rad Rektorata Istarske provincije (1934; 1943) i zapisnici sjednica Provincijskog administrativnog odbora (1935, 1937). Spisi iz razdoblja nakon kapitulacije Italije sadrže podatke o izvanrednim ratnim općinskim upravama. Spisi iz kategorije XIX iz 1925. sadrže predmete vezane uz rad Republikanske partije (1920/1925), Nacionalne liberalne partije i Socijalističke partije, ali i podatke o političkim izborima, odnosu vlasti prema predstavnicima opozicije te formiranju fašističkih organizacija u Istri (stranačke podružnice, organizacije fašističke mladeži i žena). U kasnijim godištima (nakon 1925) ova kategorija sadrži isključivo podatke o djelatnosti i članovima raznih fašističkih organizacija, stranačke tiskovine, izvještaje o stanju stranke te izvještaje i obavijesti koje su stranci podnosili pripadnici javne vlasti. Predmeti razvrstani u kategoriju X sadrže podatke o sindikalnim organizacijama i formiranju fašističkih granskih sindikata (1925-1927, a nakon 1927. u kategoriji XII). Uz ovo gradivo, u kategoriji se čuvaju osobito vrijedni predmeti objedinjeni podklasom „Mjere u korist Provincije“, a koji sadrže brojne preglede ekonomskog stanja po općinama, izvještaje o ekonomskom stanju i problemima provincije, opsežnu dokumentaciju i izvore vezane uz projekte velikih javnih radova na komunalnoj infrastrukturi (izvještaji i projekti vezani uz bonifikaciju doline Mirne, Krasa, Raše i isušivanje Čepićkog jezera te opsežno i raznovrsno gradivo vezano uz izgradnju istarskog vodoopskrbnog sustava te poduzeća i konzorcije uključene u izgradnju Istarskog vodovoda (Acquedotto Istriano). Također, unutar ove podklase nalaze se predmeti vezani uz kolonizaciju inorodnih dijelova Istarske provincije (nakon 1930.), dopisi, izvješća i drugi spisi vezani uz probleme nezaposlenosti i posljedice nepovoljnih zajmova i masovnih ovrha te ekonomski uvjetovane nemire i pobune u istarskim mjestima ili velikim gospodarskim subjektima (Pobuna žena na Tinjanštini, 1932), ali i dokumenti vezani uz poslovanje i probleme velikih gospodarskih subjekata (Uljanik, Ugljenokopi Raša, turističko poduzeće Brioni, Istarske toplice, razni drugi subjekti, zadruge i kooperacije). Značajan izvor čine dokumenti vezani uz izgradnju i otvorenje novog radničkog naselja u Raši (1937), ali i opsežna dokumentacija o velikoj rudarskoj nesreći u Raši u veljači 1940. Ovdje se čuvaju i izvještaji o cestovnoj infrastrukturi, ali i podaci o problemima nastalim ukidanjem nerentabilnih prometnih linija. Nakon 1936. godine u ovoj klasi se nalaze i predmeti vezani uz slanje radnika i vojnika u Istočnu Afriku, a od 1940. godine i podaci o migracijama u Albaniju te o poslanima na rad u Njemačku. Predmeti razvrstani u kategoriju XI sadrže podatke vezane uz ekonomska pitanja i poljoprivredu, a među njima se veće sadržajne cjeline odnose na rad bolesničkih blagajni te rad i ukidanje seoskih i provincijalne kase (štedionice). U ovoj klasi čuvaju se i predmeti bitni za proučavanje povijesti Poljoprivrednog instuta u Poreču i poljoprivrednih škola, te brojna dokumentacija vezana uz ustroj i djelovanje poljoprivrednih zadruga i konzorcija, uzgoj i otkup poljoprivrednih proizvoda i sl.
Manja količina gradiva nastalog nakon 1943. godine sadrži uglavnom podatke vezane uz provincijski odjel prehrane, a koji se odnose na prikupljanje i otkup hrane u ratnim uvjetima. Među predmetima iz 1943. čuvaju se spisi o poduzećima koje je preuzeo narodnooslobodilački pokret. U kategoriji XII čuvaju se predmeti koji se odnose na javne radove, korporacije i fašističke sindikate (od 1927), a unutar gradiva se čuvaju spisi provincijskog ekonomskog savjeta, provincijskog savjeta za korporativnu ekonomiju / korporacije te spisi raznih sindikalnih organizacija. Značajan dio spisa odnosi se na politiku cijena, organizaciju javnih radova i podatke o zapošljavanju na javnim radovima te rukovodstva i osoblje sindikalnih i privrednih organizacija. U Kategoriji XIII čuvaju se predmeti vezani uz poštansku i prometnu službu (autobusni, željeznički i zračni promet). Uglavnom se radi o pojedinačnim predmetima vezanim uz zaposlenike državnih i provincijskih ureda, rad poštanskih ureda, poštansku infrastrukturu (rad telefonskih centrala, linije). Dio predmeta iz 1943. i 1944. odnosi se na partizanske diverzije. U kategoriji XIV čuvaju se predmeti s područja financija, a koji se odnose na osoblje financijskih ustanova (banke, katastarski i registarski uredi, uredi i prodavaonice državnog monopola), ustroj državnog monopola, kreditna zaduženja i otpise kredita, javne i državne zajmove te državnu lutriju i tombole. Unutar podkategorije XV-A čuvaju se spisi vezani uz pravosudna pitanja i ustroj pravosudnih tijela. Uz predmete koji se odnose na sistematizacije radnih mjesta i radne odnose službenika, u ovoj podkategoriji čuvaju se predmeti bitni za razumijevanje ustroja i djelatnosti talijanskih pretura, magistratura, pomirbenih sudaca, bilježnika, advokata i njihovih strukovnih udruženja te rad sudova i zatvora na području Provincije. U podkategoriji XVB čuvaju se predmeti vezani uz crkvu i svećenike. Značajan dio predmeta do sredine 1930-ih godina odnosi se na sankcioniranje djelovanja i progon netalijanskih svećenika i sprečavanje liturgije na hrvatskome jeziku. Gradivo nastalo od sredine 1930-ih godina uglavnom sadrži predmete vezane uz popravke crkvenih objekata, upravljanje crkvenim dobrima i imovinom te pomoći i potpore svećenicima. Kategorija XVIA sadrži podatke vezane uz prosvjetu te skrb o baštini. Među gradivom koje se odnosi na prosvjetu, značajna se količina predmeta odnosi na pojedinačne predmete vezane uz radne odnose učitelja i profesora (zapošljavanje, premještaji, sankcioniranja i otkazi), ukidanje hrvatskih škola i progon antifašistički i antitalijanski orijentiranih nastavnika. Predmeti sadrže brojne podatke o radu osnovnih i srednjih škola u provinciji te stanju i broju školskih zgrada, udžbenicima i stipendijama te vrijednostima fašističkog obrazovnog sustava. Među spisima s područja prosvjete čuva se gradivo provincijskog prosvjetnog savjeta i dokumentacija povezana s Pokrajinskim školskim nadzorništvom za Istru (nakon 1936. godine). Značajnu sadržajnu cjelinu čine i predmeti (1928/1944) vezani uz rad fašističke organizacije Balilla (Opera nazionale Balilla, O.N.B.). U gradivu nastalom 1934. do 1943. godine zasebnu sadržajnu cjelinu čine predmeti vezani uz aktivnosti provincijskih počasnih inspektora lijepih umjetnosti te skrb i način upravljanja istarskom povijesnom baštinom, restauraciju i smještaj umjetnina, spomenika te arhivskog i knjižničnog gradiva. Gradivo iz kategorije XVII odnosi se na poslove vezane uz obranu te kopnene, pomorske i zračne vojne jedinice i njihove pripadnike. Uz pojedinačne predmete vezane uz službu pripadnika vojnih postrojbi, u gradivu se čuvaju predmeti vezani uz mobilizaciju, civilnu i protuavionsku zaštitu, stampate vezane uz promociju komiteta civilnog otpora, spisi vezani uz razmještaj vojnih trupa te od 1939. godine popisi poginulih i ranjenih u ratnim operacijama u Istočnoj Africi, Španjolskom građanskom ratu te Drugom svjetskom ratu. Gradivo iz razdoblja 1941. do 1945. godine sadrži i dokumente vezane uz opskrbu i raspodjelu osnovnih prehrambenih namirnica te podatke o partizanskim akcijama (1944). Spisi iz XVIII kategorije odnose se na cenzuru tiska i radija te pošte (u ratnim godinama), a pružaju kvalitetan uvid u povijest izdavaštva u fašističkom razdoblju. Uz pojedine dokumente nalaze se priložene cenzurirane ili zabranjene tiskovine ili pisma. Od 1941. godine su zasebnom potkategorijom objedinjeni dokumenti vezani uz promociju rasističke kampanje i židovsko pitanje.
U kategoriji XIX nalaze se dokumenti vezani uz obilježavanje nacionalnih praznika i raznih svečanosti, među kojima i dokumenti i fotografije vezani uz otvorenje ili završetak javnih radova, uključujući i popise projekata ostvarenih u fašističkoj vladavini. U spisima od 1934. do 1939. godine su posebnom potkategorijom objedinjeni dokumenti koji se odnose na turizam (prospekti „Istarskog ljeta“ (Pula, Brioni, Umag, Portorož), turistička propaganda). Među spisima iz ratnih godina veće sadržajne cjeline čine dokumenti koji se odnose na održavanje javnog reda na skupovima, te na nabavu, distribuciju i postavljanje razglasnih uređaja u općinama. U Kategoriji XX čuvaju se dokumenti koji se odnose na odavanje počasti članovima kraljevske obitelji, uglednicima i palima i u ratu. Kategorija XXI sadrži dokumente koji se odnose na udruženja, uglavnom antitalijanska i antifašistička. U gradivu se čuvaju statuti udruženja, izvještaji te popisi imovine zabranjenih slavenskih i ostalih društava, te talijanskih društava koja su djelovala uz državnu potporu (Doppolavoro). Gradivo nakon 1941. uglavnom sadrži spise vezane uz rad Crvenog križa. Spisi iz kategorije XXII odnose se na korespondenciju sa senatorima i izaslanicima, posjete raznih političkih dužnosnika Istri te od 1939. godine na boravak stranaca na području Prefekture. Spisi iz kategorije XXIII sadrže dokumentaciju vezanu uz dodjelu raznih državnih odlikovanja. U kategoriji XXIV sačuvani su samo spisi koji se odnose na izvještaje o troškove javne sigurnosti (1925/1928) te nekoliko šifriranih popisa (1943). Kategorija XXVI uglavnom sadrži protokolarnu prefektovu korespondenciju. U kategoriji XVII se uz općenite dopise raznovrsna sadržaja čuvaju dopisi vezani uz socijalna pitanja (pomoći obiteljima s više djece, potpore siromašnima), izvještaji o raznovrsnim nepogodama (požari, poplave, tuče) te spisi vezani uz demografsku politiku. Od 1936. unutar zasebne podkategorije čuvaju se raznovrsni dokumenti i materijali vezani uz kazališne izvedbe i gostovanja, a od 1939. godine se u zasebnoj podkategoriji čuvaju i spisi vezani uz Židove, rasna pitanja i provjeru rase.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Dopuna: Moguće su manje dopune.
Vrste medija: Papir ; Fotografija
Vrste građe: spisi ; Zemljopisna karta ; sitni tisak ; plakati ; Program
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni po godištima, a unutar godišta po klasifikacijskim oznakama te oznakama predmeta. Unutar predmeta razvrstanih u godišta vrlo se često nalaze spisi iz više godišta, a sadržaj pojedinih kategorija u nekim se slučajevima mijenjao i nadopunjavao (vidi: Sadržaj), pa je stoga prilikom istraživanja pojedinih sadržaja ili tema poželjno je proučiti srodne kategorije spisa te bliska godišta.
Spisi Kabineta iz 1923. i 1924. godišta sređeni su unutar sljedećih kategorija: A-1-do A-3 / Cezura – odredbe i propisi, poštanska i izdavačka cenzura, A-4 / Upotreba službenog jezika (1923.), Razne okružnice (1924.); A-5 / Propaganda; A-6 / Udruženja; A-9/ Odlikovanja i počasti; A-11 i A12 / Politički i administrativni izbori; A-13 / Komemoracije i svečanosti; A-14 / Sindikati; A-16 / Općinska uprava; A-18 / Prefektova korespondencija – protokolarna i povjerljiva; A-V / Razno; B-1 / Osoblje Prefekture i podprefektura; B-2 / Osoblje ureda javne sigurnosti (Kvesture i okružnih ureda); B-3 i B-4 / osoblje vojske (mornarice i kopnenih snaga); B-5 / Sudsko osoblje; B-6 / Svećenici; B-7 / Osoblje osnovnih i srednjih škola te vrtića; B-9 / Poštanski službenici; B-10 / Osoblje financijskih ureda i osoblje šumarske službe B-11/ Željezničko osoblje (1923.); B-12 / Radnici (1923), Željezničko osoblje (1924); B-14 / Molbe za namještenje; B-15 / Općinski službenici; B-16 / Razne povjerljive informacije; B-17 / Politički dužnosnici; B-V / Razno; C-3 i C-4 / Sumnjiva lica i izgoni; C-5 / Službeni izvještaji ureda javne sigurnosti (1923); C-9 / Razni manje važni skupovi i sastanci, C-10 /Nezaposlenost (1923.); C-11 i C-12 / javni red i mir – odredbe i naredbe, izvještaji i spisi kabineta javne sigurnosti (kvesture); C-13/ Špijunaža (1924); C-14 / Prostori za državne urede; C-15 / Razno. Spisi Kabineta iz godišta 1925. do 1945. sređeni su unutar sljedećih kategorija: I / natječaji ministarstava i tijela javne vlasti (1925-1941.1943); II / Prefektura – osoblje, ustroj, rad (1925-1945, bez 1941.); III/ Potprefekture i uredi javnih sigurnosti pri potprefekturama - osoblje (1925/1931.1936); IV – Osoblje Kvesture i milicije (1926-1945, bez 1942.); V / Razne okružnice (1926/1945); VI / Poslovi javne sigurnosti, rad Kvesture i milicije; VII/ Protutalijanska i subverzivna propaganda (1925/1938, bez 1926. 1928., 1929.); VIII / Provincijska i općinska administracija (1925/1945); IX / Stranke i politička situacija (1925/1941); X / Mjere u korist Provincije (1925/1945) i Sindikati (1925/1927); XI/ Poljoprivreda i ekonomija (1925/1945); XII / Javni radovi; Korporacije, Sindikati (nakon 1927.); XIII / Poštanska služba i promet (1925/1945); XIV / Financije (1925/1945, bez 1933. i 1938.); XV-A / Pravosuđe (1925/1945); XV-B / Poslovi Crkve (1925/1945, bez 1933.); XVI-A / Prosvjeta i baština (1925/1943); XVI-B/ Vanjski poslovi (1925/1940); XVII / Obrana i vojska (1925/1945); XVIII / Cenzura – poštanska, izdavačka; XIX / Svečanosti, nacionalni praznici (1925/1944, bez 1942); XX/ Počasti i poklonstva (1925/1943, bez 1929. i 1942.); XXI / Udruženja (1925/1943); XXII / Korespondencija sa senatorima i deputatima (1927/1941, bez 1929. i 1938.); XXIII/ Odlikovanja i nagrade (1925/1944, bez 1929); XXIV/ Troškovi javne sigurnosti (1927/1928), Šifre i šifrirani spisi (1943/1944); XXV / Dozvole za gradnju, upisi, uknjižbe (samo spisi iz 1925); XXVI / Prefektova korespondencija – povjerljiva i protokolarna (1925/1943, bez 1929., 1938. i 1939) XXVII / Razno (1925/1944).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-55/P - 1 Prefektura Istre u Puli: serija Spisi Kabineta (Gab) (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Gradivo serije dopunjuju izvori navedeni u opisu fonda.
Identifikator: HR-DAPA/AJ 137629
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica