Facebook
Naziv: Podprefektura u Poreču (fond)
Signatura: HR-DAPA-59
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Sottoprefettura di Parenzo (talijanski)
Razdoblje: 1923 - 1927
Arhivske jedinica: 1.70 d/m
Tehničke jedinica: 14 kut.
Odgovornost: Podprefektura u Poreču (stvaratelj)
Povijest jedinice: Po ukidanju Potprefekture gradivo je ostalo u sjedištu stvaratelja. U Historijski arhiv Rijeka preuzeto je u prvim godinama poslijeraća, a Historijskom arhivu Pazin predano je 1967. Fond je obrađen 1973. godine, zajedno s gradivom prednika (Civilni komesarjat u Poreču), te je tom prilikom izrađen sumarni inventar. Gradivo prednika je 1990-ih izdvojeno u zaseban fond (HR-DAPA-451).
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka u dva navrata: 10. ožujka 1967. (Zapisnik br. 64-1/1967 od 25.3.1967., akvizicija br. 36) i 5. svibnja 1967. (Zapisnik br. 99-1/1967 od 19.5.1967., akvizicija br. 37).
Sadržaj jedinice: U spisima fonda čuvaju se informacije vezane uz rad prefekture (administracija, komunikacija s višim tijelima, personalni poslovi), zakoni, okružnice, propisi iz nadležnosti podprefekture, brojni izvještaji o političkoj i sigurnosnoj situaciji na području Poreštine te Novigrada i Umaga, izvještaji i dopisi o radu općina i njihovih načelnika, spisi vezani uz javni red, sigurnost i politički poredak, te raznovrsne dozvole i isprave (putovnice, državljanstvo, nošenje oružja, otvaranje trgovina i obrta) i dr.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Godišta spisa poredana su kronološki. Spisi unutar pojedinih godišta sređeni su prema registraturnim oznakama cjelina u tajne spise (oznaka: R), kabinetske spise (oznaka: Gab) i opće spise (kategorije I - XV). Tajni spisi (R) i kabinetski spisi (Gab) su unutar godišta sređeni prema tekućem broju spisa. Opći spisi razvrstani su prema sadržaju na kategorije: službenici (I), natječaji i informacije (II), osoblje raznih ureda (III), opća administracija (IV), pravne osobe (V), načelnici (VI), politički izbori (VII), administrativni izbori (VIII), politička situacija i javni red (IX), politička udruženja, tisak, izvještaji o stanju u općinama, poštanski uredi (X), odlikovanja (XI), kraljevska obitelj (XII), udruženja i stranke (XIII), novine (XIV), razni predmeti (XV). Na kraju pojedinih godišta nalaze se manje skupine spisa bez registraturnih oznaka, sređenih kronološki. Prilikom istraživanja pojedinih sadržaja preporuča se pregled srodnih kategorija, kao i pregled tajnih i kabinetskih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-451/SI - 1 Civilni komesarijat u Poreču (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 12: Pokrajinska administracija Istre
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10323
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica