Facebook
Naziv: Kvestura Istre u Puli (fond)
Signatura: HR-DAPA-57
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Povijesni nazivi: Pulska kvestura (hrvatski)
Usporedni nazivi: Questura di Pola (talijanski)
Razdoblje: 1920 - 1945 (Predspisi: 1920/1923.)
Arhivske jedinica: 3.70 d/m
Tehničke jedinica: 31 kut.
Odgovornost: Kvestura Istre u Puli (stvaratelj)
Povijest jedinice: Uredsko poslovanje Kvesture bilo je usko povezano s poslovanjem kabineta Prefekture Istre u Puli. Unutar Prefekturinih kabinetskih spisa vodila se dokumentacija vezana uz radne odnose zaposlenih u uredima javne sigurnosti, predmeti vezani uz troškove ureda javne sigurnosti, dnevna izvješća koja je kvestor podnosio prefektu te ostala raznovrsna izvješća, dopisi i statistike vezani uz sigurnosno stanje i policijske poslove u Provinciji. Po prestanku djelovanja stvaratelja početkom svibnja 1945. godine gradivo nije izmještano, a prvi poslijeratni podaci o podaci o gradivu Kvesture navedeni su u Izvještaju o nalazu arhiva br. 106 od 30. svibnja 1945. godine, koji je Oblasna komisija za ratne zločine za Istru poslala Upravnom odjelu Oblasnog narodnog odbora za Istru (dalje: ONO za Istru) i Zemaljskoj komisiji za ratne zločine, a u kojem se navodi sadržaj i uvjeti smještaja gradiva pohranjenog u zgradi Prefekture. Gradivo je potom preuzeto u Otsjek za odnarođivanje i arhivu ONO za Istru, a po uspostavi Savezničke vojne uprave u Puli i preseljenju sjedišta ONO za Istru u Labin,cjelokupno gradivo Kvesture je, zajedno s ostalim gradivom iz sjedišta Prefekture preseljeno u Labin, gdje je pri Otsjeku za ispitivanje arhive Oblasne komisije za ratne zločine za Istru krajem rujna 1945. dovršen njegov pregled. Sve do kraja 1946. godine gradivo se i dalje nalazilo u Labinu, pri Komisiji za ratne zločine za Istru, a nešto prije prestanka djelovanja Komisije (Odlukom Predsjedništva Zemaljske komisije za ratne zločine od 30.12.1946.) gradivo je 20. i 21. prosinca predano Okružnoj komisiji za ratne zločine na Sušaku, gdje je, prema izvorima Državnog arhiva u Rijeci, ostalo do 1947. godine, kada je preuzeto u riječki arhiv, tada nadležan i za područje Istre. Gradivo Kvesture Istre u Puli preuzimano je od Historijskog arhiva Rijeka u dva navrata 1966. i 1967. godine, zajedno s gradivom Kabineta Prefekture Istre u Puli i ostalim gradivom koje je bilo pohranjeno pri Prefekturi. Gradivo je sređeno i obrađeno 1973. kada je izrađen i sumarni inventar fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka. Prva primopredaja izvršena je 10. ožujka 1967. (Zapisnik br. 64-1/1967 od 25.3.1967) i evidentirana pod br. 36. Knjige akvizicija, a druga 5. svibnja 1967. (Zapisnik br. 99-1/1967 od 19.5.1967) i evidentirana pod br. 37.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži necjelovito sačuvane spise. Unutar kategorije A1 sačuvani su samo spisi iz 1940. koji se odnose na informacije o vojnicima slavenskoga porijekla, a unutar kategorije A3 čuvaju se predmeti vezani uz rad raznih fašističkih organizacija. U fondu se nalaze i dosjei sumnjivih osoba i pripadnika Komunističke partije (1921/1945, kat. A8), raznovrsni dokumenti koji se odnose na aktivnosti politički sumnjivih i nepodobnih osoba izvan Provincije (1942/1944, A9) te izvještaji o upisu agenata javne sigurnosti u fašističku partiju (1933/1944). Unutar kategorija D7, E1 i Z2 čuvaju se tromjesečni izvještaji Kvesture, gradivo koje se odnosi na javnu sigurnost, a osobito dokumenti čiji se sadržaj odnosi na subverzivne i kriminalne djelatnosti. Unutar ovih kategorija čuvaju se predmeti vezani uz koncentracijske logore, i borce u španjolskom građanskom ratu, podaci o antifašističkim aktivnostima u općinama (Vižinada, Bale, Pula, Šušnjevica, Labin, Umag), napadima i aktivnostima partizana (Boljun, 1943), zapljenama antifašističke štampe, podaci o osobama koje je potrebno redovito motriti te dokumenti vezani uz ratne okolnosti (saveznička bombardiranja, nestašice lijekova, ograničenja u potrošnji kruha i živežih namirnica, 1939/1945). Unutar kategorije E2 nalaze se spisi Provincijske komisije za konfinirane, među kojima izrečene opomene, spisi vezani uz prijevoz i smještaj konfiniranih, registar interniranih u koncentracijske logore (od lipnja 1940.) i dr. Spisi L kategorije (1928/1944) sadrže podatke o vjerskoj štampi i djelovanju katoličkih organizacija u Istri, a spisi iz kategorija Q (Q1-Q3) i S podatke o strancima, ali i državljanima Kraljevine Italije koji su izbjegli, odnosno podnijeli zahtjev za državljanstvom drugih zemalja te popisi i dokumenti vezani uz izdavanje osobnih iskaznica i putovnica. U kategoriji V nalaze se spisi vezani uz nezaposlenost, ćudoređe te raznovrsne statistike s područja prekršajne i kaznene odgovornosti. U kategoriji Z4 značajnije izvore čine dokumenti koji se odnose na oduzimanje dozvola za trgovinu uglavnom pripadnicima židovske rase (1933/1944). Kategorijom 13b objedinjeni su spisi koji se odnose na organizaciju i djelatnost ureda za ratnu cenzuru te spisi koji se odnose na opće ratne okolnosti.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju nisu poznati.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po registraturnim kategorijama predmeta, a unutar kategorija u pravilu kronološki. Sačuvano je gradivo iz sljedećih kategorija: Vojnici i oficiri - informacije u vezi sa stranim porijeklom (A1), Fašističke organizacije (A3), Uredi pošte i telegrafa (A4), Sumnjive osobe - dosjei (A8, sređeno abecedno), Subverzivni elementi (A9), Komesari javne sigurnosti (B1), Agenti javne sigurnosti (C1), Udruženja - razna (D2), Uvjeti javne sigurnosti u provinciji - izvještaji (D7), Aktivnosti Kvesture (E1), Opomenuti (E2), Potraga za nepoznatim počiniteljima (E2c), Prisilni boravci i konfinacije (E3), Zatvorenici (E4), Kazne - razne (E5), Ekstradikcije (E6), Štampa (L), Romi (Q1), Stranci (Q2), Osobne karte (Q3), Emigracija - putovnice (S1), Prijelazi granice (S7), Statistike - razne (V), Statistike javnih radnji (V1), Natječaji za komesara i potkomesara; putovanja visokih ličnosti, Vođa (B. Mussolini)(Z1); Ministarstvo unutrašnjih poslova (Z2), Policijske mjere - prijave političkih i drugih prijestupa, uhićenja, preventivne akcije (Z3), Informacije - razne (Z4), Stambeni objekti (X2), Ratna cenzura (13b), Pali u ratu i ratne mirovine (Q5/XVII). Prilikom istraživanja pojedinih sadržaja preporuča se pregled srodnih kategorija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-57/SI - 1 Pulska kvestura (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli (U gradivu serije 1. Spisi Kabineta - osobito unutar kategorija IV. Osoblje Kvesture i milicije i VI. Poslovi javne sigurnosti, izvještaji Kvesture i milicije, ali i u gradivu drugih kategorija - čuva se brojna dokumentacija (dnevna, mjesečna, tromjesečna i godišnja izvješća kvestora podnesena Prefekturi, statistike vezane uz kaznena djela i prekršaje i dr. dokumentacija proizašla iz veza ureda javne sigurnosti s centralnom provincijskom vlašću. )
HR-DARI- 398: Muzej Hrvatskog primorja Trsat (U zbirci se, među gradivom preuzetim u DARI 2008, čuvaju i manje količine gradiva Kvesture u Puli.)
HR-DARI- 539: Pulska kvestura
Identifikator: HR-DAPA/AJ 10321
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica