Facebook
Naziv: Muzej Hrvatskog primorja Trsat (zbirka)
Signatura: HR-DARI-398
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MHpT (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: K-13 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1813 - 1971
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 16 kut.
Povijest jedinice: Radi se o zbirci arhivalija koju je Muzej grada Rijeke preko svojih prednika Narodnog muzeja i Muzeja narodne revolucije naslijedio od Muzeja Hrvatskog primorja Trsat koji pod tim nazivom djeluje od 1948. godine, a prije toga od 1934. do tada kao Gradski muzej Sušak. Gradivo se odnosi na povijest Sušaka, radničkog i antifašističkog pokreta, KPH/KPJ te NOB-a na području Rijeke, Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Prikupljeno je djelovanjem Muzeja i kroz inicijativu i akciju prikupljanja gradiva za povijest KPJ/KPH u drugoj polovici 50-ih godina 20. stoljeća koju je pokrenuo Savez komunista Jugoslavije, a na lokalnoj razini provodio Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Rijeka – Grupa za historiju KPJ/KPH. Prema podacima iz gradiva to je partijsko tijelo od 1957. do 1960. usko surađivalo s Muzejom na poslu pripreme dokumentacije i konačno pisanja Zbornika, štoviše ista je osoba bila je voditelj partijske grupe i istovremeno direktor Muzeja. Partijska grupa i Muzej čak su bili i institucionalno povezani, muzejsko gradivo se za potrebe Partije u početku prepisivalo i u kopijama prenosilo, da bi se zatim taj posao nastavio na evidencijskoj razini a gradivo i dalje ostalo pohranjeno u Muzeju. Na krajuje odlučeno da arhiv pri Odjelu narodne revolucije u Muzeju istovremeno bude i arhiv Grupe za historiju SKJ/SKH Kotarskog komiteta SKH Rijeka te je konačno uslijedilo i osnivanje novog muzeja, Muzeja narodne revolucije.
Na gradivu su vidljivi nedosljedni pokušaji muzejske obrade, sređivanja i popisivanja spisa po svežnjevima, prema pošiljatelju. Spisi su bili grupirani po sadržajnom načelu, a ne po načelu provenijencije. Rezultat su razbijene veće arhivske cjeline. Većina spisa nosi pečat s natpisom „Muzej Hrvatskog primorja – Trsat“. Državni arhiv u Rijeci je u četiri navrata preuzimao dijelove Zbirke (DAR: 05-664/1-70, 05-326/1-74, 05-440/1-76, 036-05/07-02/11). Od gradiva preuzetog 1970-1976 formirane su dvije kutije, a najveći dio Zbirke (14 kutija) preuzet je 2007. godine. U zbirku je 2006. godine intrepolirano i gradivo Uprave Gradskog muzeja Sušak, izdvojeno iz obiteljskog fonda HR-DARI-256 Nugent-Westmeath.
Način preuzimanja: 1970/56, Muzej narodne revolucije Rijeka,predaja po službnoj dužnosti; 1974/99, Muzej narodne revolucije Rijeka, isto; 1976. Muzej narodne revolucije Rijeka, isto; 2007/354 Gradski muzej Rijeka, isto
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od slijedećih serija: 1. Radnički pokret 1908-1924; 2. Obavještajna služba (OZNA) 1944-1945; 3. Vojska - ratne komande (Hrvatsko primorje) 1942-1945; 4. Okružni NOO Rijeka i druga upravna tijela 1944-1947; 5. Prop-odjel Oblasnog JNOF-a za Istru - Rijeka 1946; 6. Razna tijela 1944-1946, 1949,1950; 7. Vojska (Istra) 1944. - preuzimanje 1974; 8. Razni spisi iz razdoblja NOB - preuzimanje 1976; 9. Spisi Uprave Gradskog muzeja Sušak 1813-1941; 10. Zbirka arhivalija - preuzimanje 2007.
Pretežni dio Zbirke (osim pod 9.) čine izvorni dokumenti, prijepisi, rukopisi, tiskovine vezani za povijest radničkog pokreta, NOP-a i Komunističke partije u Rijeci, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. U velikoj mjeri radi se o dijelovima postojećih arhivskih fondova upravnih tijela, društveno-političkih organizacija, vojnih tijela i postrojbi NOP-a na oblasnoj, okružnoj, kotarskoj, gradskoj, općinskoj, mjesnoj i seoskoj razini za vrijeme Drugog svjetskog rata kao i upravnih tijela, društvenih i društveno-političkih organizacija nakon rata. Posebno je značajno gradivo vezano za Istru u razdoblju između 1945. i 1947.godine, gradivo Oblasnog NO-a za Istru i pogotovo Oblasnog komiteta KPJulijske krajine za Istru. Osim toga, Zbirka sadrži i fragmente pojedinih riječkih i istarskih upravnih i sudskih fondova iz razdoblja talijanske uprave, osobne spise pojedinih pripadnika NOP-a, hemeroteku vezanu uz štrajkove lučkih radnika i pomoraca u Kraljevini Jugoslaviji, te brojne arhivske jedinice kojima nije moguće odrediti provenijenciju. Zanimljivo je da se je u Zbirci steklo nekoliko predmeta Političkog odjela Ministarstva vanjskih poslova NFH s izvješćima iz Zadra i Pokupja iz 1943.godine te jedne vojne postrojbe NDH koja je djelovala na Sušaku od jeseni 1944. do proljeća 1945. godine, Prosvjetničke bojne, Voda I. djelatne sati Sušak u sastavu kojeg je djelovala i Mjestna razglasna postaja Sušak.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Plan ; rukopisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo preuzeto 1970-1976 u arhivu je pregledano, identificirani su stvaratelji i ustanovljeno je da se radi o dijelovima postojećih fondova, pa se pristupilo djelomičnom izdvajanju gradiva pojedinih stvaratelja i intrepolaciji u druge fondove o čemu postoje bilješke na primopredajnim zapisnicima u dosjeu zbirke. Gradivo je kartonirano, zadržan je red i signature prema primopredajnim popisima. Nije obavljena daljnja arhivistička obrada.
Gradivo preuzeto 2007. godine pregledano je i provjerom popisa ustanovljeno da primopredajni popis nije arhivistički ni sadržajno potpun pa se pristupilo njegovoj reviziji i arhivističkoj dopuni, izradi arhivskog opisa preuzetog dijela zbirke, kartoniranju i interpolaciji u već prije formiranu zbirku Muzeja Hrvatskog primorja Trsat HR-DARI-398. Gradivo je sadržavalo 207 arhivskih jedinica sređenih uglavnom po sadržajnom načelu, bez identificiranog stvaratelja. Pregledom gradiva ustanovljeno je da prema primopredajnom popisu nedostaju jedinice 22 (Razne tiskovine) i 102 (Teze petogodišnjeg plana) te da gradivo sadrži dvije sadržajno različite i fizički razdvojene jedinice broj 6, od kojih je u primopredajnom popisu samo jedna. Za svaku arhivsku jedinicu, ako je to bilo moguće, utvrđen je stvaratelj ili više njih, i unesen u popis. Zadržan je tekući rastući niz brojeva s primopredajnog popisa. Kako se u velikoj mjeri radi o fragmentima postojećih arhivskih fondova i zbirki, oni su povezani sa svojim fondovima na informacijskoj razini, odnosno u popisu je uz svaku arhivsku jedinicu navedena bilješka o dopunskom izvoru tj. vezi s pojedinim fondom u Državnom arhivu u Rijeci, Hrvatskom državnom arhivu, Državnom arhivu u Pazinu i Arhivu Slovenije. Razlog takvoj odluci je namjera zadržavanja prvobitnog odnosno zatečenog stanja zbirke. Naime, na većini arhivskih jedinica vidljivi su tragovi obrade arhivalija u Muzeju, spisi nose pečat Muzeja te su u svežnjevima čak vidljivi iako ne dosljedno provedeni pokušaji popisivanja spisa. Zbirka je ciljano nastala, sadržajno profilirana i čini cjelinu, a izuzetak je učinjen kod arhivskih jedinica s gradivom Mjesnog narodnog odbora Draga (0,10 d/m) i Općinske konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske Rijeka (0,10 d/m) od kojih su formirani posebni fondovi (HR-DARI-880 Općinska konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske Rijeka i HR-DARI-881, Mjesni narodni odbor Draga). U popisu je uz izdvojene arhivske jedinice dodana napomena o izdvajanju. Činjenica izdvajanja pojedinih arhivskih jedinica nije utjecala na tekući niz brojeva u popisu, odnosno on je zadržan. Sređivanjem je formirano 14 kutija koje su označene signaturom zbirke, bilješkom o godini preuzimanja i brojem kutije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski ; srpski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-398/P - 1 Muzej Hrvatskog primorja Trsat (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 44: Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine
HR-DARI- 52: Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti
HR-DARI- 53: Riječka kvestura
HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 57: Kvestura Istre u Puli
HR-DAPA- 79: Oblasni narodni odbor za Istru
HR-DARI- 83: Kotarski narodni odbor Novi
HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 105: Okružna komisija za utvrđivanje ratnih zločina - Sušak
HR-DARI- 188: Parobrodarsko društvo "Tirrenia"
HR-DARI- 201: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Cres-Lošinj
HR-DARI- 202: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Crikvenica
HR-DARI- 205: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Opatija
HR-DARI- 207: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Rijeka
HR-HDA- 227: Ministarstvo vanjskih poslova Nezavisne Države Hrvatske
HR-DARI- 256: Obitelj Nugent - Westmeath
HR-DARI- 301: Lučko zastupništvo Šilo
HR-HDA- 306: Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Hrvatske
HR-DARI- 309: Kotarski narodnooslobodilački odbor Lovran
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 362: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Kraljevica
HR-DARI- 370: Kotarski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Crikvenica
HR-DARI- 371: Kotarski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Krk
HR-DAPA- 397: Oblasni odbor jedinstvene narodnooslobodilačke fronte za Istru
HR-DARI- 406: Zbirka fragmenata. Javna uprava do 1945.
HR-DARI- 539: Pulska kvestura
HR-DARI- 545: Okružni narodni odbor za Hrvatsko primorje
HR-DARI- 581: Kotarski narodnooslobodilački odbor Crikvenica
HR-DARI- 584: Kotarski narodnooslobodilački odbor Novi
HR-DARI- 586: Gradski narodni odbor Sušak
HR-DARI- 593: Lučka postaja Šilo
HR-DARI- 599: Kotarski narodnooslobodilački odbor Kastav
HR-DARI- 761: Okružni sud Rijeka
HR-DARI- 765: Kraljevsko odvjetništvo Rijeka
HR-DARI- 794: Zbirka fragmenata. Javna uprava nakon 1945.
HR-DARI- 810: Kotarski narodnooslobodilački odbor Sušak
HR-DARI- 819: Gradski narodnooslobodilački odbor Rijeka
HR-DARI- 820: Gradski narodnooslobodilački odbor Sušak
HR-DARI- 880: Općinska konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske Rijeka
HR-DARI- 881: Mjesni narodni odbor Draga
HR-HDA- 1456: Oblasni narodnooslobodilački odbor Istre
HR-HDA- 1466: Okružni narodnooslobodilački odbor Hrvatsko primorje
HR-HDA- 1808: Oblasni komitet Komunističke partije Hrvatske za Istru
HR-HDA- 1821: Kotarski komiteti Komunističke partije Hrvatske
HR-HDA- 1832: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Hrvatsko primorje
HR-HDA- 1844: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Rijeka
HR-HDA- 1855: Oblasni odbor Narodne fronte za Istru
HR-HDA- 1865: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Istru
HR-HDA- 1924: Drugi pomorski obalni sektor
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori se prvenstveno odnose na gradivo zbirke preuzeto 2007. godine, ali kako se ono po stvarateljima i sadržajno dobrim dijelom podudara s ranije preuzetim gradivom, mogu se smatrati referentnima za cijelu zbirku. Lista bi se arhivističkim sređivanjem cijele zbirke sigurno upotpunila.
Literatura: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 582
Giron, Antun. Razvoj narodne vlasti na riječkom području od 1941. do 1945. godine. Vjesnik Istarskog arhiva svezak 1 (XXXII), 1991, Pazin: Historijski arhiv Pazin, .str. 41-51
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 261
Identifikator: HR-DARI/AJ 12064
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica