Facebook
Naziv: Nautička škola Split (fond)
Signatura: HR-DAST-212
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: NŠS (hrvatski)
Razdoblje: 1850 - 1879
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Nautička škola Split (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Nautičke škole preuzeto je u Arhiv u dva navrata zajedno sa spisima I. gimnazije. Prilikom identifikacije utvrđeno je da jedan manji dio gradiva potječe isključivo od Nautičke škole. Ova škola iako formalno administrativno vezana uz Podrealku, a kasnije za Veliku realku imala je posebno propisan plan i program. Nastavničke sjednice bile su joj odvojene. Knjige i imenici posebno su vođeni za đake Nautičke škole, a zadnjih godina rada ova škola imala je i poseban protokol. Stoga je bilo nužno ovo gradivo na neki način izdvojiti kao posebnu cjelinu. Smještena je uz gradivo „I. gimnazije“ a inventarni popis izrađen za gradivo Nautičke škole dodan je kao prilog inventaru glavnog tj. fonda „I. gimnazije“. Pri izradi Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske 2006. ovaj fond je u izdvojen u poseban fond pod brojem HR-DAST- 212.
Način preuzimanja: U Knjizi preuzetog arhivskog gradiva HAS: I. str. 4 red. br. 5 za 1952. i II. str. 32 red. br. 42 za 1959.
Sadržaj jedinice: Gradivo se sastoji od dvije kutije spisa. To su bili listovi neuvezanih knjiga, broširani sveščići i rasuti spisi. Nakon obrade gradivo je podijeljeno u pet grupa. I. grupu sačinjavaju imenici učenika. II. grupu sačinjavaju izvještaji o radu Nautičke škole i to od školske godine 1852/53 do 1860/61. U III. grupu spadaju zapisnici sjednica Nautičke škole, IV. grupa sadrži protokolarne spise Nautičke škole, a u V. grupi nalaze se dva broširana sveščića iz 1849. i 1855. koja sadrže detaljne planove, programe i naputke propisa od viših nadleštva za nautičke škole u Dalmaciji.
Izlučivanju: Gradivo se trajno čuva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradio koje sačinjava ovaj fond primljeno je u Arhiv u dva navrata zajedno sa gradivom „I. gimnazije“. Gradivo je primljeno u nesređenom stanju, izmiješano i bez primopredajne dokumentacije. To su bili listovi neuvezanih knjiga, broširani sveščići i rasuti spisi.
Prilikom sređivanja gradivo je prvo identificirano tj. popisano na arhivističke kartice iz kojih se zatim jasno pokazalo da se radi o nekoliko grupa po temi istih spisa. Unutar svake od njih uspostavljen je kronološki odnosno registraturni red te je tako formirano pet grupa spisa. U inventarnom popisu posebno sačinjenom za ovo gradivo spomenute grupe označene su rimskim brojevima I.-V. Arapski broj ispred rimskog označava zaštitnu fizičku jedinicu tj. kutiju u kojoj je gradivo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno suklado Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-212/SI - 1 Nautička škola Split (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13938
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica