Facebook
Naziv: Ekonomska škola Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1100
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 112 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1956 - 1975
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 49 knj. ; 7 kut.
Odgovornost: Ekonomska škola Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ekonomska škola Opatija djelovala je od 1959. u nadograđenom katu vile "Gorove" u Opatiji, u istoj zgradi kao i Ugostiteljska i hotelijerska škola Opatija do 1969. odnosno Gimnazija Opatija nakon te godine. Škole su imale odvojene pismohrane. Nakon što se krajem 1973. Ekonomska škola Opatija udružila s Gimnazijom Opatija, Školom za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti Opatija i Učeničkim domom Opatija u Srednjoškolski centar Opatija, kasnije Centar usmjerenog obrazovanja Opatija, gradivo Ekonomske škole se steklo u zgradi bivše Njemačke škole u Opatiji, u zajedničkoj pismohrani s gradivom ostalih navedenih ustanova. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u spomenutoj zgradi u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija na adresi ulica Eugena Kumičića 14, kada je preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži osnivačke akte i Statut škole, pravilnike i samoupravne sporazume, upise u sudski registar, akte o integraciji u Školski centar Opatija, važnije ugovore i slično. Opći spisi su fragmentarni, a u većem obimu fond sadrži nastavne programe i školska izvješća te zapisnike raznih školskih tijela. Najcjelovitije je sačuvana pedagoška dokumentacija: matične knjige učenika, glavni imenici, zapisnici o ispitima privatnih učenika i gradivo završnih ispita. Fond sadrži i jednu matičnu knjigu zaposlenih, nekoliko personalnih dosjea te nešto gradiva prijava o nesrećama na poslu, proračunsko i drugo financijsko gradivo te izdvojene predmete. Među izdvojenim predmetima najviše je normativnog i teorijsko-pedagoškog šapirografiranog materijala viših prosvjetnih tijela u SRH i pojedinih pedagoških stručnjaka.
Izlučivanju: U DAR-u je 2013. zapisnički izlučeno oko 0,03 d/m gradiva (DAR: Klasa UP/I 036-04/13-01/12).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih trinaest serija: 1. Statusna dokumentacija i normativni akti, 2. Urudžbeni zapisnici, 3. Opći spisi, 4. Nastavni programi i školska izvješća, 5. Zapisnici školskih tijela, 6. Matične knjige učenika, 7. Razredni imenici, 8. Zapisnici o ispitu izvanrednih (privatnih) učenika, 9. Gradivo završnih ispita, 10. Gradivo prijava o nesreći na poslu, 11. Izdvojeni predmeti, 12. Personalije, 13. Financijsko gradivo. Serije 5, 6, 7 i 9 imaju podserije. Unutar serija i podserija gradivo je uglavnom sređeno kronološki, osim serija 6 i 12, koje su sređene po matičnom broju osobe te serije 8, koja je sređena abecednim redom prezimena učenika.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2046
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1100/P - 1 Ekonomska škola Opatija (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 327: Narodni odbor općine Opatija
HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 1097: Ugostiteljska škola Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 140798
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica