Facebook
Naziv: Ugostiteljska škola Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1097
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 109 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1946 - 1981
Arhivske jedinica: 4.40 d/m
Tehničke jedinica: 80 bilj. ; 10 fasc. ; 164 knj. ; 6 kom. ; 12 kut. ; 1 sv. ; 1 svež ; 1 svež
Odgovornost: Ugostiteljska škola Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon što se krajem 1973. Škola za ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti Opatija udružila s Ekonomskom školom Opatija, Gimnazijom Opatija i Đačkim domom Ugostiteljsko-hotelijerske škole Opatija u Srednjoškolski centar Opatija, kasnije Centar usmjerenog obrazovanja Opatija, njezino gradivo se steklo u zgradi bivše Njemačke škole u Opatiji na sadašnjoj adresi ulica E. Kumičića 10, u zajedničkoj pismohrani s gradivom ostalih navedenih ustanova. Nakon ponovnog osnivanja Ugostiteljske škole Opatija 1991. gradivo je ostalo u toj pismohrani, do listopada 2011. kada je predano DAR-u.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od stvaratelja (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala djelomično su sačuvani opći i povjerljivi urudžbeni zapisnici te popisi akata. Fond također sadrži nešto pripadajućih općih i povjerljivih spisa, zatim statusnu dokumentaciju škole, nastavne planove i programe, školske statistike i izvješća, zapisnike sjednica pedagoških i samoupravnih tijela, pedagošku dokumentaciju s gradivom završnih ispita, nešto personalija, financijske spise, izdvojene predmete te jednu manju hemeroteku o ugostiteljskom školstvu.
Izlučivanju: Kod stvaratelja se izlučivanje vrši redovito. U DAR-u je 2013. zapisnički izlučeno oko 0,07 d/m gradiva (DAR: Klasa UP/I 036-04/13-01/12).
Dopuna: Gradivo kod stvaratelja za razdoblje nakon 1991.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na sljedeće 22 serije: 1. Gradivo za povijest škole, 2. Statusna dokumentacija, normativni akti, važniji ugovori i sporovi, 3. Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa, 4. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 5. Popisi akata, 6. Povjerljivi spisi, 7. Opći spisi, 8. Nastavni planovi i programi, 9. Školska izvješća, iskazi i statistike, 10. Zapisnici sjednica, 11. Popisi učenika, 12. Matične knjige učenika, 13. Imenska kazala učenika, 14. Glavni imenici, 15. Priručni imenici, 16. Dnevnici rada, 17. Gradivo završnih ispita, 18. Diplome o završenom školovanju, 19. Personalije zaposlenika, 20. Financijski spisi, 21. Izdvojeni predmeti, 22. Hemeroteka. Serije 10, 12, 17 i 20 imaju potserije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2046
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, osim imenika i dnevnika rada, čiji uvezi su jako oštećeni.
Obavijesna pomagala: DARI-1097/SI - 1 Ugostiteljska škola Opatija (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U pismohrani Ugostiteljske škole Opatija
Arhivske jedinice: HR-DARI- 78: Narodni odbor kotara Rijeka
HR-DAPA- 79: Oblasni narodni odbor za Istru
HR-DARI- 89: Narodni odbor gradske općine Opatija
HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 291: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 320: Skupština kotara Rijeka
HR-DARI- 322: Gradski narodni odbor Opatija
HR-DARI- 327: Narodni odbor općine Opatija
HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 416: Narodni odbor kotara Rijeka
HR-DARI- 730: Ugostiteljsko - turistička komora za kotar Rijeka. Pododbor Opatija
HR-HDA- 1094: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1095: Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 1102: Centar usmjerenog obrazovanja Opatija
HR-HDA- 1103: Glavna uprava za turizam i ugostiteljstvo Savjeta za promet robom Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 1126: Zajednica obrazovanja općine Opatija
HR-HDA- 1415: Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1418: Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1598: Savjet za prosvjetu Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1626: Ugostiteljska komora Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1739: Republička samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja
Napomena o dopunskim izvorima: Fond 163 (Ministarstvo trgovine i snabdevanja Vlade FNRJ) u Arhivu Jugoslavije u Beogradu
Literatura: Zakošek, Boris. Sumarni inventar fonda Ugostiteljska škola Opatija, Rijeka, prosinac 2012., .str. 311-345
Opća napomena: Fond sadrži i nešto gradiva slijednika, koje nije izdvajano kako bi se sačuvale sadržajne cjeline.
Identifikator: HR-DARI/AJ 129425
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica