Facebook
Naziv: Centar usmjerenog obrazovanja Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1102
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: CUO Opatija (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 114 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1973 - 1991 (Najveći dio gradiva se odnosi na razdoblje 1973. - 1981. )
Arhivske jedinica: 9.88 d/m
Tehničke jedinica: 277 knj. ; 52 kut.
Odgovornost: Centar usmjerenog obrazovanja Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja Centra 1991. gradivo se steklo u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija, jednoj od slijednica Centra. Od tuda je 2011. preuzeto u Državni arhiv u Rijeci.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02, vidi dosje fonda HR-DARI-1097).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa te pripadajući popisi akata za predmet "Prijave za polaganje ispita". Fond nadalje sadrži statute i statutarne odluke škole, pravilnike, samoupravne sporazume te druge normativne i pravne akte, opću prepisku s dosta okružnica i personalija, interne obavijesti i oglase, zapisnike pedagoških i drugih školskih tijela, matičnu i drugu personalnu dokumentaciju učenika i zaposlenika, školske imenike, dnevnike i drugo pedagoško gradivo, završne račune i drugo gradivo financijskog i materijalnog knjigovodstva te izdvojene predmete.
Izlučivanju: U DAR-u je 2013. zapisnički izlučeno oko 0,1 d/m gradiva (DAR: Klasa UP/I 036-04/13-01/12). Izlučivanje je izvršeno ranije kod stvaratelja 1988. godine (vidi dosje fonda).
Dopuna: Najveći dio gradiva iz razdoblja 1981.-1991. pohranjen je još uvijek u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je nakon preuzimanja bilo izmiješano s gradivom drugih stvaratelja preuzetim od Ugostiteljske škole Opatija istom prilikom. Nakon razvrstavanja na fondove predmetni fond je sređen u sljedećih 19 serija: 1. Statusna dokumentacija, normativni akti i gradivo za povijest škole, 2. Sudski spisi, 3. Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa, 4. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 5. Popisi akata predmeta „Prijave za polaganje ispita“, 6. Opći spisi (oznaka C), 7. Interne obavijesti i oglasi, 8. Zapisnici sjednica, 9. Nastavni planovi i programi, planovi upisâ, rokovnici, 10. Izvješća i statistike, 11. Matične knjige učenika i pripadajuća kazala, 12. Matični arci polaznika završnog stupnja srednjoškolskog obrazovanja, 13. Popisi učenika, 14. Zbirka osobnih i školskih dokumenata učenika, 15. Imenici i dnevnici rada obrazovnih grupa, 16. Gradivo završnih i drugih ispita, 17. Matična knjiga radnika, 18. Financije i materijalno knjigovodstvo, 19. Izdvojeni predmeti. Serije 16 i 18 imaju podserije. Nekoliko kazala učenika i nešto gradiva završnih ispita pohranjeno je, iz tehničkih razloga, u fondu Ugostiteljska škola Opatija (HR-DARI-1097).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2075
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano osim imenika i dnevnika koji su jako mehanički oštećeni. Papir je dosta nekvalitetan.
Obavijesna pomagala: DARI-1102/P - 1 Centar usmjerenog obrazovanja Opatija (popis)
Opća napomena: Tri kazala učenika koja se djelomično odnose na ovaj fond se iz tehničkih razloga nalaze u fondu Ugostiteljska škola Opatija (HR-DARI-1097).
Identifikator: HR-DARI/AJ 140806
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica