Facebook
Naziv: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Socijalističke Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1416
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZPPS SRH (hrvatski)
Razdoblje: 1977 - 1979
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Socijalističke Republike Hrvatske (stvaratelj) (1976-1989)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto, zajedno s drugim fondovima prosvjetne provenijencije, iz Ministarstva prosvjete i športa RH 17. prosinca 2002. godine. U knjizi akvizicija zavedeno je pod brojem 1/2003. Gradivo je u HDA stiglo nesređeno i djelomično popisano. Bilo je izmiješano s ostalim gradivom prosvjetne tematike (Prosvjetni savjet Hrvatske, Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Republički fond za unapređenje kulturne djelatnosti). U pismohrani gradivo nije bilo sređivano niti izlučivano. Bilo je smješteno u arhivske mape koje su bile numerirane i na kojima je bio naznačen sadržaj, tj. raspon urudžbenih brojeva sadržanih u mapi. Cjelovit popis gradiva nije postojao.
Sadržaj jedinice: Najveći dio gradiva sadrži korespodenciju s vrtićima i školama kojima Zavod daje razne upute o organiziranju rada i programa, odgovore i stručna mišljenja. Jedna od glavnih zadaća Zavoda bilo je organiziranje seminara u zemlji i inozemstvu za nastavnike i stručne djelatnike (pedagoge i sl.), pa dio gradiva sadrži izvještaje sa seminara. Zavod je nostrificirao svjedodžbe te je odgovarao na molbe i žalbe pojedinaca i odgojnih ustanova na razne nedostatke u radu škola ili nastavnika i slično.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja 2014. godine, izlučene su pojedine dokumentacijske cjeline registraturnog gradiva u ukupnoj količini od 0,15 d/m: 1. Financije: autorski honorari (za sudjelovanje u izradi raznih programa) i ugovori o djelu (za stenografsko prepisivanje, fotokopiranje i slično); odobrenja za otkup deviza (zbog odlaska na službeni put); 2. Personalni spisi: pojedinačna rješenja o godišnjim odmorima, plaćenim i neplaćenim dopustima; imenovanja pojedinaca u komisije za odabir direktora osnovnih i srednjih škola; odobrenja za odlazak na seminare i stručna usavršavanja; 3. Opća administrativna korespondencija: obavijesti o održavanju sastanaka i seminara; rezervacije dvorana i hotela za iste; obavijesti o radnom vremenu.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbog manjkavog registraturnog sustava (spisi su odlagani po tekućem broju unutar jedne godine) nastavljen je sustav primijenjen kod sređivanja gradiva prednika Zavoda te su spisi grupirani u 4 tematske cjeline: 1. Organizacija i upravljanje 2. Sjednice Savjeta Zavoda 3. Organizacija prosvjetno pedagoške službe 4. Razvoj odgoja i obrazovanja
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. U fondu se također nalaze pojedini spisi koji sadrže osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju je odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti.
Obavijesna pomagala: HDA-1416/SI - 1 Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Socijalističke Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5303
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica