Facebook
Naziv: Prvostupanjski sud Split (fond)
Signatura: HR-DAST-533
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Alternativni nazivi: I.R. Tribunale di prima instanza, Pretura urbana, Tribunale circolare (talijanski)
Usporedni nazivi: Okružni sud u Splitu (hrvatski)
Razdoblje: 1814 - 1918
Arhivske jedinica: 30 d/m
Tehničke jedinica: 187 knj. ; 228 kut.
Odgovornost: Prvostupanjski sud (Split) (stvaratelj) (1814.-1918.)
Povijest jedinice: Spisi i knjige fonda dio su ranije jedinstvene i skupno preuzete cjeline gradiva iz Okružnog suda u Splitu, koja se u Arhivu vodila pod nazivom HR DAST 43 Okružni sud u Splitu (I. R. Tribunale di prima istanza, I. R. Pretura urbana, I. R. Tribunale circolare) Split (1797-1943). Gradivo je nastalo radom suda u Splitu kroz razdoblje od preko dva stoljeća.
Prema podacima i zapisnicima Državnog arhiva u Splitu, između 1950. i 1960. godine iz arhiva Općinskog suda u Splitu prodano je poduzeću Otpad iz Splita oko tri vagona gradiva, bez da je o tome obaviješten nadležni Državni arhiv u Splitu, nije sastavljen zapisnik o izlučivanju i nema nikakvih podataka o vrsti izlučenog gradiva i vremenu kada je nastalo. Arhivsko gradivo fonda preuzeto je u Državni arhiv u Splitu predajom po službenoj dužnosti, 16. srpnja 1965. godine, od Okružnog suda u Splitu.
Način preuzimanja: Arhivski fond je upisan u Knjigu primljenoga arhivskoga gradiva DAST na stranici 96, pod rednim brojem UZ/149.
Sadržaj jedinice: Sudsko poslovanje Okružnog suda u Splitu se u vrijeme druge austrijske uprave u Dalmaciji odvijalo u nekoliko vremenskih i organizacijskih faza. Fond Prvostupanjskog suda / Okružnog suda u Splitu se sastoji od serija i podserija prema rekonstruiranoj organizacijskoj strukturi stvaratelja. Arhivsko gradivo fonda za prvo razdoblje druge austrijske uprave u Dalmaciji, od 1814. do 1820. godine (formirano i posloženo u 72 kutije), čine opći spisi i predmetni spisi građansko-pravnog i kaznenog postupka. nisu sačuvana registraturna pomagala niti druge knjige. Spisi građansko-pravnog postupka sadrže opće spise, presude, rješenja naplata, zapljene nekretnina, zamolbe, dozvole za sklapanje brakova, parnice, zabrane, sudske nagodbe, žalbe, naplate; spisi kaznenog postupka sadrže opće spise, skupinu parnica zaključenih pod francuskom upravom, parnice protiv osoba optuženih za širenje kuge, javno nasilje, krivotvorenje, sanitetske prijestupe, ubojstva, ranjavanja, krađe, izvođenje pobačaja, bijeg iz zatvora, pomoć prijestupnicima. Drugi dio arhivskoga gradiva fonda (sastoji se od 187 knjiga i 156 kutija) za razdoblje druge austrijske uprave u Dalmaciji od 1820. do 1918. godine samo je fragmentarno sačuvan. Čine ga knjige: u građansko-pravnom postupku su to kazala imena u sudskim nagodbama; u kaznenom postupku se odnose uglavnom na zatvorske knjige (evidencije, računske knjige i sl.) i spisi: predmetni spisi građansko-pravnog postupka i opći i predmetni spisi kaznenog postupka. Spisi građansko-pravnog postupka se odnose na dekrete i obznane, jednu parnicu javne dražbe, predmetne spise sudskih nagodbi, ostavinskih rasprava, sudskih uknjižbi itzv. nezavršenih spisa; spisi kaznenih predmeta odnose se na vrlo malo općih spisa, predmetne spise o rskuživanju (zaostali sudski postupak), zlouporabe položaja, ranjavanja, krađe, podmetanja požara, ubojstva, pljačke, prijevare, javna nasilja.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju kod stvaratelja fonda nisu sačuvani.
Kod sređivanja gradiva fonda izdvojeno je gradivo koje nije imalo karakter arhivskoga gradiva (multiplikati, dopusnice, oštećeni i nečitljivi tabelarni prikazi, prazni formulari, radne liste i sl.). Ukupna količina navedenoga registraturnog gradiva je 0,7 d/m. Isto je izlučeno odobrenjem Povjerenstva za odabiranje i izlučivanje (kl. 612-06/06-01/168) 7. prosinca 2006. godine. Obrađeno i sređeno gradivo fonda je predviđeno za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je preuzet u nesređenom stanju. Nastojalo se rekonstruirati registraturno poslovanje i sustav odlaganja spisa stvaratelja. Gradivo je sređeno sukladno pretpostavljenom prvobitnom redu stvaratelja. Izdvojeno je 4 d/m gradiva drugih stvaratelja i namijenjeno je pripajanju drugim fondovima. Tako pripremljeno gradivo se odnosi na fondove: Javni bilježnici srednje Dalmacije: 38 knjiga (upisnici predmeta i kazala), 15 kutija, 3 svežnja, Hipotekarni ured Split: 1 kutija, Kotarski sud Omiš: 2 svežnja, Odvjetnička komora Split (Advokatska komora): 1 svežanj, Kotarsko poglavarstvo Split (I. R. Capitanato distrettuale): 1 svežanj, Zbirka oporuka: 5 knjiga, 2,5 kutije. U razdoblju od 1814. do 1820. godine uglavnom nije mijenjan dotadašnji francuski ustroj u poslovanju suda. Iz istog razloga je ovaj dio gradiva odvojen u posebnu arhivsku cjelinu, obrađen je, sređen i opisan u posebnom sumarnom inventarnom popisu, Prvostupanjski sud u Splitu, 1814/1820. Rad suda od 1820. do 1918. godine je razdoblje velikih reformi i ustrojavanja kada su konačno ozakonjena i ustavom osigurana načela modernog sudstva koja su Dalmaciju svrstala između najnaprednijih pokrajina tadašnje austrijske monarhije. Razlikujemo tri razdoblja: 1. 1820-1853, 2. 1853-1897 i 3. 1898-1929. Sačuvano arhivsko gradivo drugoga razdoblja druge austrijske uprave se odnosi uglavnom na točke 1. i 2. Obrađeno je i sređeno kao posebna cjelina i zatim opisano u drugom sumarnom inventarnom popisu ovoga fonda, Prvostupanjski sud u Splitu/Okružni sud u Splitu (1820/1918). Odvajanjem arhivskog gradiva u dvije skupine, s obzirom na razliku u poslovanju Okružnog suda u Splitu u dva vremenska razdoblja i opisivanjem skupina u odvojenim sumarnim inventarnim popisima dobivena je bolja preglednost s obzirom na vrstu gradiva i različitost serija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-533/SI - 1 Prvostupanjski sud u Splitu / Okružni sud u Splitu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14264
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica