Facebook
Naziv: Biro za unapređenje privrede općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1127
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 159 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1963 - 1964
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Biro za unapređenje privrede općine Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je pronađeno tijekom sređivanja fonda Ugostiteljska i hoteljerska škola Opatija 2012. godine te izdvojeno za poseban fond.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbeni zapisnik za 1964, spise u svezi deviznog prekršaja djelatnika Biroa te nešto opće prijepiske, računskih spisa i knjigovodstvenih isprava.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond nije arhivistički sređivan nego je zadržano izvorno registraturno stanje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 733: Turistički savez općine Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 143510
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica