Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Višnjica (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-963
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOViš (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1954 (U fondu se nalazi knjiga sjedničkih zapisnika koja je u periodu 1947-1950 pripada MNO-u Višnjica Donja, u periodu 1950-1952 MNO-u Višnjica i u periodu 1952-1954 NOO-u Višnjica.)
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Višnjica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Višnjica gradivo je 1952. predano novoosnovanom NOO Višnjica. Nakon ukinuća NOO Višnjica gradivo je 1955. preuzela Komisija za preuzimanje nesvršenih predmeta, arhiva i inventara NOO Lepoglava. Gradivo je 1968. zajedno s arhivom NOO-a Lepoglava u Državni arhiv u Varaždinu predala Skupština općine Ivanec. U Arhivu je izrađen privremeni inventarni popis i povijesna bilješka o stvaratelju.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 279. knjige primljene građe i pod brojem 06-37/25-68 urudžbenog zapisnika od 25. listopada 1968.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od jedna knjige sjedničkih zapisnika, općih spisa i jednog općeg urudžbenog zapisnika. Knjiga sjedničkih zapisnika u periodu 1947-1950 pripada MNO Višnjica Donja, u periodu 1950-1952 MNO Višnjica i u periodu 1952-1954 NOO Višnjica. Opći spisi uglavnom sadrže brojne okružnice i uputstva, te zahtjeve viših tijela uprave za obavljanjem određenih poslova ili dostavom raznih popisa i izvještaja. Potonja građa jedini je izvor informacija o stanju, razvijenosti i društveno-političkim prilikama određenog kraja. Tako se o vojno-političkim prilikama oskudne informacije mogu pronaći u popisima vojnih obveznika koji su služili u sastavu neprijateljske vojske, popisima nemobiliziranih osoba, iskazima grobova palih boraca narodno-oslobodilačke borbe ili grobova pripadnika ustaša i domobrana. O stanju obrta svjedoče popisi obrtnika, a o poljoprivredno-stočarskim prilikama popisi ženskih rasplodnih grla krava, junica, kobila, ždrijebica i krmača, popisi muških rasplodnjaka bikova, pastuha, nerasta i ovnova, popisi voćnih stabala, popisi vršilaca ili prijave štete uzrokovane tučom. Opći spisi pokrivaju i područje socijalne zaštite popisima hendikepiranih osoba, iskazima osoba, djece i obitelji koje primaju socijalnu pomoć, evidencijama vlasnika potrošačkih kartica i uvjerenjima o imovinskim prilikama. O javnoj građevinskoj djelatnosti, kao što su obnavljanje objekata društvene namjene i puteva, govore eventualno skupni izještaji o radu MNO-a upućivani višim tijelima ili prezentirani narodu na zborovima birača, a o građevinskoj djelatnosti pojedinaca, u malom broju sačuvane, građevinske dozvole ili iskazi zaliha i potreba građevinskog drva. Spisi matičara obuhvaćaju izvještaje o mijeni žiteljstva, statističke podatke o prirastu stanovništva i stopi smrtnosti i u najvećoj mjeri molbe za izvode iz matičkih knjiga.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno. Dio gradiva čuva se trajno. Rokovi čuvanja ostalog gradiva određeni su Pravilnikom o vrednovanju, postupku odabiranja i izlučivanja gradiva (NN 90/2002).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 28: Narodni odbor kotara Ivanec
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14943
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica