Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Ivanec (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-28
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: NOKI (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 35 d/m
Tehničke jedinica: 143 knj. ; 239 svež
Odgovornost: Narodni odbor kotara Ivanec (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukidanja NOK Ivanec 1955. gradivo je predano NOK Varaždin kao pravnom sljedniku. NOK Varaždin predao je najveći dio gradiva u Arhiv 1965. Manji dijelovi gradiva predani su u Arhiv još 1965. i 1969. Zbog smještajnih problema gradivo je isprva bilo pohranjeno dijelom u ASC Čakovec i dijelom u ASC Krapina. Objedinjeno je 1992. u spremištu u Varaždinu gdje se i danas nalazi. U Arhivu je izdvojeno gradivo ovog stvaratelja dijelom pomiješano s gradivom NOK Varaždina, te je izdvojeno gradivo pojedinih manjih stvaratelja. Provedeno je djelomično odabiranje i izlučivanje gradiva kojemu je prošao rok čuvanja. Prvi djelomični popisi nasatali su 1971. i 1974. Fond je prvi puta u cijelosti popisan 1992.
Način preuzimanja: NOK Varaždin predao je najveći dio gradiva u Arhiv 1965. (205/1965), u registraturno sređenom stanju. Manji dijelovi gradiva predani su krajem iste godine (212/1965) te 1969. (308/1969) u nesređenom i rasutom stanju, pomiješani s gradivom drugih stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda čine zapisnici upravnih tijela, velika serija tzv. općih spisa, serije spisa pojedinih povjereništava, odjela i savjeta, raznih komisija te registraturne knjige i razne evidencije. Spisi i knjige prikazuju djelatnost NOK-a kao državnog upravnog tijela koje je utjecalo na ukupni privredni, društveni i kulturni život na svom području. Tako gradivo sadrži podatke o donošenju i provođenju državnih odnosno društvenih planova, o postupku konfiskacije i sekvestracije imovine, o provedbi agrarne reforme i kolonizacije; zatim podatke o osnivanju i radu poduzeća i ustanova, o djelatnosti obrtnika na području kotara, o provođenju zdravstvene i socijalne zaštite, o djelovanju škola i drugih prosvjetnih i kulturnih ustanova, o upravljanju zemljišnim fondom pod upravom Kotara. Gradivo sadrži i građevne dozvole, spise o stambenim poslovima, personalne podatke službenika NOK-a i drugih ustanova te razne statističke podatke i drugo. Kao prilozi poreznim spisima mogu se naći ostavinski, kupoprodajni i darovni ugovori.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje izvršeno je 1986. kada su izlučene 34 financijske knjige, te 2012. kada je izlučeno još 17 financijskih i poreznih knjiga.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je pretežito registraturno sređeno. Najveći dio spisa čine tzv. opći spisi odlagani prema broju općeg urudžbenog zapisnika. Uz ove postoje spisi pojedinih odjela, komisija i drugih tijela te sadržajno i tematski odlagani spisi. Oni su odlagani prema brojevima posebnih urudžbenih zapisnika, kronološki ili abecedno. S obzirom na stupanj sređenosti i sadržaj gradiva potrebno je izvršiti daljnje odabiranje i izlučivanje te detaljno arhivističko sređivanje.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 279: Predsjedništvo vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 280: Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 371: Narodni odbor oblasti Zagreb
HR-HDA- 382: Središnja okružna uprava zemljišnog fonda agrarne reforme i kolonizacije Varaždin
HR-DAVŽ- 651: Okružni narodni odbor Varaždin
HR-HDA- 1167: Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1655: Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 25); Urudžbeni zapisnik (kom. 68)
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori mogu se naći u fondovima stvaratelja koji su bili viša tijela, nadređena NOK-u Ivanec te kojima je isti, u raznim vremenskim razdobljima, slao brojne izvještaje i druge spise.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14584
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica