Facebook
Naziv: Općina Split (fond)
Signatura: HR-DAZD-16
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: Ost (hrvatski)
Alternativni nazivi: Commune civitatis et districtus Spalatis (latinski)
Razdoblje: 1341 - 1797
Arhivske jedinica: 65.80 d/m
Tehničke jedinica: 629 kut.
Odgovornost: Splitski knez (stvaratelj) (1341-1797)
Povijest jedinice: Najstariji spisi ovoga fonda potječu iz razdoblja između 1327. i 1357. godine kada Split prvi put pada pod mletačku vlast. Između 1357. i 1409. je pod vlašću hrvatsko-ugarskih kraljeva da bi od 1420. ponovo potpao pod mletačku vlast i ostao do pada Republike 1797. Spisi ovoga fonda pohranjeni su u Arhiv Namjesništva u Zadru 1883.
Tradicija čuvanja spisa u Splitu posvjedočena je već u Statutu iz 1312. godine. Staut (II,61) određuje da se spisi koji nastaju radom splitske komune i drugih knjiga kao i bilježničkih zapisa ima čuvati u kuli (in turri communis Spalati) koja ima dva ključa. Određuje da se izrade tri inventara (tria inventaria) s naznakom kneza i drugih službenika kao i bilježnika čijim su djelovanjem nastali. Konačno, uređuje se i način uporabe zapisa sve u cilju da se spriječi bilo kakvo krivotvorenje. Međutim, kasnije u 16. st. postoje svjedočanstva (inventar Nikole Paschetti) da su zapise splitske osobe čuvale i u privatnim kućama. Godine 1877. izrađen je inventar Arhiva. Arhiv se čuvao u Splitu do 1883. godine kada je u okviru politike Monarhije arhivsko gradivo trebalo smjestiti u središte Pokrajine u Arhiv Namjesništva u Zadru. U vrijeme Drugoga svjetskoga rata, u kolovozu 1943. godine, bio je odnesen u Veneciju. Ponovno je vraćen 1949. temeljem Mirovnoga ugovora te je izrađen popis gradova ali tako da su spisi svih kancelarija uglavnom poredani kronološkim redom, s time da se razlikuju donekle tri velike cjeline: Notarski spisi, Kneževa kancelarija, Blagajnikova kancelarija i kancelarija Velikoga i Maloga sudbenog vijeća. Dio gradiva je dospio u cjelinu arhiva raznih bilježnika i oporuka srednje Dalmacije od 17. do 20. st. (Bajić-Žarko, Sumarni inventar arhivskog fonda Javni bilježnici srednje Dalmacije (1612-1944, Split, 1992). Na temelju starih inventara i uvidom u gradivo Danica Božić-Bužančić pripremila je "Inventar arhiva stare splitske općine". On sadrži podatke o gradivu stare splitske općine koje se čuva u Znanstvenoj, danas Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, u Muzeju grada Splita, Arheološkom muzeju u Splitu i u Arhivu HAZU u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond je nastao djelovanjem različitih kancelarija i to: Kneževe kancelarije (Cancellaria comitis), Velikog i Malog sudbenog dvora (Curia maior et minor), Fiskalne komore grada Splita (Camera fiscalis civitatis Spalati), Fiskalne komore grada Trogira iz 18. stoljeća (Camera fiscalis civitatis Tragurii) te splitskih bilježnika (Notarii civitatis et districtus Spalati). Spisi se odnose na: bilježničke spise, privatnopravne isprave, oporuke, općinske prihode i rashode, blagajničke knjige, sudske spise, građanske i kaznene parnice, dražbe, registar dukala i terminacija, popise vojnih obveznika, oružja i streljiva, registar mornara i vlasnika brodova i spise bratovština.
Izlučivanju: Ništa nije izlučeno.
Mjesta: Split ; Trogir
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su prvotno popisani i sređeni 1883. godine u Arhivu Namjesništva. Sumarni inventar fonda objavila je Danica Božić-Bužančić kao izvanredno izdanje Historijskog arhiva u Splitu 1969. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno za korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica - gotica ; latinica ; bosanica
Obavijesna pomagala: DAZD-16/SI - 1 Inventar stare splitske općine (sumarni inventar)
DAZD-16/V - 2 Arhiv Splita (vodič)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15123
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica