Facebook
Naziv: Općina Trogir (fond)
Signatura: HR-DAZD-18
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: OT (hrvatski)
Alternativni nazivi: Commune civitatis et districtus Tragurii (latinski)
Razdoblje: 1312 - 1797
Arhivske jedinica: 35.60 d/m
Tehničke jedinica: 215 kut.
Odgovornost: Općina Trogir (komuna) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Trogir prvi put priznaje vrhovnu vlast Mletačke Republike između 1322. i 1358. godine kada prelazi pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva, da bi se vratio pod mletačku vlast 1420. godine i ostao do pada Republike 1797. Spisi ovog fonda smješteni su u Arhiv tijekom talijanske okupacije Dalmacije (nakon 1920. godine).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od Sudskih spisa (1312-19. st.), Oporuka (1370-1803), Bilježničkih spisa (1326-1684), Općinskih spisa (1385-1796), Građanskih spisa trogirskih knezova (1570-1797) i raznih spisa (1322-1797). Spisi sadrže odluke trogirskih knezova, proglase, građanske i kaznene parnice, privatne isprave, nagodbe, punomoći i fragmente bilježničkih spisa.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Osnovno sređivanje obavljeno je i vodič je sastavljen u prvoj polovici 20. stoljeća.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članu 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom ; hrvatski
Pisma: latinica - gotica ; latinica ; bosanica
Obavijesna pomagala: DAZD-18/V - 1 Arhiv Trogira (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 18: Općina Trogir
HR-DAZD- 86: Kraljevska poddelegacija Vlade u Trogiru
HR-DAZD- 87: Inspektorat za bogoštovlje
Bibliografije: Ivan, Pederin. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409-1797), Dubrovnik: 1990,
Napomena o bibliografskim izvorima: M. Barada, Trogirski spomenici I, 1 i 2, II, 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium 44, 45, Zagreb 1948, 1950, 1951; J. Lucio, Memorie storiche di Tragurio ora detto Trau, Venezia 1674.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15125
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica