Facebook
Naziv: Dukale i terminacije (fond)
Signatura: HR-DAZD-388
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: DT (hrvatski)
Alternativni nazivi: Ducali e terminazioni (latinski)
Razdoblje: 1409 - 1797
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. (pergamena, papir)
Odgovornost: Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dukale su sve odluke ili naredbe koje je središnja vlast slala iz Mletaka u Dalmaciju, dakle pisma dužda, mletačkih vijeća i magistrata zadarskom knezu i kapetanu, pa i generalnom providuru, dok su terminacije odluke kneza, kapetana i generalnog providura. Generalni providur za Dalmaciju Pietro Valier (1678-1680) naredio je izradbu zbornika dukala i terminacija. Premda su dukali i terminacije prikazani kao zasebni arhivski fond, riječ je o dokumentima koji su nastali unutar kneževe i općinske kancelarije.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži spise koji se odnose na: državne odluke, imenovanja, poslove ambasadora, odnos prema crkvi, kulturu i prosvjetu, naoružanje, arhive, zanate, zakone i odredbe o poljoprivredi, sudstvo, advokaturu, poreze, desetine, javnu dobrotvornost, crkvene beneficije, šume, trgovinu, bratovštine, fondacije, objave rata, javne dražbe, zdravstvo, vojsku, novac, pomorstvo, ribolov, sol i solane. Ovaj fond sadrži odluke kojima se dogradio zadarski gradski statut, a i statuti većine ostalih dalmatinskih gradova, jer je nastao u uskoj vezi i suradnji s mletačkim organima i duždevom kancelarijom. Zadarska kancelarija bila je poslije duždeve najvažnija kancelarija mletačke države.
Dopuna: Mletačka uprava nakon 1409. godine zadržala je općinski statut ali je unijela neke promjene. Sačuvani tekst statuta koji je 1564. tiskan u Veneciji pod naslovom Statuta jadertina cum omnibus reformationibus in hunc usque diem factis u osnovi je iz predmleačkoga razdoblja, kodificiran 1305. godine. Ipak iz njega su izostavljeni oni dijelovi koji nisu bili u skladu s novim upravim ustrojem zadarske općine. U njemu nema, primjerice, odredaba o načinu izbora kneza, izbačen je spomen svake druge političke vlasti osim mletačke. Nadalje, 1456. godine izbrisane su odredbe kojima se slavilo oslobađanje Zadra od Venecije 1357. Statut je u XV. st. pročišćen i usklađen s novim političkim prilikama. Statutu su dodane i odredbe (reformacije) koje je odobrila mleačka vlada. U tiskanome tekstu nalazi se 131 reformacija nastla u prvoj polovici XV. st. Statut s reformacijama bio je temeljni zakonik općinskoga prava jer je usmjeravalo svakodnevni život zadarskoga društva. Reformacije ipak nisu sadržavale neke važne odluke koje su u Zadar pristizale iz Venecije u obliku duždevih isprava ili dukala i terminacija (Ducali e terminazioni) pa su postojala dva normativna sloja: statut s reformacijama i zakonske odredbe mletačke vlade. Dukale su određivale prvenstveno odnose Zadra prema Veneciji, pa prema tome i društveni i gospodarski položaj općine unutar državnoga sustava Mletačke Republike. Na početku prve knjige dukala nalazi se povlastica dužda Mihajla Stena od 5. rujna 1409. kojom je Zadranima dodijelio mletačko građansko pravo de intus pa su se oni u Veneciji smatrali jednaki mletačkim građanima. U zbirci dukala nalaze se i odgovori mletačke vlade na zahtjeve predstavnika zadarskoga plemićkoga vijeća od 5. rujna 1409. kao i odgovori na zahtjeve zadarskih pučana od 31. ožujka 1410. Tijekom XV. st. u kodeks dukala bilježile su se i dukale koje su imale izvršnu naredbu (visine izvoznih carina, opseg općinskih troškova i sl.). Dukale nisu po svojoj važnosti usporedive sa statutom i reformacijama, ali one označuju da je Zadar kao zasebna zajednica, uključena u Stato da Mar Mletačke Republike podvrgnuta njezinim širim društvenim smjernicama.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od jedinstve serije spisa koji su povezani u 10 knjiga dukala i terminacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-388/AI - 1 Dukale i terminacije (analitički inventar)
DAZD-388/V - 2 Dukale i terminacije/Ducali e terminazioni/ (vodič)
DAZD-388/V - 3 Dukale i terminacije (vodič)
Literatura: De Benvenuti,Angelo. Storia di Zara dal 1409 al 1797, Milano,
Romanin,Samuele. Storia documentata della Republica di Venezia, Venezia,
Napomena o bibliografskim izvorima: Zadarski statut sa svim reformacijama, odnosno, novim uredbama donesenim do godine 1563. (preveli Josip Kolanović i Mate Križman, Zadar, 1997.
Raukar, Tomislav. Zadar u XV. stoljeću. Ekonomski razvoj i društveni odnosi, Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1977.
Raukar, Tomislav. Petricioli, Ivo, Švelc, Franjo, Peričić, Šime, Zadar pod mletičkom upravom. Zadar: Matica Hrvatska, 1987. str 46-47.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15497
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica