Facebook
Naziv: Sanitarni vozni park Narodnog odbora grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-41
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: SVP (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1957
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Sanitarni vozni park Narodnog odbora grada Zagreba (stvaratelj) (1949-1955)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo ovog fonda u Državni arhiv u Zagrebu preuzeto je u tri navrata. Nakon što je u travnju 1955. donesena odluka o provođenju likvidacije u srpnju i kolovozu iste godine u Arhiv grada Zagreba preuzeto je cjelokupno gradivo osim onoga koje je bilo potrebno radi provedbe likvidacijskog postupka. Izrađeni su primopredajni zapisnici, koji sadrže popis preuzetog gradiva, a izrađen je i popis gradiva, koje je preuzeo Ured Likvidacione komisije Narodnog odbora grada Zagreba. Nakon dovršetka likvidacijskog postupka 1958. godine preuzeto je u Arhiv preostalo gradivo. Arhivistički popis, koji odgovara stvarnom stanju gradiva izradila je Slavojka Senišin, ali nije poznato koje godine. Unutar serija dokumentacija je odlagana po broju, kronološki i po abecedi. Budući primopredajni popis sadrži više gradiva od trenutnog stanja, može se pretpostaviti da je u Arhivu obavljeno izlučivanje.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda razvrstano je u tri serije. Dok opći spisi (1950-1957) prvenstveno dokumentiraju osnovnu funkciju stvaratelja, a to je obavljanje sanitetskog prijevoza za zagrebačke zdravstvene ustanove, dotle se personalna (1949-1955) i računovodstvena (1950-1955) dokumentacija odnose uglavnom na zaposlene. U posljednjoj knjizi urudžbenog zapisnika obavljeno je 11 upisa u 1957. godini uglavnom urgencija radi neplaćenih potraživanja. Gradivo od 1955. do 1957. odnosi se na likvidacijski postupak.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 5 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Na temelju arhivističkih načela i propisa zadržana je izvorna struktura fonda te je gradivo razvrstano u tri serije: opća, računovodstvena i personalna dokumentacija.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu. Gradivo je uglavnom dostupno, osim u slučaju dokumentacije (personalni spisi, dosjei i isplatne liste) koja sadrži osobne podatke. Takvi su podaci dostupni 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15638
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica