Facebook
Naziv: Direkcija komunalnih poduzeća Narodnog odbora grada Zagreba (fond)
Signatura: HR-DAZG-44
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: DKP (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1949
Arhivske jedinica: 4.10 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 38 kut. ; 1 fasc.
Odgovornost: Direkcija komunalnih poduzeća Narodnog odbora grada Zagreba (stvaratelj) (1947-1949)
Povijest jedinice: Pretpostavlja se da je arhivsko i registraturno gradivo Direkcije nakon njene likvidacije predano Povjereništvu za komunalne poslove Narodnog odbora grada Zagreba, ali o tome nije sačuvan zapisnik. Arhivski popis izradila je Marija Zorko. Na temelju tog popisa Slavojka Senišin formirala je serije. Registraturna pomagala su identificirana, a spisi odloženi slijedom upisa u evidencije. Predmetni spisi su sređeni kronološki ili abecedno. Direkcija je administrativne poslove obavljala sukladno načelima, koja su vrijedila za državna privredna poduzeća.
Način preuzimanja: Arhivsko gradivo ovog fonda preuzeto je po službenoj dužnosti u Arhiv u tri navrata od nadležnih ustrojstvenih jedinica Narodnog odbora grada Zagreba. Gradivo je prilikom preuzimanja popisano. U "Knjizi primljenog arhivskog gradiva" preuzimanja su evidentirana pod brojevima 704/1950, 1426/1956 i 1688/1958.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži dokumentaciju koja svojim sadržajem svjedoči o obavljanju temeljnih funkcija Direkcije i pruža uvid u poslovanje gradskih komunalnih poduzeća. Ovaj fond se sastoji od slijedećih serija: Povjerljiva dokumentacija (1947. - 1949.), Opća dokumentacija (1947. - 1949.), Zapisnici sastanaka (1947. - 1949.), Personalna dokumentacija (1948. - 1949.), Planska i izvještajna dokumentacija (1947. - 1948.), Financijska dokumentacija (1947. - 1949.).
Izlučivanju: Nije pronađena dokumentacija o postupcima izlučivanja. Usporedbom stvarnog stanja s popisima gradiva izrađenim prilikom preuzimanja u Arhiv može se pretpostaviti da je izlučena bezvrijedna, uglavnom računovodstvena dokumentacija.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 7 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo Direkcije komunalnih poduzeća sređeno je sukladno arhivističkim načelima uz poštivanje prvobitnog reda utemeljenog kod stvaratelja. Razdvojene su cjeline koje imaju registraturne evidencije od predmetnih spisa, te su formirane serije.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2019
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-44/SI - 1 Direkcija komunalnih poduzeća (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 37: Narodni odbor grada Zagreba
Napomena o dopunskim izvorima: Narodni odbor grada Zagreba je osnivač Direkcije.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15640
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica