Facebook
Naziv: Obitelj Jelačić (fond)
Signatura: HR-DAZG-825
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1611 - 1959
Arhivske jedinica: 4.40 d/m
Tehničke jedinica: 35 kut. ; 530 kom.
Odgovornost: Obitelj Jelačić (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond najvećim dijelom sadrži gradivo koje se odnosi na obitelj Jelačić: dokumentaciju o obiteljskom rodoslovlju (skice i opisi rodoslovnog stabla), o pojedinim obiteljskim lozama i članovima obitelji (njihova imovinska i pravna dokumentacija, osobni dokumenti, korespondencija i fotografije), te o obiteljskim posjedima. Osim toga, u fondu se nalazi gradivo koje se odnosi na obitelji koje su bile srodne obitelji Jelačić: Čikulin, Christalnigg, Egger, Conda, Grošić-Jajčanić de Tribina, Gubašoci (Gubassoczy), Hržina (Hersina), Sirčić, Knežević, Ligutić, Portner, Rauch i Sermage. Također, fond sadrži dokumentaciju koja se odnosi na pojedine osobe (potpukovnik Andrija Szaraga i drugi), fragmentarnu dokumentaciju nastalu radom raznih upravnih i vojnih tijela, opsežnu zbirku tiskovina i bogatu zbirku obiteljskih fotografija.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu: 1. Dokumentacija o rodoslovlju obitelji Jelačić i srodnih obitelji, 2. Članovi obitelji Jelačić, 3. Posjedi obitelji Jelačić, 4. Srodne obitelji, 5. Razno, 6. Zbirka tiskovina, 7. Zbirka fotografija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18.-20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; latinski ; francuski ; mađarski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-825/AI - 1 Obitelj Jelačić (analitički inventar)
DAZG-825/P - 2 Obitelj Jelačić (popis)
DAZG-825/SI - 3 Popis pismene ostavštine obitelji Jelačić (sumarni inventar)
DAZG-825/SI - 4 Obiteljski arhivski fond Obitelji Jelačić (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 6: Obitelj Jelačić
HR-AHAZU- 28: Jelačić Bužimski Josip, grof, dalmatinsko-hrvatski-slavonski ban
HR-NSK- 259: Jelačić, Aleksij
HR-NSK- 260: Jelačić, Josip
HR-HDA- 725: Obitelj Jelačić
HR-DAZG- 845: Zbirka Makanec Alfred
HR-DAZG- 854: Selak Josip
HR-DAZG- 874: Zbirka Urbarialia
HR-HDA- 885: Zbirka grbovnica
HR-HDA- 1040: Jelačić Franjo
Napomena o bibliografskim izvorima: Branka Molnar: ARMA, Grbovi iz fundusa Državnog arhiva u Zagrebu, Zagreb, 2003., str. 24.
Grabar, Mato. Ostavština obitelji Jelačić, Arhivski vjesnik, 31/1987. 53-75.
Makanec, Alfred, Jelačić Đuro. Uspomene na bana Jelačića od 1845—1859 — neobjavljeni dokumenti iz kućnog arhiva grofa Jelačića, Obzor 74/1933, 242, 2; 256, 2 - 3; 264, 2 - 3; 275, 2 - 3; 75/1934, 5, 1 - 2; 44, 4; 45, 4; 46, 4; 47, 4; 48, 4; 50, 4; 52, 4; 53, 4; 54, 4; 55, 4; 56, 4.
Makanec, Alfred, Jellačić vor Wien (Aus unveroffentlicheen Briefn der Grafin Paulina Christallnigg an ihre Tochter Hermine), Morgenblatt 48/1933, 282, 20
Makanec, Alfred, Neobjavljena pisma grofice Hermine Jelačić Đuri Jelačić u Italiju 1848. - 1849., Obzor, 77/1937, 7, 1-2; 78, 1-2; 79, 1-2; 114, 1-2;
Makanec, Alfred, Neobjelodanjeni dokumenti iz god. 1848. (Prijedlog Ljudevita Gaja da se banu Jelačiću daruju tri imanja kao narodni dar), Obzor, 74/1933, 65, 2-3.
Nemeth, Krešimir, Nekoliko neobjavljenih pisama iz korespondencije Kulmer - Jelačić, Arhivski vjesnik, god. 1958. str. 333—365.
Uspomene na bana Jelačića, neobjelodanjeni dokumenti iz godine 1848., Obzor, 74/1933, 18, 2—3.
Enciklopedija Jugoslavije, br. 4, str. 477—481.
Hrvatska opća enciklopedija, LZ, Zagreb, 2003.
Jelačić: hrvatski vojnički kalendar za prostu godinu, 1902.
Opća napomena: Fond sadrži opsežne genealoške podatke o turopoljskoj, zagorskoj, buzinskoj, ladučkoj, jankomirskoj, gubaševskoj i mađarskoj grani obitelji Jelačić, koja je, osim plemstva i barunata, imala i rodbinske veze s obiteljima Condé, Sermage i Rauch. Gledano geografski, gradivo ovoga fonda "pokriva" prostor od Like, preko Une, Kupe, Turopolja, Hrvatskog zagorja, sve do Srijema.
Bogata imovinskopravna dokumentacija sadržana u fondu svjedoči o ekonomici u razdoblju feudalizma na njihovim posjedima Kurilovec, Stubica, Donje Martinče-Gubaševo, Petrinja, Novi Dvori, Jankomir, Oroslavlje i drugima, kao i o postepenom prijelazu na kapitalističku agrarnu ekonomiku nakon ukinuća kmetstva i tijekom zemljorasterećenja. Osim svoje ekonomske važnosti, obitelj Jelačić dala je mnoge istaknute vojne i političke ličnosti, o čemu svjedoči dokumentacija o usponu i djelovanju feldmaršala Ivana Jelačića, generala Franje Jelačića, podmaršala Jurja Jelačića, bana Josipa Jelačića i drugih. Uz politički utjecaj i ekonomski značaj, obitelj Jelačić imala je i veliku društvenu ulogu među svojim suvremenicima, naročito osnivanjem svojih zaklada, političkim istupima i podupiranjem Hrvatskog narodnog kazališta.
Treba naglasiti da je u fondu sačuvana brojna obiteljska korespondencija putem koje se reflektiraju njihovi stavovi i mišljenja o suvremenim zbivanjima tijekom cijelog 19. stoljeća, naročito tijekom burne 1848. Veoma bogata obiteljska zbirka fotografija, osim što ima estetsku vrijednost (radi se o kabinetskim fotografijama s kraja 19. stoljeća), ima i dokumentarni značaj jer su te fotografije većinom unikatni portreti Jelačića i njihovih suvremenika iz redova najviših društvenih slojeva.
Unatoč tome što su u gradivu prisutne sadržajne i vremenske praznine, fond može poslužiti kao veoma vrijedan izvor pri proučavanju političkih i gospodarskih odnosa u Hrvatskoj tijekom 18. i 19. stoljeća, osobito u vrijeme ukinuća feudalizma, provedbe komasacije i zemljorasterećenja, te uspostave kapitalističke ekonomike na bivšim vlastelinstvima. Uz heraldičku i genealošku dokumentaciju, u fondu se naročito ističe dokumentacija koja se odnosi na bana Josipa Jelačića, te na djelovanje Eduarda, Karla, Jurja (Đure) i Julija Jelačića.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16037
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica