Facebook
Naziv: Ribar Ivan (fond)
Signatura: HR-DAZG-853
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1914 - 1968
Arhivske jedinica: 1.70 d/m
Tehničke jedinica: 17 kut.
Odgovornost: Ribar, Ivan (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond najvećim dijelom sadrži gradivo koje se odnosi na život i rad dr. Ivana Ribara i to dokumentaciju o njegovoj političkoj i advokatskoj aktivnosti, brojnu korespondenciju, koncepte njegovih rukopisa, govora i predavanja i bogatu zbirku novinskih izrezaka koji ilustriraju njegovu biografiju i zbivanja iz razdoblja 1914–1968; malobrojnu dokumentaciju o Cati Dujšin Ribar i Loli Ribaru; gradivo o političkim zbivanjima u zemljama koje su 1918. ušle u Kraljevstvo SHS te zbirku brošura, novina, letaka, posjetnica, drugih tiskovina i fotografija koje je prikupio dr. Ivan Ribar.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu. 1. Ribar dr. Ivan, 2. Korespondencija Cate Dujšin Ribar, 3. Ivo Lola Ribar, 4. Politička zbivanja u jugoistočnoj Europi, 5. Stampata, 6. Razne fotografije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997.) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/1999.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; engleski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAZG-853/AI - 1 Osobni fond Ivan Ribar (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 124: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba
HR-HDA- 1364: Izbori u Kraljevini Jugoslaviji
Napomena o dopunskim izvorima: Arhiv Jugoslavije (Beograd): (15) Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, (37) Demokratska stranka, (38) Udružena opozicija, (72) Narodna skupština Kraljevine Jugoslavije, (395) Ustavotvorna skupština i nacrt ustava Kraljevine SHS;
HAZU. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe. Odsjek za povijest hrvatske književnosti: HR-HAZU-OPHK-368 Ribar Ivan;
Muzej grada Zagreba: Zbirka dr. Ivana Ribara i Cate Dujšin-Ribar; Muzej AVNOJ-a (Jajce ) stalni postav
Napomena o bibliografskim izvorima: Matijević, Zlatko; Štambuk-Škalić, Marina: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu: Izabrani dokumenti. Fontes. Zagreb, 2008. (14) 71-596.
Molnar, Branka; Topolovec, Mihaela; Horvat, Katarina: Knjiga pisama. Zagreb, 2005., 77, 88.
Zadro Ivan [ur.]: Glasoviti govori. Zagreb, 1999.
Petković, Aleksandar: Političke borbe za novu Jugoslaviju : od drugog AVNOJ-a do prvog Ustava. Beograd, 1988.
Janković, Srđan [ur.]: Četrdeset godina od Drugog zasedanja AVNOJ-a : zbornik radova. Beograd, 1984.
Ajder, Dragan: Drugo zasjedanje AVNOJ-a : (1943-1983) : izbor tekstova, fotografija i dokumenata. Sarajevo, Jajce, 1983.
Ranković Dragutin [ur.]: Drugo zasedanje AVNOJ-a : povodom 30. godišnjice Drugog zasedanja AVNOJ-a: teze i predavanja sa seminara za prosvetne radnike. Beograd, 1974.
Jelić, Ivan: Osnivanje AVNOj-a : u povodu 30-godišnjice Prvog zasjedanja AVNOJ-a. Zagreb, 1972.
Ribar, Ivan: Stara Jugoslavija i komunizam: zakoni, sudovi, zatvori, logori u Staroj Jugoslaviji protiv komunista. Zagreb, 1967.
Pijade, Moša: Izabrani spisi. Beograd, 1964. – 1965.
Sremec, Nada: Zapisi sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Zagreb, 1964.
Geršković, Leon; Smailagić, Nerkez; Tuđman, Franjo [ur.]: Značenje drugog zasjedanja AVNOJ-a za socijalističku revoluciju u Jugoslaviji : materijali sa simpozija održanog na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu 16. i 17. oktobra 1963. Zagreb, 1963.
Pijade, Moša; Nešović, Slobodan: Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJa : 26. i 27. novembra 1942. u Bihaću : 29. i 30. novembra 1943. u Jajcu. Zagreb, 1963.
Ribar, Ivan: Politički zapisi I – IV. Beograd, 1948. – 1952.
Deklaracija Savezne vlade Federativne Demokratske Jugoslavije i Narodne vlade Federalne Hrvatske. Zagreb, 1945.
Ribar, Ivan: Hrvatsko – srpski odnosi u prošlosti. Beograd, 1939.
Ribar, Ivan; Tomljenović, Tomislav; Alaupović, Tugomir: Spomenica Milorada Draškovića. Beograd, 1921.
Opća napomena: Budući da je u fondu sačuvano mnogo dokumentacije koja svjedoči o političkoj aktivnosti dra. Ivana Ribara, fond predstavlja vrijedan izvor za istraživanje političke povijesti Kraljevine Jugoslavije (Demokratska stranka, Udružena opozicija, Hrvatsko-srpska koalicija, izbori 1935., logor Lepoglava, logor Bileća), za istraživanje AVNOJ-a i NKOJ-a i ustrojavanja DFJ i FNRJ.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16065
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica