Facebook
Naziv: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (fond)
Signatura: HR-HDA-124
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: NV SHS (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1923
Arhivske jedinica: 2.60 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 20 kut.
Odgovornost: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (stvaratelj) (1918-1919)
Povijest jedinice: Prva preuzimanja gradiva fonda bilježe se u popisima pohranjenih arhivalija iz 1919. godini (reg. br. 46/1919) i 1923. godini (reg. br. 53/1923). Prema referatu Leopolda Kobse iz 1959. gradivo je u uredima Sabora, gdje se nalazila pismohrana Narodnog vijeća, prikupio banski savjetnik dr. Salavarij i predao Državnom arhivu u Zagrebu. Naknadno je tim spisima priključeno gradivo Vojnog odsjeka, pronađeno kod tadašnjeg Štaba IV. armijske oblasti. Gradivo Sekcije za organizaciju i agitaciju, nađeno među financijskim spisima Savske banovine i Banovine Hrvatske te Državne riznice NDH, koje je Državnom arhivu predalo Ministarstvo financija NRH, dr. Salavarij preuzeo je od Grge Anđelinovića 1947. godine. Do prvog sređivanja 1959. godine bilo je prikupljeno 14 kutija gradiva. Spisi Mjesnog odbora iz Osijeka otkupljeni su 1961. od Ruže Fugaš (knj. akvizicija br. 1/1961, 6/1961). Fondu je pripadajuće gradivo više puta priključivano sređivanjem drugih fondova u HDA. Učestalo korištenje gradiva, čime je remećena njegova sređenost, te prirast nastao pronalaženjem dijelova gradiva u drugim fondovima, zahtijevali su reviziju fonda koja je započeta 1969. i završena 1970. Tada je značajnije gradivo regestrirano (više od 1000 dokumenata), a ostalo je detaljno popisano. Tada je evidentirano i gradivo Narodnog vijeća pronađeno u drugim ustanovama i rukopisnim ostavštinama izvan tadašnjeg Arhiva Hrvatske. Inventar je objavljen 1993. godine. Posljednje prinove fondu, nakon kojih je obavljena revizija 2006. godine, nastale su pripajanjem gradiva iz Arhiva bivšeg Instituta za historiju radničkog pokreta (IHRPH), preuzetog 1995. od njegovog slijednika, Instituta za suvremenu povijest (knj. akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Gradivo Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) obuhvaća dokumente vezane uz uspostavu Narodnog vijeća i Države SHS, među ostalim o pokretu narodnih slojeva sela i grada, političkim i ekonomskim prilikama i zahtjevima radništva, pobunama seljaštva, napadima na imanja, trgovce, seoske zelenaše, dokumente s podacima o stavovima građanskih stranaka prema tome pokretu, spise o situaciji na granicama prema Italiji i Mađarskoj, situaciji u Rijeci, zaposjedanju tih krajeva po Talijanima, teroru nad stanovništvom, preuzimanju mornarice. Dio spisa odnosi se na djelovanje županijskih, kotarskih i općinskih organa vlasti, rad mjesnih odbora Narodnog vijeća, socijalističke elemente u odborima, sukobe mjesnih odbora s organima uprave. Sačuvani su i spisi vezani uz vanjsko-političku situaciju: note radi očuvanja teritorija od talijanske okupacije i molbe za vojnu pomoć upućene upućene silama Antante, obavijesti o preuzimanju mornarice, priznanju Narodnog vijeća od strane srpske vlade, pozdravni brzojavi, među njima i pozdravni brzojav W. Wilsona i sl. Spisi Središnje kancelarije sadržavaju personalne predmete tj. molbe za namještenje, dodjelu pomoći i razne tužbe, pozdravne brzojave koje su pojedine oblasti slale Narodnom vijeću povodom njegova osnutka kao i pozdravne brzojave kojima se pojedinci, poduzeća i oblasti podvrgavaju vrhovnoj vlasti Narodnoga vijeća i stavljaju na raspolaganje, izvješća mjesnih odbora o osnivanju i djelovanju, dojave o stvaranju narodnih straža i stanju javne sigurnosti. Telefonske i brzojavne vijesti odnose se na stanje javne sigurnosti na pojedinim područjima, akcije zelenog kadra, pobune seljaka, situaciju u Trstu i Dalmaciji i sl. Sačuvana su i izvješća Odsjeka za narodnu obranu o stanju javne sigurnosti u zemlji, personalni predmeti pojedinih časnika, spisi o pobuni u Zagrebu 5. prosinca 1918. i drugo, računi i proračuni Narodnog vijeća, dostavne knjige za povjerenike i poštanska knjiga.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju gradiva prije dolaska u arhiv nisu pronađeni. S obzirom na fragmentarnost i vrijednost gradiva njegovo izlučivanje nije predviđeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanjem su dobivene sljedeće serije i podserije: 1. Pripremni radovi oko stvaranja Narodnog vijeća Slovenaca, 2. Središnji i poslovni odbor, 3. Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS u Zagrebu, 4. Središnja kancelarija NV SHS u Zagrebu, 5. Sekcija za organizaciju i agitaciju, 6. Odio za narodnu obranu, 7. Financijski odsjek.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je prvi puta snimljeno nakon sređivanja završenog 1971. godine. Cjelokupno je gradivo ponovno snimljeno nakon revizije 2006. godine.
Jezici: hrvatski ; srpski ; slovenski ; njemački ; francuski ; češki ; poljski ; talijanski ; engleski ; mađarski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-124/AI - 1 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (analitički inventar)
HDA-124/P - 1 Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba (popis)
HDA-124/V - 2 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 10 (vodič)
Restauracija: Tijekom rada na reviziji fonda 2005. i 2006. godine obavljena je i restauracija pojedinih listova spisa.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1191: Vojni sud Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba
Napomena o dopunskim izvorima: Gradivo koje nadopunjuje ovaj fond čuva se i u Arhivu Slovenije: Narodni svet u Ljubljani, Arhivu Bosne i Hercegovine: Vlada Narodnog vijeća SHS za BiH u Sarajevu te Glavni odbor Arhiv HAZU, f. 64: Osobni fond Ante Trumbića.
Literatura: Čulinović, Ferdo. Dokumenti o Jugoslaviji : historijat od osnutka zajedničke države do danas, Zagreb : Školska knjiga, 1968,
Šišić, Ferdo. Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1919, Zagreb, 1920,
Čulinović, Ferdo. Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja. Drugi dio, Zagreb, 1954,
Krizman, Bogdan. Građa o nemirima u Hrvatskoj na kraju godine 1918,
Janković, D.; Krizman, B. (priredili). Građa o stvaranju jugoslavenske države. Sv. 1, Beograd, 1964,
Krizman, Bogdan. Građa o talijanskoj okupaciji Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja 1918. godine. Iz spisa Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Državnom arhivu u Zagrebu,
Krizman, Bogdan. Izvještaj D. T. Simovića, delegata Srpske vrhovne komande kod vlade Narodnog vijeća SHS,
Čulinović, Ferdo. Jugoslavija između dva rata. 1.dio, Zagreb : Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 1961,
Paver, J.B.; Pleše, S. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvatsa i Srba, Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1993,
Čulinović, Ferdo. Odjeci oktobra u jugoslavenskim zemljama, Zagreb, 1957,
Strčić, Petar. Otok Krk 1918, Rijeka, 1968,
Vidmar, J. Prilozi građi za povijest 1917.-1918. s osobitim osvrtom na razvoj radničkog pokreta i odjeke Oktobarske revolucije kod nas,
Krizman, Bogdan. Zapisnici Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS,
Paver, Josipa (pri.). Zbornik građe za povijest radničkog pokreta i KPJ 1919-1920, Sisak : Historijski arhiv Sisak, 1970,
Identifikator: HR-HDA/AJ 4101
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica