Facebook
Naziv: Osnovna samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1202
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OSIZ odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka (1974 - 1989) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 289 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1974 - 1989
Arhivske jedinica: 0.20 m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Osnovna samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka (stvaratelj) (1975.-1989.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka djelovanja stvaratelja 1991. njegovo registraturno gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani OŠ Podmurvice u Rijeci, gdje je stvaratelj imao sjedište. Godine 2011. gradivo je preuzeto u DAR, zajedno s gradivom Poslovne zajednice organizacija odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka (fond HR-DARI-1201) i fragmentima pismohrane OŠ Podmurvice (fond HR-DARI-1203).
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 5. travnja 2011. od OŠ Podmurvice uz provizorni primopredajni zapisnik.
Sadržaj jedinice: 1. Urudžbeni zapisnik općih spisa; 2. Zapisnici Skupštine i drugih tijela; 3. Statusna dokumentacija; 4. Kupoprodajni ugovori i popratni spisi za stanove; 5. Zajednica za kulturu Rijeka. Prijedlog programa rada I financijskog plana za 1975.; 6. Zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja općine Rijeka, brošura "Potrebe za povećanje školskog prostora općine Rijeka do 1990. godine"; 7. Zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja općine Rijeka, brošura "Program rada osnovnih škola za 1975. godinu i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje", 8. Općinski koordinacioni odbor za osnivanje samoupravnih interesnih zajednica Rijeka. "Uputstvo za provođenje javne rasprave i osnivanje SIZ-e"; 9. Prijedlog mreže SIZ-a I OSIZ-a odgoja i usmjerenog obrazovanja po pojedinim oblastima udruženog rada; 10. Koordinacioni odbor za osnivanje i izgrađivanje samoupravnih interesnih zajednica. "Prijedlozi za osnivanje samoupravnih interesnih zajednica na području općine Rijeka", nacrti samoupravnog sporazuma, nacrti programa rada u 1975. godini; 11. Općinski koordinacioni odbor za osnivanje SIZ-a Rijeka. Letak "Aktualna pitanja i zadaci pri konstituiranju samoupravnih interesnih zajednica"; 12. Brošura "Osnovni kriteriji za osnivanje i konstituiranje skupština OSIZ-a i SIZ-a"; 13. Program rada na izvođenju, razvoju i financiranju djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja općine Rijeka u 1976. godini; 14. Spisi u svezi izbora i rada delegata SIZ-a, upitnici za izabrane delegate, popratni dopisi, popisi delegata i sl.; 15. Razni popratni dopisi, izjave, zapisnici, oglasi, odluke, bilješke i omoti spisa; 16. Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja u Rijeci. "Program rada i plan razvoja odgoja i osnovnog obrazovanja na području općine Rijeka za razdoblje od 1976. – 1980. godine"; 17. Troškovnici i dopis u svezi proširenja OŠ „Podmurvice“; 18. Odluka o imenovanju v.d. tajnika, 1981.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u jedinstvenoj seriji po sadržajnim cjelinama. Unutar tih cjelina gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) općenito dostupno 30 godina nakon nastanka. Dostupnost je detaljnije razrađena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2060
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, nije do kraja tehnički sređeno
Obavijesna pomagala: DARI-1202/P - 1 Osnovna samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja „Mlaka“- Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 177185
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica