Facebook
Naziv: Mjesni ured Vrbnik (fond)
Signatura: HR-DARI-1208
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Vrbnik (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 31 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1957
Arhivske jedinica: 0.32 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 5 knj.
Odgovornost: Mjesni ured Vrbnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1970. bilo pohranjeno u stvarateljevoj pismohrani. Preuzeto je u DAR 1970. od Skupštine općine Krk, koja je organizirala primopredaju, zajedno s gradivom desetak drugih stvaratelja s područja Krka od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od tog gradiva zbirni fond Narodni odbori na Krku s internom oznakom JU -31, za koji je potom izrađen popis gradiva. Zbirni fond je rasformiran na dvanaest zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-70, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 103. Od fonda 97 (Narodni odbor općine Vrbnik), tada s gradivom od 1945. do 1957., odvojeno je 2011. godine gradivo Mjesnog narodnog odbora Vrbnik 1945.-1952., od kojeg je oblikovan istoimeni fond s oznakom HR-DARI-1083. Godine 2014. je izdvojeno i gradivo Mjesnog ureda Vrbnik te od njega oblikovan predmetni fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. od Skupštine općine Krk (HAR: 388/70, akvizicija br. 62).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih knjiga su sačuvani urudžbeni zapisnici i evidencije zamolbenica. Fond osim toga sadrži još opće spise. Opći spisi se dijelom sastoje od tematskih dosjea, a dijelom od spise raznovrsnog sadržaja složenih po tekućem broju urudžbenog zapisnika. Zasebni tematski dosjei su: potvrde i uvjerenja, povjerljivi spisi (uglavnom u svezi radne i vojne obveze mještana), oglasi, zemolbenice, statistika ulova ribe i stočne putovnice. Među ostalim općim spisima najviše je okružnica i raznih drugih normativnih spisa viših vlasti, predstavki i pritužbi mještana, upravnih i sudskih akata raznih tijela (uglavnom imovinsko - pravni akti), službeničkih i personalnih spisa, gospodarskih evidencija (popisi pašnjaka, stoke, poljara, itd.), evidencija socijalne i zdravstvene zaštite (popisi predškolske i školske djece, djece palih boraca, obveznika cijepljenja, penzionera, itd.) te biračkih evidencija. Od zanimljivijih pojedinačnih općih spisa može se istaknuti predmet "socijalna slika terena" sa statističkim podacima o raznim socijalno osjetljivim kategorijama mještana (vanbračna djeca, djeca razvedenih, odgojno zapuštena djeca, defektna djeca, defektni odrasli, itd.).
Izlučivanju: Izlučivanje je bilo planirano 1970. u registraturi Skupštine općine Krk tijekom pripreme gradiva za predaju Arhivu. Nije poznato da li je i kada izvršeno. Vidi: HAR 388/1970.
Dopuna: Fond će biti nadopunjen gradivom koje je po ukidanju stvaratelja preuzela Općina Vrbnik.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondovima Mjesni narodni odbor Vrbnik (HR-DARI-1083) i Narodni odbor općine Vrbnik (HR-DARI-97), kao jedan podfond nekadašnjeg zbirnog fonda Narodni odbori u Krku. Gradivo je nadalje podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije serije sređeno je kronološki po sadržajnim cjelinama (nedosljedno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2028
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-70/P - 1 Popis arhivske građe preuzete od općine Krk 14. - 16. IX. 1970. (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori na Krku" na predmetni fond se odnose knjige 128-129 i 132-135 te kutije 166-168
Identifikator: HR-DARI/AJ 182569
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica