Facebook
Naziv: "Gradkom" Građevinsko komunalno poduzeće Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1230
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-170 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1975 - 1977
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: "Gradkom" Građevinsko komunalno poduzeće Mali Lošinj (stvaratelj) (1975-1977)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Grada Mali Lošinj 2007. godine zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja. Fond u skupnom popisu preuzetog gradiva (vidjeti dosje fonda HR-DARI-932, Skupština općine Cres-Lošinj) nije bio prepoznat. Iz preuzetog gradiva u arhivu se 2014. godine pristupilo arhivističkom sređivanju veće količine gradiva koja se odnosi na upravljanje stambenim zgradama i na stambeno-komunalnu djelatnost u razdoblju od početka 50-ih do početka 90-ih godina 20. stoljeća. Nakon identificiranja stvaratelja formirano je nekoliko arhivskih fondova, između njih i ovaj fond. Naknadno je 2016. godine fondu interpolirana količina od jedne kutije gradiva izdvojenog tijekom sređivanja fonda HR-DARI-1207.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 13.6.2007. godine temeljem čl. 14 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97) uz Zapisnik o primopredaju arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.). Preuzimanje je upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod brojem 346.
Sadržaj jedinice: Sačuvano je gradivo Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) "Stambene usluge" Mali Lošinj,tek jedne od četiri ustrojstvene jedinice poduzeća (uz spomenuto to su još OOUR "Građevinarstvo", OOUR "Komunalne usluge" i Zajedničke službe). Od gradiva je formiran podfond, a on sadrži serije: statusna dokumentacija (1975), zapisnici sjednica upravnih tijela (1975-1977), opća dokumentacija (1975-1977), računovodstvena dokumentacija (završni račun, 1975, 1976) i izdvojene predmetne spise.
Izlučivanju: U DAR-i, 2016, Klasa: UP/I 036-04/16-01/31
Mjesta: Mali Lošinj ; Nerezine ; Veli Lošinj ; Cres
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano po vrsti i kronološki. U podfondu OOUR "Stambene usluge" (HR-DARI-1230-1) formirano je pet serija (vidjeti pod sadržaj). Izrađen je opis na razini fonda i podfonda te popis gradiva po serijama.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) i napomeni u Zapisniku o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1230/SI - 1 "Gradkom" Građevinsko komunalno poduzeće Mali Lošinj (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Fragment djelovodnika iz 1975. godine čuva se kao sastavni dio djelovodnika u fondu Stambeno poduzeće Mali Lošinj (HR-DARI-1206).
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1206: Stambeno poduzeće Mali Lošinj
HR-DARI- 1207: Samoupravna interesna zajednica za stambeno-komunalnu djelatnosti općine Cres - Lošinj
Identifikator: HR-DARI/AJ 183095
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica