Facebook
Naziv: Stambeno poduzeće Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1206
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: SpML (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-167 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1965 - 1975
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. (Knjige su u kutijama s ostalim gradivom.); 6 kut.
Odgovornost: Stambeno poduzeće Mali Lošinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Grada Mali Lošinj 2007. godine zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja. Fond u skupnom popisu preuzetog gradiva (vidjeti dosje fonda HR-DARI-932, Skupština općine Cres-Lošinj) nije bio prepoznat. Iz preuzetog gradiva u arhivu se 2014. godine pristupilo arhivističkom sređivanju veće količine gradiva koja se odnosi na upravljanje stambenim zgradama i na stambeno-komunalnu djelatnost u razdoblju od početka 50-ih do početka 90-ih godina 20. stoljeća. Nakon identificiranja stvaratelja formirano je nekoliko arhivskih fondova, između njih i ovaj fond.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 13.6.2007. godine temeljem čl. 14 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, br. 105/1997) uz Zapisnik o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.). Preuzimanje je upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod brojem 346.
Sadržaj jedinice: Iako relativno raznovrsno, sačuvano gradivo je fragmentarno u cijelini i po serijama. Opsežnija je serija koja se odnosi na upravljanje nekretninama, što ipak u određenoj mjeri ilustrira sam predmet poslovanja, kao i računovodstvena dokumentacija, odnosno podserija završnih računa. Gotovo da nedostaje opća dokumentacija, osim za razdoblje 1973.-1975. s tim da je osim djelovodnika i iz tog razdoblja cjelovito sačuvana samo za 1975. godinu. Sačuvana su dva statuta poduzeća iz razdoblja značajnih ustavnih i zakonodavnih promjena u društvu. Ukupno gledano, fond je potencijalno zanimljiv izvor s imovinsko-pravnog stajališta (kupoprodajni ugovori, ugovori o zakupu, prodaja zgrada, procjene nekretnina, vojno-stambeni fond, tehnička dokumentacija, projekti), zatim za povijest urbanizma i arhitekture, razvoja turizma. Kao jedan razvojni oblik u nizu različitih stvaratelja iz područja stambenog gospodarenja u rasponu od nekoliko desetljeća u jednoj lokalnoj zajednici (od 50-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), fond je ilustrativan za povijest institucija socijalističkog razdoblja, a isto tako zbog svog unutarnjeg razvoja krajem 60-ih i početkom 70-ih godina i za povijest samoupravljanja.
Izlučivanju: Nema podataka o eventualnom izlučivanju u pismohranama.U DAR-i, 2016, Klasa: UP/I 036-04/16-01/31.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Arhitektonski nacrt ; knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Sređeno je po vrsti i kronološki, sumarno popisano do razine serije i podserije. Koliko je bilo moguće poštovan je izvorni sustav uredskog poslovanja, a djelomično je unošen vlastiti red. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija; 2. Zapisnici sjednica upravih tijela i dr.; 3. Opća dokumentacija; 4. Personalna dokumentacija; 5. Upravljanje zgradama; 6. Računovodstvena dokumentacija; 7. Izdvojeni predmetni spisi.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, br. 67/1999) i napomeni u Zapisniku o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, br. 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je stručno tehnički obrađeno i zaštićeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1206/SI - 1 Stambeno poduzeće Mali Lošinj (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 183098
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica