Facebook
Naziv: Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-936
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 241 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1935 - 1965
Arhivske jedinica: 3.40 m
Tehničke jedinica: 8 knj. (Pohranjene u kutijama.); 34 kut.
Odgovornost: Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Grada Mali Lošinj 2007. godine zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja. Fond je u skupnom popisu preuzetog gradiva (vidjeti dosje fonda HR-DARI-932, Skupština općine Cres-Lošinj) tek djelomično i neprecizno te u manoj količini bio prepoznat. Iz preuzetog gradiva u arhivu se 2014. godine pristupilo arhivističkom sređivanju veće količine gradiva koja se odnosi na upravljanje stambenim zgradama i na stambeno-komunalnu djelatnost u razdoblju od početka 50-ih do početka 90-ih godina 20. stoljeća. Nakon identificiranja stvaratelja formirano je nekoliko arhivskih fondova, između njih Uprava stambene zajednice Mali Lošinj. Osim jedne male količine, gradivo je bilo u nesređenom, u većem dijelu i rasutom stanju. Sređivanjem je formirano 34 arhivske kutije. Izrađen je popis gradiva po serijama i podserijama.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 13.6.2007. godine temeljem čl. 14 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97) uz Zapisnik o primopredaju arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.). Preuzimanje je upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod brojem 346.
Sadržaj jedinice: Opća dokumentacija je dobro sačuvana, iako se to više odnosi na razdoblje djelovanja stvaratelja do 1960. godine, a relativno je cjelovita s obzirom na ukupno razdoblje i računovodstvena dokumentacija. U najvećem opsegu je sačuvano gradivo koje se odnosi na upravljanje nekretninama, i to podserija dosjea nekretnina pod upravom. Dosjee je započela voditi još prije Drugog svjetskog rata tadašnja općinska uprava pod tadašnjim nazivima ulica. Promjenama tijela i organizacija u upravi koje su u nadležnost dobivale upravu nad objektima dosjei su nadopunjavani kasnijim spisima i podacima te su konačno kao jedinstvene jedinice arhivirane u ovom fondu. Oni sadrže podatke o nekretninama po ulicama, stanarima, upraviteljima i o svim promjenama u vezi njih. Ukupno, u većoj količini je sačuvano gradivo iz prvog razdoblja djelovanja stvaratelja, do 1960. godine, što je bilo i razlogom izbora naziva fonda. Stvaratelj je od osnivanja zaključno s 1959. godinom imao u nadležnosti upravljanje zgradama, naplatu najamnina što se u fondu može zorno pratiti. Fond može biti relevantan izvor za povijest uprave socijalističkog razdoblja te specifično za istraživanje imovinsko-pravnih odnosa i stambene problematike na lokalnoj razini ali i razvoja turizma jer je u nadležnosti stvaratelja bilo i davanje nekretnina u višegodišnji najam u turističke svrhe.
Izlučivanju: Nema podataka o eventualnom izlučivanju u pismohranama. U DAR-i, 2016, Klasa: UP/I 036-04/16-01/31.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Sređeno je po vrsti i kronološki, sumarno do razine serije i podserije. Koliko je bilo moguće poštovan je izvorni sustav uredskog poslovanja, a djelomično je unošen vlastiti red. Iz dosjea nekretnina pod upravom izdvojeni su pripadajući obiteljski listovi iz razdoblja talijanske općinske uprave i priključeni već postojećima u Anagrafskoj zbirci Državnog arhiva u Rijeci. Arhivističkom obradom izrađen je opis na razini fonda i inventarni popis gradiva po serijama i podserijama, odnosno sumarni inventar fonda. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija i normativni akti (1954-1962); 2. Zapisnici sjednica (1955, 1956); 3. Opća dokumentacija (1954-1965); 4. Upravljanje nekretninama (1935-1960); 5. Personalna dokumentacija (1954-1965); 6. Socijalno osiguranje (1955-1959); 7. Računovodstvena dokumentacija (1954-1965); 8. Izdvojeni predmetni spisi (1955, 1956).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) i napomeni u Zapisniku o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je stručno tehnički obrađeno i zaštićeno.
Obavijesna pomagala: DARI-936/SI - 1 Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 74778
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica