Facebook
Naziv: Uprava zgrada, zemljišta, javne čistoće i kupališta Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1205
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-291 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1954
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. (U kutiji zajedno sa spisima); 1 kut.
Odgovornost: Uprava zgrada, zemljišta, javne čistoće i kupališta Mali Lošinj (stvaratelj) (1953-1954)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Grada Mali Lošinj 2007. godine zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja. Fond je u skupnom popisu preuzetog gradiva (vidjeti dosje fonda HR-DARI-932, Skupština općine Cres-Lošinj) tek djelomično i neprecizno te u manoj količini bio prepoznat. Iz preuzetog gradiva u arhivu se 2014. godine pristupilo arhivističkom sređivanju veće količine gradiva koja se odnosi na upravljanje stambenim zgradama i na stambeno-komunalnu djelatnost u razdoblju od početka 50-ih do početka 90-ih godina 20. stoljeća. Nakon identificiranja stvaratelja formirano je nekoliko arhivskih fondova, između njih i ovaj fond. Gradivo je bilo u nesređenom, u većem dijelu i rasutom stanju. Sređivanjem je formirana jedna arhivska kutija. Izrađen je popis gradiva po serijama i podserijama.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 13.6.2007. godine temeljem čl. 14 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97) uz Zapisnik o primopredaju arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.). Preuzimanje je upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod brojem 346.
Sadržaj jedinice: Gradivo je sačuvano u maloj količini, ali ipak sadrži cjelovitu opću dokumentaciju i dovoljno spisa vezanih uz samo upravljanje zgradama (registri sklopljenih ugovora o najmu stana, najamni ugovori za zemljišta, dokumentacija o optantskoj imovini, tužbe radi neplaćenih najamnina i dr.) koji dostatno ilustriraju njegovo poslovanje. Sačuvano je nešto računovodstvene i personalne dokumentacije. S obzirom da je stvaratelj djelovao vrlo kratko, i to sačuvano gradivo je relativno informativno. Kako je upravljanje zgradama preuzela Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj kao sljednik, tako je sigurno i dio dokumentacije nastale za razdoblja djelovanja stvaratelja preneseno zajedno s nadležnošću. Gradivo je relevantno s gledišta povijesti institucija socijalističkog razdoblja i aspekta imovinsko-pravnih odnosa u posebnom društveno-političkom kontekstu po završetku Drugog svjetskog rata, specifično na lokalnoj razini zbog upravljanja imovinom čiji su vlasnici napustili područje. U gradivo je uključena i problematika privatnog upravljanja privatnom imovinom i prijelaza na javno upravljanje. U fondu je stečeno i nešto dokumenata naslijeđeno zajedno s nadležnošću iz razdoblja koje je prethodilo razdoblju djelovanja stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Sređeno je po vrsti i kronološki, sumarno do razine serije i podserije. Izrađen je inventarni popis gradiva po serijama i podserijama. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Opća dokumentacija (1953., 1954.); 2. Dokumentacija o nekretninama pod upravom (1949.-1954.); 3. Personalna dokumentacija (1953.); 4. Računovodstvena dokumentacija (1953., 1954.)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) i napomeni u Zapisniku o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fond je stručno tehnički zaštićen i obrađen.
Obavijesna pomagala: DARI-1205/SI - 1 Uprava zgrada, zemljišta, javne čistoće i kupališta Mali Lošinj (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U fondu je u seriji opće dokumentacije sadržana preslika urudžbenog zapisnika za cijelu 1953. te preslike upisa za 1954. godinu. Izvornik je sastavni dio urudžbenog zapisnika sljednika, Uprave Stambene zajednice Mali Lošinj (HR-DARI-936) te je pohranjen u tom fondu.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 923: Narodni odbor gradske općine Mali Lošinj
HR-DARI- 929: Narodni odbor kotara Cres - Lošinj
HR-DARI- 936: Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj
HR-HDA- 1090: Savjet za građevinarstvo i komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske
HR-DARI- 1204: Uprava za turizam i komunalne poslove gradske narodne općine Mali Lošinj
Identifikator: HR-DARI/AJ 182999
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica