Facebook
Naziv: Uprava za turizam i komunalne poslove gradske narodne općine Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1204
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Alternativni nazivi: Uprava za turizam i komunalne djelatnosti gradske narodne općine Mali Lošinj (1952 - 1952) (hrvatski) (Razdoblje srpanj - studeni 1952. godine.)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-290 (Državi arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. (Pohranjene su u kutiji zajedno s ostalim gradivom.); 1 kut.
Odgovornost: Uprava za turizam i komunalne poslove gradske narodne općine Mali Lošinj (stvaratelj) (1952)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Grada Mali Lošinj 2007. godine zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja. Fond je u skupnom popisu preuzetog gradiva (vidjeti dosje fonda HR-DARI-932, Skupština općine Cres-Lošinj) tek djelomično i neprecizno te u manoj količini bio prepoznat. Iz preuzetog gradiva u arhivu se 2014. godine pristupilo arhivističkom sređivanju veće količine gradiva koja se odnosi na upravljanje stambenim zgradama i na stambeno-komunalnu djelatnost u razdoblju od početka 50-ih do početka 90-ih godina 20. stoljeća. Nakon identificiranja stvaratelja formirano je nekoliko arhivskih fondova, između njih i ovaj fond. Osim jedne male količine, gradivo je bilo u nesređenom, u većem dijelu i rasutom stanju. Sređivanjem je formirana 1 arhivska kutija. Izrađen je popis gradiva po serijama i podserijama.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 13.6.2007. godine temeljem čl. 14 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97) uz Zapisnik o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.). Preuzimanje je upisano u Knjigu preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci pod brojem 346.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži opću dokumentaciju iz koje se može donekle pratiti njegovo poslovanje. S obzirom da je stvaratelj djelovao vrlo kratko, i to sačuvano gradivo je relativno informativno. Kako su financijsko poslovanje zgrada preuzeli sljednici, tako je vjerojatno i dio dokumentacije stvaratelja vezan za upravljanje nekretninama prenesen zajedno s nadležnošću. Sačuvano je nekoliko predmeta nacionalizacije. Gradivo je relevantno s gledišta imovinsko-pravnih odnosa u posebnom društveno-političkom kontekstu po završetku Drugog svjetskog rata, specifično na lokalnoj razini zbog upravljanja imovinom čiji su vlasnici napustili područje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je bilo u nesređenom stanju. Sređeno je po vrsti i kronološki, sumarno do razine serije i podserije. Izrađen je popis gradiva. Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Opća dokumentacija 1.1. Urudžbeni zapisnici općih spisa 1.2. Opći spisi 2. Dokumentacija o nekretninama 2.1. Predmeti nacionalizacije 3. Izdvojeni predmetni spisi
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) i napomeni u Zapisniku o primopredaji arhivskog gradiva (DAR, Klasa: 036-05/07-02/08, Ur.br.: 2170-53-07-04-01, 13.6.2007.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fond je stručno tehnički zaštićen i obrađen.
Obavijesna pomagala: DARI-1204/SI - 1 Uprava za turizam i komunalne poslove gradske narodne općine Mali Lošinj (sumarni inventar)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U fondu je u seriji opće dokumentacije sadržana preslika urudžbenog zapisnika za razdoblje od lipnja do rujna 1952. godine. Izvornik je sastavni dio urudžbenog zapisnika drugog sljednika, Uprave Stambene zajednice Mali Lošinj 1953.-1955. (HR-DARI-936).
Arhivske jedinice: HR-DARI- 923: Narodni odbor gradske općine Mali Lošinj
HR-DARI- 929: Narodni odbor kotara Cres - Lošinj
HR-DARI- 936: Uprava Stambene zajednice Mali Lošinj
HR-DARI- 1205: Uprava zgrada, zemljišta, javne čistoće i kupališta Mali Lošinj
Identifikator: HR-DARI/AJ 182998
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica