Facebook
Naziv: Album VII. Građevine javne i gospodarske namjene na području općine Čabar (predmet)
Signatura: HR-DARI-1212-7
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Identifikator: HR-DARI/AJ 183541