Facebook
Naziv: Komorska uprava u Hrvatskoj (fond)
Signatura: HR-HDA-27
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Cam.adm. in Croatia (hrvatski)
Razdoblje: 1740 - 1859
Arhivske jedinica: 61 d/m
Tehničke jedinica: 133 knj. ; 560 kut.
Odgovornost: Komorski kaštelanat Vinodolski (stvaratelj) (1782 - 1848)
Komorska uprava u Hrvatskoj (stvaratelj) (1775 - 1848)
Zemljorasteretno ravnateljstvo u Zagrebu (stvaratelj) (1852 - 1853)
Povijest jedinice: Dio gradiva preuzet restitucijom iz Mađarske 1960.
Sadržaj jedinice: Gradivo Komorskog administratorata u Zagrebu: korespondencija s Ugarskim namjesničkim vijećem u vrijeme kada je Komora bila pripojena Namjesničkom vijeću (naredbe o vođenju različitih poslova); korespondencija s poreznim uredom u Zagrebu vezano uz naplatu poreza; ekskorporacija pojedinih posjeda u korist Vojne krajine (dopisi s tim u vezi te gradivo vezano uz obeštećenje vlasnika oduzetih zemljišta). Gradivo komorskih fiskala koji su, u ime komorske uprave, upravljali dobrima (Ladislav Selley, Franjo Jaketić, Josip Komaromy i Benedikt Lentulay). Gradivo vezano uz djelatnost Vjerskog fonda: parnice protiv kraljevskog fiska; inventari, računski spisi; davanje posjeda u zakup; održavanje građevina; tabelarni prikazi podavanja (ubiranje desetine na komorskim dobrima). Gradivo vezano uz pitanje ostavština crkvenih dostojanstvenika: zagrebački biskup Gallyuf; Paxy; biskup Božijoković; biskup Piccardi; križevački biskup Bastašić. Fiskalat Primorskih dobara: upravni i računski spisi komorskih primorskih dobara (kaštelanati Fužine, Vrbovsko, Bakar, Hreljin i Vinodol). Komorski fiskalat u Rijeci i komorski inspektorat u Rijeci. Nadzornik tridesetnica u Hrvatskoj. Upravni i računski spisi državnih dobara (bivših komorskih): Vrbovec i Rakovec. Dopisi i odredbe Isplatiteljskog odbora za pretplatu urbarijalsku.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Plan ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Sređena je serija Zagrebačkog komorskog administratorata (sredio Igor Karaman), dok je preostali dio fonda nesređen.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala (djelomično). Signature snimaka: Z-304 (ZM 7/70)- Z-307 (ZM 7/73).
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski ; mađarski ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-27/V - 1 Komorski uredi (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 13: Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi
HR-HDA- 20: Ugarska dvorska komora. Riječki spisi
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 5); Urudžbeni zapisnik (kom. 12); Elenh (kom. 4); Ostalo (kom. 2)
Literatura: Hauptmann, Ferdo. Jugoslavensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati , Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine , 1961,
Identifikator: HR-HDA/AJ 4007
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica