Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe (fond)
Signatura: HR-HDA-160
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOPr. (hrvatski)
Razdoblje: 1927 - 1941 (Gradivo najvećim dijelom pripada razdoblju 1939-1941. Knjiga pravosudnog osoblja teče od 1927. godine.)
Arhivske jedinica: 32 d/m
Tehničke jedinica: 24 knj. ; 299 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za pravosuđe (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Prema sačuvanim podacima gradivo je preuzimano u više navrata u masi gradiva ostalih ustanova Banovine Hrvatske i drugih oblasti tijekom 1953. godine iz Sabornice (br. 13/1953). Tijekom 1954. preuzeta su od Historijskog odjela CK SKH 2 kamiona spisa u rasutom stanju (oko 640 svežnjeva), iz registratura Savske banovine i Banovine Hrvatske (knj. akv. br. 7/1954, 14/1954). Prvo razdvajanje fondova, među kojima je formiran i Odjel za pravosuđe, obavljeno je 1960- ih, a drugo kasnijih godina. Nakon oblikovanja serija gradivo je popisano prema vrsti dokumentacije, odnosno rimskim oznakama za pojedine registraturne skupine, po tehničkim jedinicima.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su povjerljivi i vojni spisi, okružnice, a u najvećem opsegu personalije pravosudnog osoblja, potom nabavni ('porudžbeni') listovi za kotarske sudove po mjestima, statistički pregledi kaznenih zavoda, disciplinski predmeti, spisi advokatskih komora, saveza, advokata, sudske, odvjetničke i crkvene takse, iskazi osuđenika i izvješća sudova, prijedlozi zakona, naredbe, pravilnici, oprosti od vojne službe, imovinsko pravni spisi i dr. Spise prate registraturna pomagala, a sačuvane su i knjige statusa i abecedni imenici službenika pravosudne struke, te kazala kontrolnika materijalnih rashoda.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na knjige i spise te sređeno prema vrsti dokumentacije, odnosno rimskim oznakama za pojedine registraturne skupine: okružnice (I), personalije (II), nabavni listovi za kotarske sudove po mjestima (III), izvješća sudova i statistički pregledi (IV), disciplinski predmeti (V), advokatske komore, savezi, advokati (VI), sudske, odvjetničke i crkvene takse (IX), iskazi osuđenika i izvješća sudova (X), prijedlozi zakona, naredbe, pravilnici, oprosti od vojne službe, imovinsko pravni odnosi (XI).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-160/P - 1 Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe - Zagreb (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvor je i fond AJ 63 - Ministarstvo pravde Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), u Arhivu Jugoslavije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4137
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica