Facebook
Naziv: Inicijativni odbor Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-206
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZAVNOH IO (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1943 (Fond obuhvaća gradivo stvaratelja u kratkom razdoblju djelovanja, od 1. ožujka do 13. lipnja 1943.)
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Inicijativni odbor (Ponori) (stvaratelj) (1943)
Povijest jedinice: Preuzimanje od Sabora SRH bilježi se 1964. (akv. 27/1964). Od Povijesnog muzeja Hrvatske u Zagrebu preuzeta su god. 1971.(24.7.) 34 spisa (akv. 11/1971). Izvršno vijeće Sabora SRH predalo je godine 1973. 4 kutije spisa (akv. 21/1973), a 1975. 30 kutija (akv. 5/1975). Dio gradiva preuzet je od Povijenog muzeja Hrvatske (akv. 19/1985). Gradivo ove provenijencije nalazilo se u Institutu za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, preuzetog 1995. (akv. 52/1995) te kod privatnih osoba.
Sadržaj jedinice: Fond čini jedan urudžbeni zapisnik te spisi: upute o radu NOO-a, o prehrani siromašnog stanovništva i NOV, o provođenju kampanje sakupljanja hrane, o kontroli rada pilana i mlinova, o poduzimanju mjera na suzbijanju širenja zaraznih bolesti, o smještaju zbjeglica, o organizaciji prosvjetnog rada i zdravstvene službe; izvještaji NOO-a o njihovom radu, o poteškoćama u radu i programu rada; zapisnici sa konferencija predstavnika NOO-a u svezi s rješavanjem gospodarskih i drugih pitanja; personalije kao što su traženja demobilizacije stručnjaka, upućivanje na rad i dr.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju. U HDA nije obavljeno. Gradivo se zbog fragmentarnosti i vrijednosti predviđa za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su sređeni prema broju urudžbenog zapisnika, koji je u Inicijativnom odboru vođen zajednički za sve odjele. Zbog neurednog  uredskog poslovanja, dio spisa nema oznake, stoga su sređeni kronološki odnosno prema drugim značajkama. Gradivo koje je obrađeno u AIHRPH sređeno je kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Nema ograničenja dostupnosti. Korištenje usklađeno s Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice HDA.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljen je dio gradiva obrađen u HDA 1979.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-207/P - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (popis)
HDA-207/SI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (sumarni inventar)
HDA-207/V - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (vodič)
HDA-207/V - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (vodič)
Restauracija: Gradivo je, u cjelini s ukupnim gradivom ZAVNOH-a, restaurirano, postupkom laminacije, sukladno njegovu sukcesivnom preuzimanju u HDA, od 1966-1979. (nakon obavljenog sređivačkog posla ukupno je restaurirano 20642 lista). Svaki je spis pohranjen u zasebnu kuvartu. Spisi preuzeti iz bivšeg AIHRPH pohranjeni su u zasebne košuljice.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 207: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Gradivo ovog fonda dopunjuju fondovi narodnooslobodilačkih odbora u HDA i drugim arhivima. Dio bi se gradiva mogao pronaći i u Vojnoistorijskom institutu u Beogradu.
Literatura: Paver, Josipa. O arhivskoj građi ZAVNOH-a u Arhivu Hrvatske, Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1989,
ZAVNOH. Zbornik dokumenata, sv. I-IV, Zagreb : Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1964-1985,
Opća napomena: Fond je spojen fizički i prema obavijesnom pomagalu s fondom br. 207 (ZAVNOH). Jedna kutija gradiva pripadala je Arhivu bivšeg IHRPH.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4176
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica