Facebook
Naziv: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-207
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZAVNOH (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 23.60 d/m
Tehničke jedinica: 84 knj. ; 213 kut.
Odgovornost: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Preuzimanje od Sabora SRH bilježi se 1964. (akv. 27/1964). Od Pedagoško-književnog zbora u Zagrebu 13.1.1966. Arhiv je preuzeo 881 spis Prosvjetnog odjela (akv. 2/1966). Godine 1968. (26.11.) od Instituta za historiju države i prava Pravnog fakulteta u Zagrebu dobiveno je 164 dosjea spisa Odjela pravosuđa (akv. 18/1968). Jedan urudžbeni zapisnik i 3 kazala Povjereništva za pravosuđe Predsjedništva ZAVNOH-a, preuzeo je Arhiv od Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu SRH 1970. Od Povijesnog muzeja Hrvatske u Zagrebu preuzeta su god. 1971. (24.7.) 34 spisa (akv. 11/1971). Izvršno vijeće Sabora SRH predalo je godine 1973. 4 kutije spisa (akv. 21/1973), a 1975. 30 kutija (akv. 5/1975). Godine 1974. od obitelji Čulinović preuzeto je 167 dokumenata. Dio spisa ZAVNOH-a pronađen je u Arhivu prilikom sređivanja rinfuznog gradiva “poljoprivrede”(21 kutija Ekonomskog odsjeka) i nešto manje gradiva ostalih odjela, dok su 3 kutije pronađene u gradivu “financija” (Odjel za financije Predsjedništva). Dio gradiva preuzet je od Povijesnog muzeja Hrvatske (akv. 19/1985). Gradivo ove provenijencije nalazilo se u Institutu za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, preuzetog 1995. (akv. 52/1995) te kod privatnih osoba.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda obuhvaća dokumentaciju nastalu djelovanjem odjela ZAVNOH-a u okviru njihovih nadležnosti. Spisi Izvršnog odjela sadrže upute o organizaciji NOO-a i njihove izvještaje Predsjedništvu, te ostale izvještaje odjela i članova ZAVNOH-a. Kao i u većine odjela, postoji personalna dokumentacija, referati, članci, prijepisi, nacrti propisa, korespondencija članova i dr. Sadržaj spisa Ekonomskog odjela obuhvaća problematiku prehrane, poljoprivrede, izvještaje o radu gospodarskih komisija, blagajničku dokumentaciju i sl. Prosvjetni odjel djelovao je na području školstva organizacijom tečajeva, škola, tiska knjiga (izvještaji, upute, personalije). U okviru Odjela za sudstvo i upravu nalaze se spisi o uređenju sudova, spisi Suda ZAVNOH-a te sudskih odjela NOO-a, presude, građanski predmeti i sl. Razna izvješća i upute prete spise Zdravstvenog odjela, o organizaciji službe, radu na suzbijanju zaraza, higijenskim tečajevima, liječenju i dr.Odjel financija sadrži računovodstvenu dokumentaciju, izvješća o trezornom stanju, administraciji financija, nadzoru nad novčanim i poreskim ustanovama i zajmovima. Među spisima Odjela socijalne politike uz upute za rad nalaze se izvješća o zbrinjavanju socijalno ugroženih, raspodjeli humanitarne pomoći, evakuacijama i zarobljenicima. Spisi ostalih Odjela nepotpuni su.
Izlučivanju: Nema podataka o obavljenom izlučivanju prije predaje i u Arhivu. Gradivo je zbog vrijednosti predviđeno za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Budući da u gradivu fonda nisu pronađeni propisi o uredskom poslovanju, a tijekom sređivanja se vidjelo da su spisi odlagani po broju urudžbenog zapisnika koji je vodio u pravilu svaki odjel, u slaganju spisa i formiranju serija poštovao se prvobitni red, odnosno onakav kakav je postojao kod sukcesivno primanog gradiva. Vođenje urudžbenog zapisnika i njihova sačuvanost pokazali su manjkavosti, a nije utvrđeno da je postojao centralni zapisnik. ZAVNOH je nastavio registrirati spise u jedinstveni urudžbeni zapisnik koji je za sve sektore (odjele) vodio Inicijativni odbor, posebice spise Ekonomskog i Zdravstvenog odjela, dok su spisi Prosvjetnog i Propagandnog odjela od rujna 1943. vodili zasebne. Od odjela formiranih u svibnju 1944. Odjel narodnog gospodarstva nastavlja registriranje u zapisnik Ekonomskog odjela, a ostali vode vlastite. Svi odjeli nastali do lipnja 1944. vode posebne urudžbene zapisnike za svaku godinu (izuzetak je Kulturno-umjetnički odsjek koji ga vodi kroz 1943 i 1944.g. kontinuirano i Zakonodavna komisija Predsjedništva za godine 1944 i 1945.). Spisi bez oznake urudžbenog zapisnika i s oznakom "sl", složeni su na kraju svake godine, kao i spisi bez evidencije ulaza, s pečatom ili bez njega. Spisi bez oznake odjela stavljeni su prema sadržaju na kraj odjela čiju nadležnost obuhvaćaju. Također su na kraj odjela stavljani dopisi privatnog ili službenog karaktera. U posebne su skupine unutar odjela razvrstani prema sadržaju:referati, članci, nacrti i prijepisi propisa, korespondencije te bilješke. Stampata su stavljena na kraj spisa Odjela informacija, kronološki, prema vrsti. Utvrđene su sljedeće serije spisa: 1. Izvršni odbor-Tajništvo (Predsjedništvo), 14.6.1943.-25.7.1945.,12 kutija 2. Ekonomski odjel (Odjel narodnog gospodarstva), 1943-1945,15 kutija 3. Odjel financija (Povjereništvo financija, Ministarstvo financija), 1944-1945, 4 kutije 4. Odjel poljoprivrede i Odjel šumarstva i šumske industrije (Povjereništvo poljoprivrede i Povjereništvo šumarstva i šumske industrije, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva),1945, 1 kutija 5. Razni odjeli 1944-1945, 1 kutija 6. Prosvjetni odjel (Odjel narodne prosvjete, Povjereništvo narodne prosvjete, Ministarstvo narodne prosvjete), 1943-1945, 13 kutija 7. Propagandni odjel (Odjel informacija), 1943-1945,2 kutije 8. Kulturno-umjetnički odjel (ranije Kulturno-umjetnički odsjek Propagandnog odjela), 1943-1944, 3 kutije 9. Odjel unutarnje uprave (Odjel unutarnjih poslova, Povjereništvo unutarnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova), 1944-1945,1 kutija 10. Odjel za sudstvo i upravu (Odjel pravosuđa, Povjereništvo pravosuđa, Ministarstvo pravosuđa), 1944-1945, 60 kutija 11. Zdravstveni odjel (Odjel narodnog zdravlja, Povjereništvo narodnog zdravlja, Ministarstvo narodnog zdravlja),1942-1945, 13 kutija 12. Socijalni odjel (Odjel socijalne politike, Povjereništvo socijalne politike, Ministarstvo socijalne politike),1944-1945, 6 kutija 13. Odjel opskrbe Ministarstva trgovine i opskrbe, 1945, 2 kutije 14. Povjereništvo trgovine, obrta i industrije (Ministarstvo industrije i rudarstva) 1945, 1 kutija. Tijekom sređivanja gradiva koje je pristizalo u Arhiv izrađena su regesta za spise odjela ZAVNOH-a. Za podseriju Odjela za sudstvo "Sudski odjeli odnosno odsjeci NOO-a i sudovi"opisan je sadržaj svakog spisa. U okviru sređivačkog rada izrađen je vodič,inventar i detaljan referat o sređivanju. Arhivska pomagala izradili su u razdoblju od 1968-1979.godine Mara Knopfmaher i Davor Gavrin. Izvorna obavijesna pomagala čine urudžbeni zapisnici Predsjedništva i pojedinih odjela te kazala Odjela za pravosuđe s odsjecima. Gradivo bivšeg Arhiva IHRPH, obrađeno je na način svojstven praksi obrade i opisa te institucije, fizički je pripojen prethodno obrađenom gradivu u HDA kao zasebna cjelina i izrađen je njegov privremeni popis. Gradivo ove cjeline velikim je dijelom objavljeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva i Pravilnika o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: U zaštitne svrhe godine 1964. i 1965. mikrofilmski je snimljen dio gradiva (3 068 dokumenata) u 7 rola. Prvotno nesređeno gradivo nakon sređivačkog posla kronološki je signirano. Snimljeno je 135 kutija spisa. Tijekom 2004/2005. snimljene su knjige čitavog fonda.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Kulturno - umjetnički odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Odjel pravosuđa (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Odjel pravosuđa (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Odjel za upravu i sudstvo, Obl.od. NOO Dalmacije (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Propagandni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Prosvjetni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Prosvjetni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Prosvjetni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Zdrastveni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Zdrastveni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Zdrastveni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/AI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, Zdrastveni odjel (1943 - 1945) (analitički inventar)
HDA-207/P - 1 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (popis)
HDA-207/P - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (popis)
HDA-207/SI - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (sumarni inventar)
HDA-207/V - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (vodič)
HDA-207/V - 207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (1943 - 1945) (vodič)
Restauracija: Gradivo je pisano na vrlo tankom papiru slabije kakvoće pa je između godine 1966-1979. obavljeno restauriranje i konzerviranje 20 642 lista, postupkom laminacije. Svaki je spis pohranjen u zasebnu kuvartu. Spisi preuzeti iz bivšeg IHRPH pohranjeni su u zasebne košuljice.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4177
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica