Facebook
Naziv: Velika župa Zagorje (fond)
Signatura: HR-HDA-255
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽZ (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 21 d/m
Tehničke jedinica: 31 knj. ; 196 kut.
Odgovornost: Velika župa Zagorje (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je većim dijelom preuzeto 1946. godine, pomiješano s gradivom Varaždinske županije (reg. br. 151/1946), a manjim dijelom preuzeto je 1995. godine od tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest, kao slijednika Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 52/1995). Ovo gradivo bilo je obrađeno je i popisano u Arhivu IHRPH, kao dio zbirke "Neprijateljsko gradivo" (NG).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zakonske odredbe o velikim župama, imenovanju i nadležnosti općinskih službenika i izborima mjesnog suda, izvještaje o kretanju, djelovanju i napadima partizana na pojedina mjesta i javne objekte, prisilnom odvođenje pojedinaca u partizane, političkim prilikama u Međimurju, godišnje i mjesečne izvještaje o prilikama na području Velike župe Zagorje, poslovanju i radu javne uprave, gospodarstvu, vererinarstvu, školstvu, zdravstvu i dr., izveštaje o štetama nastalim napadom partizana, rasturanju komunističkih letaka, zatvaranju i otpremanju Srba i Židova u logore, potrage za poznatijim partizanima, odluke o mjerama predostrožnosti protiv Židova, izvještaje o pljačkama koje je provodila njemačka vojska po selima, postupcima ustaških povjerenstava, uhićenju osoba bez predhodnog saslušanja i i otpremi u logore, popis istaknutih osoba pravoslavne vjere i Roma po kotarevima, popis prvaka i funkcionera Hrvatske seljačke stranke, popis uhićenih, ubijenih poginulih i ranjenih partizana, molbe za produljenje nastupa policijskog sata i držanje radnji otvorenih duže od istog, molbe za održavanje javnih priredaba i sportskih igara, popise službenika, okružnice o zavičajnosti, državljanstvu, sklapanju braka, godišnjim odmorima, mirovini, vjerskima propisima, ocjene službenika, odluke o produljenju namještenja ili otpuštanju iz službe, vojne potpore, doznake osobnih dohodaka, odluke i upute o polaganju stručnih ispita, popise kućanstava po općinama, iskaze općina o višku žitarica i izvještaje o zalihama živežnih namirnica, dozvole za prijevoz racioniranih živežnih namirnica, dopisivanje o dostavi potrošačkih iskaznica, upute u vezi berbe kukuruza, sječe šume, suzbijanja krijumčarenja, zbrinjavanja izbjeglica, postupcima kod oduzimanja imovine u korist države, izvještaje i upute u slučaju redarstvenih prekršaja, šumskih šteta, putnih i selidbenih troškova, potrage za vojnim obveznicima.
Izlučivanju: Izlučivanje nije predviđeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanjem su oblikovane serije knjiga i spisa, prema organizacijskom ustroju Velike župe Zagorje. Spisi su unutar toga sređeni kao vrlo tajni, tajni ili opći, po godinama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-255/P - 1 Velika župa Zagorje - Varaždin 1941-1945 (popis)
HDA-255/V - 2 Velika župa Zagorje - Varaždin 1941-1945 (vodič)
Restauracija: Zbog vrlo osjetljivog papira (pelir) na kojem je gradivo pisano bilo je više restauratorskih zahvata.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 223: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Manji dio gradiva čuva se u Arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu (Srbija) .
Identifikator: HR-HDA/AJ 4223
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica