Facebook
HR-HDA-644 - Pavlinski samostan Crikvenica (fond)
1 - Očitovanje Žvana, sina Matije Bucifala, o zamjeni vinograda Zadrevenik za drugi vinograd u vlasništvu pavlinskog samostana u Crikvenici (komad)
2 - Prijepis zakladne isprave Nikole IV. Frankapana za samostan svete Marije u Crikvenici 14.08.1412. (komad)
3 - Dozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podigne pilanu (komad)
4 - Potvrda Nikole IV. Frankapana o presudi u parnici koju su zbog trgovine između Jesenove i Črnine vodili crikvenički pavlini s Bribiranima u korist pavlina (komad)
5 - Dozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podignu pilanu s naredbom vinodolskim službenicima da ne uznemiravaju pavline u toj povlastici (komad)
6 - Dozvola Nikole IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici da u crikveničkoj drazi podignu pilanu s naredbom vinodolskim službenicima da ne uznemiravaju pavline u toj povlastici, u transumptu i latinskom prijevodu Senjskog kaptola, koji je prepisao rapski kancelar Marin (komad)
7 - Darovnica Ivana VII. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici za zemlju podno Soplja (komad)
8 - Pismo Filipa, priora samostana sv. Marije u Crikvenici kojim obavještava Stjepana, sina Dokšina, da su njega te njegovu djecu primili u bratstvo svog reda. U nastavku je zapis istog priora o darovanju zemlje u Zagori podno Bribira koju je samostanu darovao Stjepan (komad)
9 - Darovnica Martina IV. Frankapana pavlinskom samostanu u Crikvenici za zemlju i vinograde pored Selca (komad)
10 - Zapovijed Martina IV. Frankapana sucima i službenicima da sve one koji odbijaju služiti pavlinskom samostanu u Crikvenici i davati mu prihode, poput Markovića na koje se samostan požalio, budu na to prisiljeni (komad)
1234567
Naziv: Pavlinski samostan Crikvenica (fond)
Signatura: HR-HDA-644
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Pavl. sam. Crik. (hrvatski)
Razdoblje: 1422 - 1785
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Povijest jedinice: Samostan je tijekom svojeg postojanja imao i arhiv. Dokaz tome jesu signature koje odgovaraju načinu signiranja spisa u pavlinskim samostanima (kombinacija slova i brojeva). Nakon što je Josip II. ukinuo pavlinski red 1786. upravu nad cjelokupnom imovinom samostana preuzela je Ugarska dvorska komora koja je preuzela i samostanski arhiv. Onaj dio arhiva koji je Komora sačuvala dobio je nove signature. Ivan Kukuljević je gradivo ovog fonda, zajedno s gradivom ostalih hrvatskih pavlinskih samostana, preuzeo iz Arhiva Ugarske dvorske komore i predao Zemaljskom arhivu. Gradivo je na zahtjev bana Dragutina Khuen - Héderváryja bilo vraćeno u Mađarski državni arhiv 1885. godine. U Mađarskom državnom arhivu srednjovjekovne su isprave, kao dio cjeline "Diplomatičkog arhiva", dobile dodatne signature ("MODL"). Nakon završetka Drugog svjetskog rata i na temelju 11. članka Mirovnog ugovora između Jugoslavije i Mađarske iz 1947. gradivo fonda je bilo predano Državnom arhivu u Zagrebu 2. travnja 1958.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se može podijeliti u nekoliko cjelina: prvu cjelinu čine isprave kojima su članovi obitelji Frankapan darovali samostanu posjede i ostale povlastice; drugu cjelinu čine dokumenti kojima je samostan nastojao sačuvati darovane posjede i stečena prava i povlastice nakon što je Komora preuzela zrinsko-frankopanske posjede. Treća cjelina se sastoji od gradiva vezanog uz ostalu samostansku imovinu.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje.
Mjesta: Bakar ; Bribir Crikvenica ; Crikvenica ; Grižane-Belgrad ; Krk ; Rijeka ; Moravice ; Novi Vinodolski ; Modruš
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno uglavnom prema kronološkom redoslijedu, pri čemu su prijepisi isprava odlagani i signirani prema nadnevku nastanka izvornika. Gradivo drugačijeg formata (knjižice) su odložene na kraj gradiva, te im je dodano gradivo koje je najvjerojatnije pridodano kasnije. Prilikom izrade analitičkog inventara i digitalizacije gradiva fonda 2013. godine, uočeno je kako dvije isprave ne pripadaju ovom fondu. To su dvije isprave nastale 1534. i 1535. (v. Kolanović, nav. dj. 3.1.7. br. 22 i 23), a obje se tiču posjeda stanovitog Stjepana Vrbanića. Te su se isprave polovicom 19. stoljeća nalazile u zbirci "Miscellanea" tadašnjeg Zemaljskog arhiva (v. Kukuljević, nav. dj. br. 230 i 232). Gradivo je uloženo u HR-HDA-879, Zbirka glagoljskih isprava.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je digitalno snimljeno, dok je registraturno pomagalo mikrofilmirano. Signatura mikrofilma: Z-346 (ZM 7-112).
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; glagoljica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: glagoljica
Restauracija: Restauracija provedena.
Opća napomena: Registraturno pomagalo se nalazi uvezano u istom svesku s registraturnim pomagalima za fondove HR-HDA-643-646; HR-HDA-648; HR-HDA-651-652; HR-HDA-654-655; HR-HDA-658-660 te zato ovdje nije navedeno u ukupnoj količini gradiva. Dio knjige koji se odnosi na ovaj fond (neuvezani sveščić na početku knjige): p. 15-23, te jedan neuvezani sveščić umetnut na početku knjige, p. 1-7.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4561
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica